افغان موج   

پیام شورای افغانان مقیم دنمارک در رابطه به کشتن
و به آتش کشیدن جسد دختر جوانی در کابل

عصر دیروز نزدهم مارچ خبروحشت بار و تکاندهندهء قتل و به آتش کشیدن جسد دختر بیماری ، به اتهام سوزاندن برگهای قران مجید از مطبوعات کشور  پخش شد . در خبر آمده بود که گروهی افراد به جان آن دختر افتادند و پس ازآنکه  زیر لت و کوب وی را کشتند در حضور داشت افراد امنیتی جسد ش را به آتش کشیدند .
عجیب است . برای چنین حرکتی چه نامی میتوان گذاشت جز وحشت و بربریت . از وضع چنین برداشت میشود که در کشور نه قانون است ، نه نظم وجود دارد و نه مرجع بازخواستگر ؛ هر که هرچه میلش بود میتواند بدون هراس انجام دهد . پس از آنکه حادثه زبانزد عام شد و بطور وسیع انتشار یافت ، رئیس جمهور و رئیس شورای اجرائیه بدون اینکه بر چگونگی و ماهیت این عمل وحشیانه و ضد انسانی تماسی بگیرند و آنرا به حیث یک عمل ناشایست نکوهش کنند ، از بررسی موضوع خبر داده اند . دیگر مقامات بلند پایهء حکومت وحدت ملی هم حرفی در زمینه نگفته اند که چگونه چند ولگرد بی سروپا عنان تطبیق قانون بر دست گرفته  به مجازات کسی میپردازد .

شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه این عمل را به مثابهء یک حرکت وحشیانه و غیر انسانی به شدت محکوم میکند ، از مقامات مسوول میخواهد تا هویت این جانیان را تثبیت کرده و چنان سزایی به آنان بدهد تا سایر جنایت پیشگان در آینده جرئت چنین برخورد را نداشته باشند .
عبد الفتاح سکندری
رئیس شورای افغانان مقیم دنمارک


               انسان نما ها
نــــــــدارند نسبتی با شــــــاءن انسان
زحیــــــــوان بـد ترند این نسل دیوان
همه غیض و شرار و نفـــرت و کین
درنده خصلت و بی رحـــــم و بد بین
بد یــــــــدم آنچه از پستی و وحشــت
نه دیـــن است و نه ایمان نی شرافت
تنـــــــی چندی به ظاهر شکل انسان
ولی عـــــاری زعقل و فهم و وجدان
بنام دین تنــــــی وحشـــــــی و بیمار
بیفتـــــــادند به جـــــــــــان دختر زار
به زیــر ضــــــربات وحشیـــــــــانه
نمـــــاند جـــــز نعش او انـــدر میانه
ولی این دژخیمــــــان دیــن و ارشاد
زعطش وحشـــت و از روی بیـــداد
به آتش در فگنــــدند نعـــش بی جان
بـــــرای تطمیع آن نفس شیــــــطان
بهای دولــــت اسلام چنیـــــن است
به باطن زهر به ظاهرانگبین است
فریب خــــــلق می باشد به اقـــوال
ولی زجر و ستـــم پیداست زاحوال
جهادیـــــــان چو بر قدرت رسیدند
به نـــــــــام دین زارزش ها بریدند
نیامــــــد جز فساد و وحشت و درد
همه بی غیرت و بی ننگ و نامرد
به پا خیـــــــز هموطن ازبهر آبرو
ستیـــــز با ناکسان پسـت و بی رو
بری گوید هزاران لعــــن و نفرین
برین بی غیـــــــــرتان پست آئین
ف. بری