افغان موج   

افغانستان به اعتماد سازی نیازدارد

محمود منجم زاده برلین آلمان

ناتودرحال مبارزه برای به دست آوردن اعتماد به افغان ها میخواهد برای تقویت حضور خود دراستان قندهارعملیاتی را انجام دهد. به عقیده نماینده ویژه امریکا درامورافغانستان ریچارد هالبروک یک عقب نشینی سریع نیروهای ایالات متحد امریکا ازافغانستان بعید بنظر میرسد .

این عنوان درشت در روزنامه تاگس اشپیگل برلین به نشر رسیده است. برلین: ناتودرطرح خروج نیروهایش ازافغانستان طبق پلان متعهداست.

سخنگوی نیروهای آیساف درافغانستان آقای جنرال یوسف بلتوس در تاگس اشپیگل برلین  میگوید:  این واقع بینانه است که دراواسط سال 2011 واحد های نظامی میتوانند افغانستان را ترک کنند .

گزارش های اخیرازمنابع طبعی درافغانستان تردیدی رادرخروج نیروهای بین المللی بوجود نخواهد آورد .

جنرال استنلی مک کریستال فروانده نیروهای ناتودرافغانستان به تازه گی اعلام نموده است که ناتو آمادگی حمله به قندهار را که به عنوان دژ طالبان  یاد شده ، با شتاب کمتری نسبت به آنچه قبلا تذکر رفته بود آغاز خواهد نمود .

بقول جنرال یوسف بلتوس سخنگوی آیساف عقب نشینی و یا خروج بخش های از ناتو بستگی به آن دارد ، که تا چه اندازه توسعه ارتش افغانستان وپولیس که درحال حاظر 230 هزار نیروی انتظامی دارد و درپلان های مان تا سال آینده درازیاد بیش از 80 هزار نیروی تازه آموزش دیده میباشیم که این نیروها درقندهار قابل ملاحظه خواهد بود.

گرچه با کمی تفاوت به نظرمیرسد که آقای ریچارد هالبروک نماینده ویژه امریکا درامور افغانستان وپاکستان که روز جمعه در ملاقات خود با مقامات سیاسی و نظامی آلمان درباره موفقیت کوتاه مدت چیزی نگفته است ولی سعی نموده میزان انتظارات خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را کمرنک نشان دهد.

اوگفته ، سوء تفاهم های زیادی دربارۀ اعلام خروج واحد های از نیروهای آیساف که ازطرف رئیس جمهورامریکا صورت گرفته است ، که گویا تا ماه جون 1011 میلادی برخی ازنیروهای رزمی که منوط به شرایط مشخصی میباشند ازافغانستان خارج شوند اما هرگز گفته نشده است که با کدام سرعت وتا چه اندازه ازاین نیروها را در بر خواهد گرفت .

  ما کشور را ترک نخواهیم کرد ریچارد هالبروک تاکید کرد که هنوز آموزش پولیس به اندازۀ کافی جلو نرفته و بازسازی غیر نظامی پیشرفت لازم را نداشته است او تاکید میکند این موضوع بسیار مهم است که اگرغرب  یک باره ازافغانستان رو برگرداند بدن تردید یک فاجعه به بار خواهد آمد .

در حقیقت عملیات به استان نا آرام قندهار و مبارزه با مخالفان مسلح دولت یک امتحان بسیار مهم میباشد .

آقای بلتوس سخنگوی آیساف برخلاف رسانه ها که گفته اند ، عملیات درقندهار به تعویق افتاده است را رد نموده ، بقول جنرال مک کریستال گفته است صحب از تعویق عملیات به قندهار نیست بلکه از رویکرد آهسته تری صحبت شده است .

دراین جا از یک حمله برق آسا با تعین وقت معین صحبت نشده ، بلکه هدف این است که ناتو بتواند امنیت این  استان را تا اواخر تابستان سال جاری دو برابر سازد .

این مطلب را آقای بلتوس سخنگوی آیساف که درسال 2007 فرماندۀ محلی نیروهای ناتو درمزارشریف را به عهده داشته گفته است ، که ناتو واحد های را به منظور امنیت قندهار آماده شده اند .

سخنگوی آیصاف این خبر را رد نموده که گویا پلان های ناتو با اظهارات انتقادی رئیس جمهور کرزی مواجعه بوده است .

آقای کرزی درماه اپریل سال جاری به بیش ازیک هزار نفراز بزرگان و سران قبایل درقندهار گفته است ، که بدون موافقت آنان هیچ عملیات نظامی درقندهار صورت نخواهد گرفت .

تا حال ناتو دراین مورد چیزی نگفته است ولی معلوم میشود در ایجا صحبت از یک پروسه است نه بقول مک کریستال یک عملیات نظامی وی میخواهد اعتماد سران قبایل را با خود داشته باشد .

به قول سخنگوی آیساف این طبیعی است که کرزی میخواهد به عنوان یک رهبر روند سیاسی باشد .

گزارش میرسد ، که ریچارد هالبروک  نماینده  ویژه امریکا درامور افغانستان و پاکستان به منطقه سفر نموده تا خود تصویری واضح از وضعیت داشته باشد .

به گفتۀ آقای بلتوس سخنگوی آیساف همراه با دولت افغانستان در قتدهار باید بصورت موازی افزایش توسعه زیر بنائی ، ساخت و ساز ادارت دولتی و ساختارهای اجتماعی پیش برده شود .

سخنگوی آیساف اظافه میکند با یک استراتیژی پیچیده و اقدامات نظامی نمیتوان امنیت قندهار را به دست آورد .

اواذعان میکند ، حتی عملیات تحت نام (مشترک) درمرکزاستان هلمند که چند ماه قبل آغاز شده بود ، هنوز به اتمام نرسیده است برای ما این امتحان میباشد که مناطق فتح شده باید همچنان نگاه داشته و به سرعت بازسازی آغاز کردد مشاهده میشود موفقیت های اولیه دراستان هلمند در باز شدن مکاتب ، بازگشائی بازار ومارکت ها ، و رونق ترافیک دراین استان قابل توجه میباشد دراین منطقه ای نسبتآ کوچک اینک سه ماه از آغاز عملیات میگذرد اما هنوز نبرد ادامه دارد و نمیتوان از امنیت صد فیصد درآن مناطق سخن گفت  .

بگفتۀ آقای بلتوس قندهار به عنوان دژ بزرگ طالبان  نیز چنین خواهد بود و قندهار میتواند به عنوان یک تست مهم برای کل افغانستان باشد .

آقای ریچارد هالبروک در مسافرت خود به  آلمان با توجه به بحث صرفه جوئی و مشکلات اقتصادی آلمان هشدار میدهد که اگر آلمان از کمک های اقتصادی به افغانستان و پاکستان سر باز زند این کشور به یک فاجعه جبران ناپذیر مواجع خواهد شد .

ختم ترجمه

از جایکه استراتیژی مشخصی ازطرف آقای کرزی و تیم خاص او در باره عملیات به استان قندهارنه تنها مردم افغانستان بلکه جامعه جهانی را نیز گیچ کرده ، و تفاهم یک طرفی کرزی با طالبان موقف افغانستان را بیشتر تضغیف نموده است جا را برای اظهارات مختلف بازمیسازد.

عدم اقدامات نظامی به استان قندهار که مرکز طالبان میباشد که اکثریت حملات انتحاری برای کشته و زخمی شدن ارتش و پولیس افغان که از همان مناطق سازماندهی میشود اگاهان سیاسی افغانستان دوچار حیرت ساخته است .

به گفته کارشناسان منطقه معلوم نیست آقای کرزی به سران اقوام و قبایل استان قندهار چه قول های داده است گفته میشود این سران اقوام وقبایل که بعضی از اقوام آقای کرزی میباشد تا حال در امنیت قندهار هیچ اقدامی نکرده بلکه اوضاع نسبت به چند ماه گذشته بد ترشده است.

همچنین گزارشاتی میرسد که احمد ولی کرزی با نزدیکان ملاعمر ملاقات داشته و به او قول داده است قندهار همچنان جایگاه او ودیگر طالبان قتدهاری تا شرکت شان دردولت آینده افغانستان به تصویب برسد خواهد بود .

گفته میشود بزرگان قندهار نمیخواهند که طالبان دراین شهرتضعیف شوند چون به عقیده آنان قندهاربه عنوان مرکز اصلی امارت اسلامی افغانستان در آینده خواهد بود .

این درحالیست که مداخلات و نظامی ، اقتصادی و مشورتی  سازمان امنیت پاکستان وشماری از سیاستمدان پاکستان درامورافغانستان بیش ازپیش روشن میگردد وآقای کرزی هیچ گونه واکنشی نسبت به دوست و برادر خود صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان نشان نمیدهد و بقول کاکه های قندهارغیرت خود را زیر چپن پنهان نموده و از زاد گاه خود حفاظت مینماید .

کزارشات ازافغانستان میرسد که آقای کرزی طالبان زندانی را بدون قید وشرط آزاد میکند و خواسته های طالبان را یکی پس از دیگری عملی میسازد و نام طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل متحد بدون مشوره با پارلمان افغانستان و بدون اینکه آنان درمقابل آقای کرزی و دولت افغانستان کوچکترین نرمشی ازخود نشان دهند همچنان به طالبان امتیاز میدهد وده ها مورد دیگر که اقای کرزی دست طالبان را در امور افغانستان باز نگاه داشته است .

 آگاهان سیاسی میگویند آقای کرزی موضوع طالبان را شخصی حل میکند ونیازی به پارلمان وسایر نهاد های سیاسی و اجتماعی افغانستان  حتی نیروهای بین المللی ندارد وحرف هیچ کس را دراین مورد قبول ندارد  .

و بعضی نیز پا را ازاین فراتر گذاشته میگویند بالاخره آقای کرزی افغانستان را به طالبان خواهد سپرد و خود به خارج فرارخواهد نمود.