افغان موج   

حرکت جدید حکمتیار

گلبدالدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی افغانستان در ادامه خیانت هایش اکنون به القاعده پیوسته است. اعلان پیوستن او به القاعده زمانی برملا میشود که تحرکات نظامی به رهبری نظامینان پاکستان،  در سرحدات جنوبی و جنوب شرقی افغانستان روز تا روز حدت و شدت بیشتری بخود میگیرد. با وصف آنکه دست های بیگانگان در سر نوشت سیاسی افغانستان دخیل است،  اما بخاطری که ملت پس ازاضافه سه دهه جنگ ویرانگر،  به تنفـس نیاز دارد و همچنان ادامه جنگ فرسایشی وضیعت اقتصادی،   اجتماعی و وحدت ملی را هر چه بیشتر تخریب و غیر قابل ترمیم میسازد. این ساخت و باخت تازه می تواند حرکتی در جهت تعمیم منافع نظامیان پاکستان و ارتجاع منطقه باشد.

بدون تردید پس از شکست طالبان شاخه ای از حزب اسلامی به رهبری  گلبدین با سازمان القاعده وطالبان بیعت نموده  و در حملات ترورستی با آنان در تبانی میباشد،  تعدای هم بصورت تاکتیکی از دولت  کرزی پشتیبانی خود را اعلان نمودند. اما اعلان فعلی آقای گلبدین دلالت از تهدید جدیدی میکند که دولت دست نشانده ای کرزی را بمبارزه میطلبد.

هنوز مدت کوتاهی از ابراز نظر این جنگسالار مصلحت بین،  مبنی بر اینکه علت شکست جنبش اسلامی افغانستان گروه طالبان بودند،  میگذرد. یکباره مفکوره اش را تغییر داده و در صف دشمنان عقیدتی اش می پیوندد، جای سوال باقی میماند که اگر مصلحت او بنا بر دستور « آی اس آی» سازمان امنیت نظامیان پاکستان  باشد،  پلان های تازه ا و در راستای کشتار و ویرانی های بیشمار ادامه خواهد یافت و یا اینکه دیگر از حزب اسلامی وی نامی باقی نخواهد ماند و او خود مهره ای از سارمان ترورستی القاعده باقی خواهد ماند.

زمان نشان خواهد داد که تا چه مدتی ارتجاع منطقه شمشیر زنگ زده ای او را بالای سرش خواهد چرخاند.