افغان موج   

در توافق‌نامه‌ی دوحه مرز پاکستان دریای آمو و ادادره‌ی کشور ما به دست پاکستان است.

 جمهوری پنجم | عثمان نجیب | 2432 | توافق دوحه، قرار داد دو طرف خارجی دیگر است"

 

 https://youtu.be/F8_QzYnQjWQ?si=i7w9WvSUPCWDlSzN

 

عثمان نجیب