افغان موج   

رسول پويان

بـه آيين بـهاران می‏ستيزند           بـه لطف گوهر جان می‏ستيزند

به شور و نغمه‏های عندليبان         به باغ و طرف بستان می‏ستيزند

بـه آهنـگ لطيـف آبـشاران          به عطر خاک و باران می‏ستيزند

به لبخند نـشاط‏انگيز نـوروز       به مهر و ماه و کيهان می‏ستيزند

به آهـوبـرگان مست و زيبـا         خيابـان در خيابـان می‏ستيـزند

به چنگ وبربط وآوازمطرب            به بـزم شـاد مستان می‏ستيزند

بـه آثـار گــران بـاســتانـی      به خشت وخاک ايوان می‏ستيزند

به خلق باميان و مهد شيران         به تنديسان بی جان می ستيزند

به خط و واژه و گفتار مـردم        بـه تصويـر عـزيـزان می‏ستيزند

بـه احساس لطيـف شاعـرانه           به نظم و شعروديوان می‏ستيزند

به شعر حافظ و خيام و جامی         به جوش باده نوشان می‏ستيزند

به رسم پاک مستان خـرابات          بـه دسـتاويـز رندان می‏ستيزند

بـه افکار سـنايی، پنـد عـطار      به گنج علم و عرفان می‏ستيزند

به سوز مثنوی و حالت شمس            بـه خورشيد فـروزان می‏ستيزند

به شـعر رودکی، قند سمرقند         به خط و خال ترکان می‏ستيزند

بـه فـارابی و سينا، فـخر رازی     بـه افـکارحکيمان می‏ستـيزنـد

به فـردوسی خـداوند اسـاطير        به پارسی ارث دهگان می‏ستيزند

بـه رسـم جـاودان پهـلوانـان       به رستم، خصم ديوان می‏ستيزند

به پندار و به گفتارو به کردار     بـه آداب بـزرگان می‏سـتـيزنـد

به ارث باستان و گنج شـايـان       بـه فرهنگ خـراسان می‏ستيزند

به سيس و قارن و سنبادو مسلم                بـه طـاهر مـرد ميـدان می‏ستيزند

بـه عيـاران و شيـران خـراسـان         بـه تـاريـخ درخشـان می‏ستـيزنـد

بـه خوجند و سمرقند و بخارا        به آمـوی خروشـان می‏ستـيزند

به غزنی وهـری بلخ و فرهرود        به پروان و بدخشـان می‏ستيزند

به عشق پاک دلهای پر از سوز        بـه آه سينه چاکان می‏ستـيزند

به عـزم راستان و مهر يـاران        به قلـب صاف پاکان می‏ستيزند

به آيين وفـا و رسـم خوبـان        به لفظ وعهد وپيمان می‏ستيزند

بـه عدل و داد و قانون مدوّن        به حکم شرع و قرآن می‏ستيزند

به نـور دانش و صبح معـارف         به شـاگـرد دبستان می‏ستيزند

بـه پيونـد دل عشاق مسکين            به حسن نو عروسان می‏ستيزند

به زلف مهوشان برگرد رخسار         بـه آزادی نسـوان می‏ستـيزند

به نفس بيوگان دل پـريشان            به طفل ديده گريان می‏ستيزند

به پيران سخن سنج خراسان          بـه افـکار جـوانـان می‏ستـيزند

بـه انـدرز طبيبان خـردمنـد       به دارو و بـه درمـان می‏ستيزند

بـه نيروی بـزرگ زنـدگـانی         به عقل وعشق وايمان می‏ستيزند

بـه روح آدم و بـنياد هستی         بـه دسـت‏آورد دوران می‏ستيزند

به عرش کبريا و اصل فطرت           بـه ذات پـاک يـزدان می‏ستيزند

سخن کـوتاه ايـن گـرگان وحشی

به هست و بـود انسان می‏ستيزند

 

16/1/1392