افغان موج   

بادر نظر داشت اینکه استخبارات مغز دولت نگاه داشتن پایه های سیاسی نظام قانونمند میباشد شعور استخباراتی ثمره رشد عقلی در علوم سیاسی , نظامی ، امنیتی ، اجتماعی که بعد از رشد مسلکی انسان ها پیدا میگرددکه نتیجه فهم استخباراتی در مورد ثبات سیاسی عدالت اجتماعی تامین امنیت کشور نقش ارزنده را ایفا میکند این استخبارات است که حرف اول و اخر را در نظام ها میزند.

 

متن 

استخبارات ستون فقرات امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی ؛ نظامی کلتوری اجتماعی در یک کشور میباشد .

حاکمیت وثبات سیاسی دولت ها ، به فعالیت های سازمان های استخباراتی وجاسوسی آن ها وابستگی دارد .

در گزشته استخبارات وجاسوسی تنها در حوزه جنگ های نظامی کار برد داشت مگر به مرور زمان این سازمان ها در جنگ های سیاسی ، اقتصادی ، فکر آیدید لوژیکی وحتی فرهنگی نقش با آهمیت وقابل را داشته وتعین کننده میباشد 

آگاهان امور استخبارات 

به همان اندازه که استخبارات در مستحکم نگاه داشتن پایه های سیاسی . نظامی . اقتصادی .اجتماعی دولت نقش قابل ملاحظه دارد 

استخبارات به همان اندازه که در مستحکم بودن ثبات سیاسی دولت نقش دارد در سرنگونی یک نظام نیز نقش به سزای دارا میباشد .

چگونگی فعالیت های فردی شخصیتی استخبارات 

سازمان های استخباراتی یک نوع مبارزه وجنگ بین کارمندان وجاسوس ها میباشد بخاطر دست رسی به اطلاعات محرمانه وافشا گری خاین ها وجمع آوری اطلاعات در مورد انعده رهبران سیاسی . اشخاص با نفوذ وغیره که مرتکب خیانت ملی میگردن .

چگونگی فعالیت دولتی استخبارات 

در این سطح سازمان های دولتی استخبارات با استخبارات بیگانه با دولت دیگر می جنگند یا در سطح سازمان ها استخباراتی تلاش میکنند که در دورن دولت وسازمان های نظامی . استخباراتی شان نفوذ پیداکنند ولانه های جاسوسی خود را بیشتر کنند در قسمت اقتصادی ، صنعتی ، وتجارتی سازمان های استخباراتی کوشش میکنند که برای دشمن شان آسیب وخسارات وارد کند سازمان های استخباراتی در تلاش میباشند در همه امورات دولت های مورد نظر رخنه پیدا کند .

چگونگی فعالیت های استخباراتی سطح بین المللی 

خطر ناکترین جنگ در سازمان های استخباراتی جنگ های بین المللی وجهانی است در این عرصه بی ثبات کردن جوامع بشیری از هم پاشیدن بلوک ها ونظام های اقتصادی حملات تروریستی وجاسوسی حمایت از گروه شبه نظامی وغیره است .

مثلا اوکراین یک کشور مستقل میباشد در سیاست خارجی خود خود مختار بوده مگر عملکرد استخباراتی آمریکا وغرب باعث تشدید جنگ شد چون روسیه نگران انتقال اسلحه های دور برد وغیره نگرانی های استخباراتی در حریم امنیتی خود یعنی اوکراین گردید 

این نگرانی های استخباراتی آتش جنگ را شعله ور ساخت .

چگونگی فعالیت های فکری استخبارات

سازمان های استخبارات مقطع منطقوی وبین المللی تشکیل میدهد در این سطح میتوان جنگ سرد را مثال داد 

اگر چه این جنگ بین دولت شوری سابق کمونیستی وآمریکا لیبرالستی بود اما مغز استراتژیک این جنگ ها سازمان های استخباراتی انها بود .

طرح استراتیژیک جنگی دوکتورین استخبارات مدرن 

ط سازمان های استخباراتی بستگی به رقابت های های نوع بازی سیاسی روش های رسیدن به منافع ملی واهداف ملی دولت را دارد .

منظور شان از استخبارات جنگی مدرن استخباراتی این است که بعد ختم جنگ سرد ووقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ امریکا شیوه تکتیک های جنگی تمام دنیا سازمان های استخباراتی عوض شده وبیشترین تمرکز سازمان های استخباراتی پیرامون جنگ های فکری وفرهنگی وتاثیر گزاری بر سیاست خارجی دولت شان شده است .

منافع امنیت ملی کشور ها 

منافع امنیت ملی کشور ها عمدتآ به پنچ دسته تقسیم میشود 

۱ منافع حیاتی رابطه مستقیم به بقای ملت ها دارد 

۲ منافع مهم وجودشان مهم بوده اما بقای ملت ها را تهدید نه میکند 

۳ منافع امنیتی ونظامی فرصت ها وتهدیدهای که باعث نقش مستقیم در تقویت وتضعیف نظام امنیتی کشور ها دارد 

۴ منافع اقتصادی ومالی وصنایع کشور ها را تقویت ویا تضعیف میکند .

۵ بالاخره منافع سیاسی واجتماعی نهاد ها ارزش ها وپروسه های که ثبات بافت اجتماعی وسیاسی کشور هارا تحکیم یا تضعیف نموده رابطه مستقیم به بقای دولت وملت ندارد 

آگاهان امورت استخبارات 

 

چگونگی فعالیت های استخباراتی نظامی 

چگونگی جمع آوری اطلاعات تحلیل وتجزیه اطلاعات در مورد ساختار ها پرسونل قابلیت های دوکتورین نظامی کشور های متخاصم وانجام عملیات های نفوذی ضد جاسوسی، کشف شناسایی ودفع جاسوسان خارجی وافراد نفوذی در میان ساختار ها وادرات دولتی .

جمع آوری اطلاعات استراتیژیک دشمن جمع آوری اطلاعات مستقیم از منابع ترتیب شرید بندی استخبارات ترتیب زون بندی استخبارات توظیف پرسونل کشفی اوپراتیفی . استخباراتی در ساحات شرید ها وزون ها وتحت پوشش قراردادن ساحات مورد نظر 

پیرامون تطبیق وپیشبرد مورد تحریر شده ذیل افرادی گماشته میشود که دارای فهم وتحصیلات عای وفادار به ملت ومردم خود بوده دارای تجربه خوب نظامی وکشفی در عرصه استخبارات عامه باشد 

                      با احترام 

نویسنده‌: جمشید کوهستانی 

  نظامی سابق

فرستنده: محمدعثمان نجیب