افغان موج   

  علی میرفطروس

اشاره:

متن حاضر،پیام شادباشی است به مناسبت طلیعهء سال نومیلادی که درآغاز برنامهء یاران(تلویزیون پارس)توسط بانو«سارا ایرانی»خوانده شده است.

هدف اساسی این پیام،توجه دادنِ دوبارهء رهبران سیاسی و روشنفکران ما به ضرورتی است که بی توجهی به آن،میهن و ملّت ما را به زوال و سقوطِ مُسلّم سوق خواهدداد.وجوداینهمه شبکه های رادیو-تلویزیونیِ ایرانی و حضورمیلیون ها ایرانیِ تحصیلکرده و علاقمندبه رهائیِ میهن این سئوآل را مطرح می کندکه:پس از 38سال آزادیخواهان ایران چرا نتوانسته اند ازاین«دُورِباطلِ ناکامی ها»خارج شوند؟.چرا برخی رهبران سیاسی،روشنفکران،مدافعان حقوق بشر و استادان دانشگاه ها دراروپا و آمریکا برای «مسائل دست دوم و سوم»،فراخوان و نامه های سرگشاده به رهبران جهان صادرمی کنند،امّا ازجهانی کردنِ خواستِ حیاتی،مدنی و مشروع ملّت ایران جهتِ برگزاری رفراندوم  آزادبرای عبورِ مسالمت آمیز ازاین بُن بست سیاسی   پرهیزمی نمایند؟

پاسخ به این سئوآلات و یافتنِ راهی برای برون رفت ازاین گردابِ تاریخی، وظیفهء امروزِ همهء اصلاح طلبانِ واقعی،رهبران سیاسی و روشنفکران ایرانِ می باشدچرا که فردا،خیلی دیراست!

  ***

…بطوری که می دانید،باانتخاب آقای ترامپ،فصل تازه ای درسیاست های خاورمیانه ای دولت آمریکا آغازمی شود که درآن، ایران-بعنوان«موتورِ اکثرِمشکلات خاورمیانه»- یکی از مسائل اساسی دولت آمریکا  خواهدبود.

  درچنین شرایطی است که حجت الاسلام حسن روحانی،ضمن تقاضای انجام همه پُرسی برای انجام برخی اصلاحات درچهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی،طرح«منشورشهروندی»ی خود را ارائه کرده است.

%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-3

تجربهء 38سالهء اخیر  نشان داده که هیچ کلیدی قفلِ فقر، زوال و انحطاط هولناکِ حاصل از انقلاب اسلامی رابازنخواهدکرد مگراینکه باانجام یک رفراندوم یا همه پُرسی آزادازاین«مرداب هولناک تاریخی»عبورکنیم،رفراندومی که  نه توسط  جمهوری اسلامی  بلکه زیرنظرسازمان های ملّی و بین المللی برگزارگردد.

 روشن است که هیچیک ازرهبران جمهوری اسلامی این خواست ملّی،مشروع و مسالمت آمیز را نخواهدپذیرفت.بنابراین:دانشجویان مبارز، زنان آزادیخواه،رهبران سیاسی و روشنفکران ترقیخواه و نمایندگان حقوق بشری در داخل وخارج کشور، وظیفه دارندتا دریک همبستگی و همآوازیِ ملّی،مسئلهء کلیدیِ برگزاری رفراندومِ آزادبرای گذارِ آرام و مسالمت آمیزِ ازنظام سیاسی حاکم را در دستورِ روزِ مبارزات خویش قراردهند.

  به نظرمن،دولت آیندهء آمریکا(ودولت های دیگر) حامی و پُشتیبان این خواست مدنی و مشروعِ ایرانیان خواهندبود به این شرط  که رهبران سیاسی و روشنفکران ما- بااستفاده ازشرایط  بین المللی- بتوانند خواستِ برگزاری رفراندوم آزاد را درذهنیّتِِ سیاستمداران آمریکا و اروپا  تثبیـت  نمایند.تجربهء مردم میانمار(برمه)درخاتمه دادن به  حاکمیّتِِ 43سالهء نظامیان،می تواند چراغِ راهنمای آزادیخواهان ایران باشد.

 

%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b12

%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1

 

 همچنین،بیادداریم که «ملینا مرکوری»،هنرمندپُرآوازهء یونانی،دریک کارزارِ ملّی و بین المللی و باجلب حمایت دولت های جهانی  توانست به حکومت دیکتاتوری سرهنگ ها دریونان  خاتمه دهد.

%d9%85%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c

حضور صدها هنرمند ، نویسنده ، کارگردان سینما و تئآتر، روزنامه نگار،استاددانشگاه و فعّالان حقوق بشر درسطح جهانی(وازجمله،برندهء جایزهء صلح نوبل)و وجودِ ده ها شبکهء رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی درسطح بین المللی   کمک و یاری کنند.

 بااین امید،آرزو می کنم که سال نوی میلادی،میلادِ آرزوی های مردم ما برای رسیدن به آزادی و رهائیِ ملّی باشد.

علی میرفطروس

اول ژانویهء 2017