افغان موج   

هفتۀ گذشته به پاس خدمات فنا ناپذیر و با ارزش پروفیسور عنایت الله "شهرانی" یکی از دانشمندان نامی کشور ، تالار دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل از سوی استادان  به نام "تالار پروفیسور عنایت الله شهرانی" نام گذاری شد.

این نام با ارج که سالها ملیتهای محروم از نظر انداخته شده بودند، برایشان افتخار آفرین است و دانشمندان به آن می بالند.

استاد گرامی نه تنها ازنظر مسلک به این وظیفه ی خطیر علا قمند و پر تلاش اند و به فرهنگ کشور با علاقه ی خاص می نگرند و آنهائیکه درین عرصه به انجام کار های کوچک و بزرگ می پردارند بلکه با نظرات روشن خود به آنها مدد می رسانند و تشویق شان می کنند.در نشریۀ زن مطلب را از من مطالعه فرموده بودند و مورد توجه شان قرار گرفتم و با علاقمندی برایم هدایات لازم دادند.

خانه فرهنگی "مولانا" در کانادا که شعرا، هنرمندان و شخصیت های بزرگی که کار آنها را به ریاست محترم استاد مجید قیامبه پیش می بردند و من مسؤولیت نشرات جریده انرا به عهده داشتم، مورد توجه اوشان قرار گرفتم و مرا در نشر و پخش مطالب ، روشنی دادند.

این نام پر افتخار را به ایشان تهنیت می گوییم و امیدواریم در عرصه هنر و ادب گامهای متین و استوار بردارند و در روشنی آن اهل هنر و ادب راه خود را به جلو ببرند.
سعادت برایشان آرزو می کنم

امان معاشر، خبرنگار آزاد