افغان موج   

سید موسی عثمان هستی                                                                       ۲۱ جولای ۲۰۱۴

 مسوول مهاجرین افغان درسی سال گذشته

نامۀ سرگشاده به دو کاندید بُرد بُرد، نه نمایندۀ مردم

ارزش یک خرس بالاتراز ارزش تمام مهاجران افغانستان درخارج است

شعرک طنزی

هستی خــبــردادن وظیفۀ تــوست مـکـرر

به پشم تو که کسی شنید یا نشنید این خبر

تو آب درد و غم  چکاندی به گــوش  کـــر

نه در طلب چوکی هستی، نه در فـکــر زر

این خـواهش نیست از مـاده، هست از نــر

که در عوض جان خـر ، نـزند در پالان خر

شاعربی وزن وبی ترازو

خبرهمدردی با یک خرس که گاهی وقت در ردیف حیوانات مهاجم قرار می گیرد ولی انسانهای مهاجم در قسمت زندگی حیوانات در سرتا سر دنیا رنج وغم یک خرس در یک قفس مطلای زندانی با غ وحش را که از تمام امتیازات زندگی برخوردار است، تنها غمگین بودن خرس افرادی که از آن بهشت حصار شده دیدن کردند متوجه شدند که خرس روز به روز در اوقیانوس غم و اندو بدون اینکه به ساحل مراد برسد، دست و پنجه درحال بی زبانی نرم می کند.

 روحیات ظاهری خرس زبان رنج و درد های درونی خرس غمکین است که جز خرس و روان شناسان حیوانی کس دیگری به این معما پی برده نمی تواند، ولی همه بازدید کنندگان از باغ وحش به این نتیجه رسیده اند که باغ وحش محل خسته کننده به خرس بوده  و به خاطر برآمدن از یک حالت کشندۀ روانی ضرورت است خرس به کانادا انتقال داده شود.

مشکلی که حیوان شناسان را به این عقید  ساخته  انتقال خرس به خاطر کبرسن امکان دارد یا ندارد در حال تحقیق هستند که خرس در وقت انتقال در بین راه تلف نشود و همان ضرب المثل دوستی خرس گریبان دوستی انسان را نگیرد، به خاطر ترحم خود مقصر دانسته نشوند.

روح مطلب در اینجا تمرکز کرده که مهاجرین ایکه به شکل اعتراض و یا به خاطر گیر ماندن در بین تفنگ سالاران بی وجدان (حزب دموکراتیک خلق مزدور روس) درگیر با مجاهدین دست پروردۀ اجنبی و یا دربین جنگ های تنظیمی های مجاهدین یا درگیری طالب و مجاهد با هزاران خطر در دولت های همسایه افغانستان جابجا شدند و کسانی که امکان فرار به غرب و امریکا را داشتند به خارج میلیون ها کلیومتر دورتر فرار کردند، اولاد شان توسط ممالک میزبان به سرقت رسیده اند دیگرعلاقه به برگشت ندارند، اما پیران و سالخوردگان بیش از سه ونیم دهه با رنج و مرگ تدریجی دست و گریبا هستند و هنوز هم نتوانستند با بهشت مهاجرت بسازند و از طرف حکومت میزبان به نظر چوب سوخت دیده می شوند.

 من که سی سال شده به حیث مسؤول انجمن مهاجرین رضاکارانه به خاطرانسان دوستی و دفاع از مهاجرین رنج های بیشتر را متحمل شده ام  با این فلسفۀ "  ما جان به فنا دادیم تا زنده بمانید شما "،

من تماس هائیکه با مجاهدین داشته ام به این نظر رسیده ام که بعد رها کردن و مأیوس شدن از جهاد و هزاران مقاله که از من به نشر رسیده  من گفته ام و نوشته ام دولت شاه ، داوود، حزب دموکراتیک خلق ، مجاهد، طالب، حکومت کرزی، چپ و راست سازشگر در بین دولت های گذشته خار یک باغ  اند. این حکومت ها ساطور بی عدالتی به خاطر رسیدن به قدرت بوده اند.

از شاه تا کرزی هیچ  دولت مظهر ارادۀ خلق نبودنده وهمیش قدرت در دست یک شخص مستبد و اطرافیان خونخوار آن قرارداشت و عبدالرحمن خانی هم نبوده که به خاطر لاف زدن و مجاهد بودن مشک عالمی را به نام موش عالم از گوش آویزان نماید.

باوجودیکه در ستیژ دینداری و دموکرسی دلقک نما به خاطر فریب مردم نقش امتیاز طلبی زیر نقاب وطن پرستی تمثیل کردند، ننگیست بر پیشانی قدرت طلبان تاریخ زده ، در زمانی که مجلس بن  هنوز دائرنشده بود من با مسؤول مهاجرین سر تا سر جهان تماس گرفتم او وعده داد در این مجلس همه مشکلات مهاجرین اگر مد نظر گرفته نشود، درحکومت های آینده مشکل مهاجران، خصوصاً مشکلات مهاجرانی که در ممالک همسایه تحت شکنجۀ روحی و اقتصادی دولت میزبان  قرار دارند از طرف دولت دست نشانده و نهاد های بین المللی کمک صورت می گیرد.

وزارت مهاجرین ساخته شد، من با پول شخصی خود با صد و سه ورق پیشنهاد که ازهزاران مشکل آتش سوزی که مهاجرین در آن آتش دست و پنجه نرم می کنند، شمعی را از مشکلات مهاجرین به شکل نمونه در مقابل وزیر مهاجرین روش کردم از آتش این شمع شما آتشی که بلند تر از دیوار دوزخ  است حدس زده می توانید که چه مصیبتی گریبان گیرمهاجرین در داخل و خارج است.

وزیر نام نهاد مهاجرین در دولت کرزی پشنهادات یکصد و سه ورقۀ من را گرفت، یک هفته وقت داد، بعد از یک هفته گفت من این مشکلات را با آقای کرزی در میان گذاشتم ، آقای کرزی گفت فعلاً ما مصیبت های خود را داریم ، در آینده اگر نهاد های بین المللی به ما کمک بیشتر کردند، ما درقسمت مهاجرین خارجی و داخلی  تصمیم می گیریم.

میلونها دالر کمک بخاطر جابجا شدن مهاجرین و به خاطر برگشت مهاجرین، جهان کمک کردند، بجای اینکه به مهاجرین کمک شود و برگشت شرافت مندانۀ مهاجرین صورت بگیرد، در بانک ها ذخیره شد و دوباره اختلاس صورت گرفت و به خارج انتقال داده شد و یا از آن پولها قصرها ساخته شد.

 جان مطلب در این جاه است که نه تنها از مهاجرین حق رای شان گرفته شد و تلف گردید، بلکه در مرام نامه های کاندیدان ریاست جمهوری حرفی از مهاجرین برده نشد. حالا که سخن به نام حکومت وحدت ملی در پشت دروازه های بسته زده می شود، مشکلات مهاجرین در ساختار دولت وحدت ملی مد نظر گرفته شده یا نشده ؟

چون این دو کاندید بُرد، بُرد لاف از تشکیل یک دولت ائتلافی می زنند که تقسیم قدرت در بین متخصصین و نخبگان، نه جنگ سالاران و فاشیستان صورت می گیرد، این زمانیست که نشان می دهد هردو کاندید بر زخم ها مرهم می گذارند و یا جیب های پُر و خالی را مانند دولت کرزی پُر می کنند و با دزدان تاریخ زده دهن جوال می گیرند تا دوباره خانۀ مردم افغانستان را به خود اختصاص دهند و قانون امتیاز طلبی بر خود سازند و تشویش در اینجا است که امکان درگیری سر قدرت بازهم مهاجرین به فراموشی سپرده می شوند و یا حق به  حقدار داده می شود و دیگر اقوام مظلوم و بی دفاع به فراموشی سپرده نمی شوند، مردم کشته نمی شوند، انگشت های شان بریده نمی شود، طالب و پاکستان برادر شان نیست، در دولت داری قاطعیت صورت می گیرد، اقوام افغانستان  و قانون اساسی افغانستان که  با فرامین یک فرد خودخواه و دیوانه دست و گریبان بودند از نابسامانی ها نجات می یابند، یا همان خرک وهمان درک است که اقوام افغانستان با دادن رای کاه بی دانه باد کردند.

غنی وعبدالله دو میخ طویلۀ شیطان اند یا که فرشتۀ نجات

در پی پُــر کـردن جیب هستند یا در فکــرمــردم و نجـات

نوت : با مسؤولان درجه اول قنسلگری کانادا مشکلات مهاجرین  خاطرنشان شده که چه کارهایی صورت گرفته. قنسل تورنتو لطف کردند گفتند با معاون مهاجرت کانادا در قسمت مهاجرین افغانی در کانادا تماس گرفتیم که این را یک قدم امیدبخش حساب کرده می توانیم و این نامه به قنسل افغانی در تورنتو و به دست سفیرافغانی در کانادا تسلیم داده شد و خواهش گردید که به دست دوکاندید بُرد بُرد بدون کم و کاست نامۀ سرگشاده داده شود و به انجمن مهاجرین از رسیدن این نامه از طرف هردو کاندید بُرد بُرد طی یک نامه به انجمن مهاجرین اطمینان  داده شود. امید است به بهانۀ که به وزارت خارجه نامه های سرگشاده را ارسال کردیم، نامه ها مثل طومار ترس دفن قبرستان کهنه نگردد و یا به دستور ملا گدواره و مندر نا رسیده سوختانده نشود.

این شما و این  خبر انتقال یک خرس:

BBC

هزاران نفر خواهان انتقال خرس قطبی 'غمگین' به کانادا شدند

شنبه 19 جولای 2014

 

 

آرتورو که ۲۹سال دارد دیده شده که در امتداد دیوارهای قفس، بی‌انتها راه می‌رود

دهها هزار نفر با امضای توماری از مسئولان باغ وحشی در آرژانتین خواسته‌ اند خرس قطبی که بسیاری او را "غمگین‌ترین حیوان جهان" می‌دانند، هر چه زودتر به کانادا منتقل شود.

نزدیک به ۲۰۰هزار نفر با امضای این تومار اینترنتی نسبت به افسردگی آرتورو، خرس قطبی مقیم باغ وحش مندوزا ابراز نگرانی کرده‌اند.

برگزارکنندگان این کمپین می‌گویند آرتورو هم اکنون در یک محوطه بتونی نگهداری می‌شود؛ در شرایط آب و هوایی که گاه تا ۳۸درجه سانتیگراد هم گرم می‌شود

آنها با انتشار تصاویری از این خرس قطبی می‌گویند از چهره و رفتار او نمایان است که آرتورو افسرده و غمگین است.

آرتورو که ۲۹سال دارد دیده شده که در امتداد دیوارهای قفس، بی‌انتها راه می‌رود و رفتارهایی از خود بروز می‌دهد که بسیاری آن را نشانی از افسردگی این خرس قطبی می‌دانند.

رئیس باغ وحش مندوزا گفته است با توجه به سن و سال آرتورو، نقل و انتقال او ممکن است برای سلامتی اش خطرناک باشد اما با وجود این، چند چهره برجسته حمایت کننده از انتقال آرتورو به کانادا، همچنان بر خواسته خود اصرار می‌ورزند.

یکی از آنها نیوت گینگریچ، سیاستمدار سرشناس آمریکایی است که روی صفحه فیسبوک خود نوشته: "اگر شما هم حیوانات را به اندازه من دوست دارید، حتما این تومار را برای نجات آرتورو، خرس قطبی آرژانتینی امضاء خواهید کرد."

همزمان گروه‌های مدافع حقوق حیوانات هم نسبت به سلامتی آرتورو اظهار نگرانی کرده‌اند.

این خرس قطبی، هم‌قفس و احتمالا تنها مونس خود، پولوسا، را حدود سه سال پیش از دست داد و از آن زمان تنها زندگی می‌کند.

امضا کنندگان این تومار از کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین خواسته اند که دستور دهد آرتورو به باغ وحشی در استان وینیپگ کانادا منتقل شود.

باغ وحش آسینی‌بویین در وینیپگ کانادا که به تازگی مرکز بین‌المللی حفاظت از خرس‌های قطبی را راه اندازی کرده است اعلام کرده آماده پذیرش آرتورو است.

نوت :خرس جان تشویش نکن تو درسرزمینی زندگی می کنی که به حال تو ترحم صورت می گیرد، اقوام افغانستان در سرزمینی زندگی می کنند که ارزش خون ترا ندارند. نامۀ سرگشاده مرا هم بی بی سی به نشر نمی رساند که خبر جالب تو زیر سایۀ نامۀ سرگشاده قرار نگیرد، ما اگر خرس دوستان نداریم، خدا داریم.