افغان موج   

بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران

بدون تردید جنگ ظالمانه ای صیهونیست ها علیه ملت لبنان خشم آزادگان جهان اسلام را علیه اسراییل بر انگیخته است. اما در این میان سران مرتجع اعراب چون ملک عبدالله، حسنی مبارک، معمرالقظافی و شیخ نشین های خلیج  با بهانه ای گروگان گرفتن دو عسکر صیهونیست ها برای تجاوز و اشعال لبنان و نوار غزه به اسراییل و امریکا چراغ سبز داده اند. گروگان گرفتن دو سرباز صیهونست به دست چیریک های جنبش حزب الله  که باعث درگیری شدید شده و بحران بی سابقه ای را در شرق میانه بوجود آورده است، چیزی جزء بهانه جویی تحریف حقایق و خود کامه گی صیهونیست های اسراییل نیست..

امپریالیسم خونخوار امریکا و متحدین غربی آن با براه انداختن تبلیغات دامنه دار علیه ایران و سوریه مبنی بر افروختن شعله های جنگ در فلسطین اشغال شده و لبنان، بحران  را در شرق میانه تشدید مینمایند. هدف عمده ای آن تجاوز و جهانخواری است که طرح شرق میانه ای بزرگ در دستور کار کاخ سپید و متحدین غربی آن دلیل عمده ای آن است. دولت مصر و عربستان یکجا با امپریالست ها خواهان به اصطلاح تنبه حزب الله و حامیان خیالی آن یعنی ایران و سوریه شده اند که خشم ملت های مسلمان را بر انگیخته و اسراییل را بیش از پیش خیره سر و خودکامه ساخته است.

با این حرکات خاینانه و انداختن دو دستگی در جهان اسلام بوش خواهان بسط و توسعه جنگ در تمام جغرافیای شرق میانه بوده و دیری نخواهد گذشت که جهان یکبار دیگر  در پرتگاه یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت ودر این میان ملت های مسلمان  آواره، بی خانمان  خواهند گردید.

حملات بی رویه و دور از تمام معیار های حقوق بشر در لبنان توسط ارتش اسراییل، کار روایی های هیتلر و موسیولینی را به خاطره ها زنده میکند. وزیر خارجه امریکا برای ادامه چنین حملاتی لجوجانه پافشاری نموده و اظهار عقیده میکند که، هر نوع صلح در آینده ای شرق میانه باید پایدار!!! باشد و این خود بدان معنی است که باید حق شناسایی این نطفه ای حرام در شرق میانه رسمیت یافته و به هر نوع توسعه طلبی آن به دیده ای قدر نگریسته شود.

اسراییل از تاریخ پیدایش اش تا حال از هیچگونه فشار بین الملی بخاطر توقف جنگ افروزی، کشتار و نقض حقوق بشر پشتبانی نکرده است بلکه با حمله به مسلمانان کشتار و تخریب خانه های آنان به ریش همه ملل آزاد خندیده و جامعه ملل را دست کم گرفته است. همچنان امپریالیست های امریکا به کرات مواضع ضد اسراییلی را در ملل متحد خاینانه ویتو کرده اند. حملات جدید اسراییل به لبنان و فلسطین جبران ناکامی های امریکا در افغانستان و عراق  را وانمود میسازد.

موضوع فلسطین و لبنان بحیث یک  تراژیدی  در قلب هر مسلمان سایه افکنده است. در حالیکه خاندان سعودی شیخ نشین های خلیج فارس در ناز و نعمت و عیاشی های دور از  انصاف به زندگی نکبت بار خویش ادامه میدهند و نفرین هزاران طفل آواره ای فلسطین و لبنان را با خود خواهند برد.