افغان موج   

آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است ؟

داکتر عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان  در برنامه تیلویزیون پنجره در امریکا نقطه نظر های خود را در مورد جنایتکاران جنگی، مردم، محاکم قضایی و عمداتا در باره ای تاریخ سه ده ای اخیر بیان نموده است. وی به جواب خانم کریمه ویدا گرداننده این تیلویزیون   گفت: مسله ای جنایتکار جنگی یک اصطلاح است . و انتباه هرکس از آن فرق میکند. که را می توان مجرم جنگی خطاب کرد؟. در افغانستان محاکم قانونی برای محاکمه ای جنایتکاران وجود ندارد. و...و...

داکتر عبدالله خیلی ماهرانه از کودتایی کمونیستی شروع نموده  و از اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ یاد آوری کرد. درین جا از جنگ و مقاومت علیه اشغال با آب تاب فراوان یاد آوری نمود اما از شکست کمونیست تا آمدن طالبان را ماهرانه در دو کلمه خلاصه نموده و یکباره طالبان و القاعده و مبارزه ای جهانی علیه این گروه را به بحث گرفت.

البته سوال گرداننده تیلویزیون طلوع این بود که با آمدن نظام جدید و پشتیبانی ممالک غرب و امریکا در افغانستان چرا زمینه ای محاکمه ای جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر مهیا نشد. برعلاوه تعداد زیادی از همین جنایتکاران در پست های حساس حکومتی و دولتی جای گرفتند.آیا آنان مستحق چنین ریواردی بودند و یا هستند.

داکتر عبدالله با این سوال سخت گیر افتاد. در مملکتی که دارای قانون اساسی ، ریس جمهور منتخب و همچنان پارلمان و  با پشتیبانی هزاران سرباز امریکایی است. محاکم قانونی وجود نداشته باشد تا به دوسیه های سیاه چند قلدر، قاچاقبر مواد مخدر و جنایتکار رسیده گی شود.

 اما داکتر عبدالله گاهی  نمی خواهد راجع به جنایاتی که دار و دسته شورای نظار در کابل بصورت خاص  مرتکب شده اندحرفی بمیان آرد. او ماهرانه مدت دو سال جنگ و ویرانی رابا یک کلمه خلاصه کرده و آمدن طالبان و القاعده را یاد میکند.

داکتر عبدالله، یونس قانونی، فهیم بحیث دستیاران احمدشاه  مسعود از جمله کسانی بودند که رویهمرفته در چور و چپاول ادارات دولتی، زمین های دولتی وپارک های تفریحی  شهر کابل، منطقه شیرپور و همچنان موزیم ها و آرشیف ملی دست داشته و در انتقال چوکی ریاست جمهوری ربانی از کابل به مزار، تخار و فیض آباد بذل مساعی بخرچ داده اند. باین صورت مشکل است که از زبان این اشخاص  راست و درست آن هم از جنایتکاران چیزی دستگیر کرد.