افغان موج   

نامۀ رسیده به افغان موج

دوست عزیز آقای منجم زاده!

افغان موج زبان گویای همه افغان ها اعم از پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن ، سنی، شیعه، اسماعلیه و هندو ها است.  ما در مرحلۀ اول برای زیست باهمی این مردم شریف  سعی و کوشش جدی مینمائیم. البته برای برتر دانستن یکی ازین  اقوام و ملیت ها هیچکونه دلیلی را قبول نداریم. کسانیکه به خاطر کوچک نشان دادن معتقدات آنان کوشش دارند دشمنان مشترک ما و همین مردم رنجدیده اند.

محمود منجم زا ده برلین آلمان

آقای ملا زاده هنوزهم درتلویزیون پیام افغان به توهین علیه اعتقادات مذهبی شعیان میپردازد 

از مدت چندین ماه است که فردی به نام آقای ( ملازاده ) چندین ساعت را از تلویزیون پیام افغان به مسؤلیت اقای (عمرخطاب ) خریداری نموده ،  به توهین و اهانت به مسلمانان به خصوص شعیان افغانستان میپردازد .

درتمام تلویزیون های افغانستان چه داخل و چه خارج افغانستان تا حال چنین برنامه ی که آشکار به بیت حضرت رسول اکرم ص و شعیان افغانستان توهین نموده باشد وجود نداشته است .

این اولین باراست که تلویزیون آقای (عمرخطاب) دست به ابتکارچنین عملی زده که ملیون ها مسلمان بخصوص مسلمانان شعیه افغانستان را ناراحت ، وخشمگین نموده است البته ناراحی ، خشم و انزجار مسلمانان شعیه افغانستان بیشتر از آن سبب است که این برنامه از تلویزیون یک افغان پخش می شود که درحقیقت میتوان گفت که این سخنان توهین آمیز مستقیم ازحلقوم آقای ( عمر خطاب ) به گوش مسلمانان افغانستان به خصوص شعیان افغانستان میرسد .

دراین رابطه باید ازتلویزیون دیگری بنام تلویزیون سلام نام برد که درآن فردی بنام آقای ( هدایتی ) سخنان توهین آمیزش را عنوانی خلفای اسلامی و یاران حضرت رسول اکرم ص حواله نموده  که مورد خشم و نفرت مسلمانان جهان منجمله شعیان افغانستان قرارمیگیرد .

سخنان توهین آمیز ونفاق افکن آقای (هدایتی) ضربۀ محکمی بر وحدت مسلمانان بوجود میآورد.

البته دراین زمینه درگذشته ها نیز اعتراضاتی صورت گرفته و اینجانب ضمن انتقادات شدید از این تلویزیون مطلب انتقادی را یک سال قبل به سایت های فارسی به نشر سپردم چون این تلویزیون ازافغان ها نیست نمیتوان هذف آنرا از تلویزیون درخواست نمود  .

درهمین رابطه اگر سخنان اهانت آمیزآقای ( ملازاده ) از تلویزیون غیرافغان شنیده میشد دیدن آن برای افغان ها چندان مهم نبود و افغان ها اصلا آنرا نمیدیدن ولی ازاین که آقای (ملازاده ) برای تبلغات زهرآگین خود نسبت به شعیان افغانستان تلویزیون پیان افغان و آقای (عمرخطاب ) را انتخاب نموده ، بسیار تآسف آور است .  

آقای ( عمر خطاب ) باید بداند که اجازه دادن توهین و اهانت  به شعیان افغانستان به فردی مانند آقای ( ملازاده ) برای جامعه زخمی و پاره پاره افغانستان درست نمک پاشیدن است واینجاست که آقای (عمرخطاب ) وسیله همچو یک تبلیغ را از طریق تلویزیون خود فراهم ساخته است  .

دیده شود که آیا آقای خطاب میتواند اعتقادات مذهبی بیش از 5 ملیون شیعه افغان را نادیده بگیرند ؟

ما به نظریات سیاسی آقای ( ملا زاده ) کاری نداریم همچنین در رابطه با سخنان ملازاده در باره ی خلفای اسلامی و یاران حضرت رسول اکرم  موافق بوده آنرا قبول داریم  ،  فقط به سخنانی انتقاد داریم که توهین واهانت به اهل بیت حضرت رسول اکرم ص و امامان مورد قبول شعیان افغانستان میباشد در حقیقت تحمل چنین تبلغات را از تلویزیون یک افغان نداریم .

ما به سخنان محترم  آقایان ( ستار سیرت  ) ( راشد سلجوقی ) ودیگر دانشمندان دینی که از تلویزیون های افغانی درداخل و خارج کشور نه تنها احترام داریم بلکه به علاقه خاص آنرا میشنویم ولی تا حال از دانشمندان اسلامی که ازافغانستان باشند سخنان نفاق انگیر و ضد مذاهب اسلامی را نشنیده ایم این صمیمیت بین برادران مسلمان شیعه و سنی درافغانستان حاصل زحمات و تلاش های صد ها سال  پدران و اجداد ما بوده که ما به همدیگر قوم و خش شدیم و گاهی درتجارت با هم شریک میشویم و رفت و آمد های فامیلی باهم داریم  به غم و شادی همدیگر شرکت میکنیم ولی واقعا  نمی دانیم سر و کله ی این آقای ( ملازاده ) از کجا پیدا شده و این فرد چطوربه آقای ( عمرخطاب ) وتلویزیون پیام افغان پیوسته است که این درخور بررسی میباشد .

آقای ( عمرخطاب ) دریک برنامه تلویزیونی خود روز دوشنبه 14 دسمبرازسوال کننده گان برنامه میپرسید اگر اهانتی در سخنان آقای ( ملا زاده ) نسبت به مذهب اهل تشیع شنیده اید بگوید تا بهانه ی پیدا شود و نام برده ازپروگرام ما هذف گردد . وی ازمحتوای سخنان (ملا زاده) اظهار بی اطلاعی نمود درهمین رابطه دوخانم افغان مشخص به سخانان توهین آمیز ( ملا زاده ) اشاره نمودند.

آقای (عمر خطاب ) که قبلا از سخنان (ملازاده ) اظهار بی اطلاعی نموده بود ، گفت من تاحال چنین چیزهای  نشنیده ام وی سخنان این دوخانم افغان را مورد سوال قرارداده و انتقادات سایراشتراک کننده گان دربرنامه تلویزیونی خود را  مورد توجه قرارنداده است ، این درحالیست که آقای ( خطاب ) ازمحتوای سخنان ( ملازاده ) کاملا آگاه بوده و احتما نظریات وی را مورد تآیید قرار میدهد. هموطنان عزیز با اعتراضات سالم خود عنوانی تلویزیون پیام افغان و متصدی آن آقای (خطاب ) همچنان ادامه بدهند و در بحث ها در این مورد شرکت نموده از طریق تلفون ویا نوشتن نامه ها انزجارخود را نسبت به  تبلیغات عیله شعیان جهان به خصوص شعیان افغانستان نشان دهید ، و از آقای خطاب  احترامانه بخواهید تا قبل ازفرا رسیدن ماه محرم  سالروزشهادت حضرت (حسین این علی ع ) که مسلمانان جهان  بخصوص شعیان افغانستان ازاین روز به عنوان قیام علیه ظلم و بیعدالتی تجلیل مینمایند ، به سخنان اهانت آمیز( ملازاده) درتلویزیون پیام افغان به مسؤلیت آقای خطاب پایان داده شود. اعتراضات و انتقادات به آقای ملازاده و آقای خطاب باید محترمانه و داخل چوکات ادب باشد  و به شخصیت کسی تعرض نشود ما باکسی جنگ نداریم  ولی این اعتراضات درصورت  متوقف نشدن اهانت وتوهین علیه شعیان و اعتقادات مذهبی شان  رزیعه آقای ملازاده از طریق تلویزیون پیام افغان به ریاست آقای خطاب شدت خواهد یافت و ابعاد گسترده تری بخود خواهد گرفت که مسؤلیت آن به عهده آقای خطاب خواهد بود. همچنین از صاحب نظران اسلامی خواهش میشود نظریات خود دراین مورد بنویسند و یا بگویند و اجازه ندهند بیشتر ازاین به این تبلیغات زهرآگین از تلویزیون پیام افغان ادامه داده شود .

آقای (عمر خطاب ) دیگر نمیتواند خود را بی تفاوت نشان داده طوری وا نمود کند که گویا چیزی اتفاق نیافتاده است و به ملازاده همچنان اجازه تبلیغات ضد شیعی را بدهند و خودش  پشت تلویزیون نشسته و جواب منتقدین را به مسخره بگیرد .

بهتر است آقای خطاب گفتار خود را درتلویزیون مجددا بشنود و در باره آن خوب فکر کند چون طوریکه معلوم میشود خودش اصلا نمیداند چه میگوید و بعدا فراموش میکند ولی آقای خطاب مطمعن باشد ، که سخنان اش ثبت شده و بعدا به رخ اش کشیده خواهد شد وآن وقت آشکارمیگردد که نظریات آقای خطاب و آقای ملازاده نسبت به توهین به مقدسات مسلمانان شعیه از یک چشمه آب میخورد ..       صحبت های که آقای ملازاده میگوید آزادی بیان نیست توهین واهانت به قشرعظمی ازمردم افغانستان میباشد که باید به آن جدی فکر شود وازعلمای اسلامی سنی و شعیه افغانی که درامریکا زندگی میکنند دراین رابطه و ادامه این تبلیغات زهراگین نظر خواهی گردد.