افغان موج   

خراسانی ها در سایت خاوران

اخیرا جناب پروفیسرعبدالرسول رهین صاحب امتیاز سایت خاوران در مصاحبه با تیلویزیون ملی افغانستان اظهار داشتند که گویا مستعار نویسانی را در سایت خود دارند که نه از نام و نه از نشان و نه هم جای ومکان آنان اطلاعی دارند و نوشته های آنانرا بخاطری در سایت انترنتی خود میگذارند که این سایت پر بیننده ترین سایت انترنتی باشد و اگر چنین نکنند گویا سایت انترنتی شان بی مضمون باقی میماند...

خوب اگر چنین باشد ایشان میتوانند ذوق یک عدۀ دگر اندیش غیر از آنانیکه مثل جهانگیر خراسانی، بابه مراد خراسانی، درویش دریادلی خراسانی، اکه مراد خراسانی، درویش نقد گر خراسانی، نقدگر گمنام خراسانی و یکتعداد دیگر آریایی  و خراسانی ها؛ عقاید خود را به شما میفرستند را هم در سایت خود بگذارید. اگر چنین نمیکنید معلوم است که سیاست نشراتی شما روی یک خط علیهده از آنچه شما اظهار میدارید قرار دارد.

خوب چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است. سایت خاوران در میان سایت های انترنتی بیرون از مرز های افغانستان یگانه سایتی است که به یک  بازار کهنه فروشی شباهت دارد. درین بازار هم متاع خوب و هم اشغال را میشود پیدا کرد. اما اگر این متاع خوب را پهلوی اشغال برای نمایش و جلب نظر مشتریان قرار میدهیم گناه ماست و نباید آرزو داشته باشیم که خوب ما در پهلوی بد جلوۀ نامانوس نداشته باشد.

یکروز برای آقای ضیا رهین  پسر آقای عبدالرسول رهین گرداننده ای سایت خاوران ایمل دادم که شما لطف نموده آدرس جهانگیر خراسانی را برایم بفرستید و این بخاطری که این شخص برای من اهانت کرده بود و در حالیکه راجع به هوویت، زندگینامه و مبارزات من برای تفاهم  و وحدت ملی اطلاعی نداشت تا توانسته بود بد و رد گفته بود. من میخواستم برای او بنویسم که صدایت را آرامتر و لهجه ات را دوستانه تر بساز. دشنام دادن، هتک حرمت و بهتان بستن برای هر کسی که دلت شد کار مردانه نیست نه کار مردانه نیست بلکه کار جبونانه ایست که آبرویت را بیاد میدهد نه آبروی ترا تنها به باد میدهد بلکه خواننده ای که بیخبر از همه چیز و به دروغ و پروپاگند های تو آشناست برای همه دشنام میدهد. دگر اندیشی، انتقاد و تذکر اشتباهات چنان نیست که دشنام حواله حریف بسازیم و این زبانی که تو آنرا مرهون علمای دین و نوابغ و قهرمانان  سرزمین خراسان میخوانی هتک حرمت میباشد؛ غیر از دشنام و تهمت راه های دیگری هم وجود دارد تا از طریق همین زبان به قناعت دیگران به پردازیم... جواب آقای احمدضیا رهین این بود که من پیام شما را به اقای جهانگیر خراسانی انتقال دادم. و ازین گفتۀ شان معلوم میشود که ایشان آدرس ایمل و یا نشانی این مستعار نویس را دارند ولی نمیخواهند بنا بر ملاحظات تنظیمی و یا حزبی خود به کسی افشاء کنند. زیرا در نشرات انترنتی دیگر معمول است که ایمل و یا آدرس نویسنده در زیر نوشته اش درج میگردد... همان بود که این آقای خراسانی افغان و یا پاکستانی  با یک نوشته ای  دیگرغیر انسانی و غیر خراسانی در سایت خاوران به دشنام و بهتان رجوع نموده و تا توانست برایم توهین روا داشت.

 من میدانم که با سرو صدای اشخاصی ازین قماش  شخصیت کسی زیر سوال نخواهد رفت بلکه شخصیت خود این مستعار نویس خرد و خمیر میگردد. اما از کجا معلوم که همین مستعار نویسان در طرح یک دسیسه ملی و جریان شیطانی با خود آقای عبدارسول رهین شیریک نباشند.

آقای پروفیسر عبدالرسول رهین که در گذشته استاد ژرنالیزم در دانشگاه کابل بودند از این حقیر بهتر میدانند که در قوانین ملی و مدنی همه ممالک جهان  در مقابل هتک حرمت دیگران باید ایشان جوابگوی باشند و نمیتوانند خود را تبرئه کنند.

برنامۀ سلام صبح بخیر تیلویزیون ملی افغانستان که فکر میکنم آقای رهین را به حیث سخنگوی جبهۀ شمال و با اجازۀ تیم کرزی به مصاحبه پذیرفته است باید سوالاتی ازین قبیل از آقای پروفیسر رهین ژرنالست مینمود.

1ــ طوریکه دیده میشود شما قسمتی از کابینۀ اقای کرزی را در سایت انترنتی خود فایشست میخوانید. آیا میتوانید مدرکی دال بر عضویت ایشان در حزب افغان ملت ارائه کنید؟

2ــ در سایت خاوران همیشه تکیه بر آنست که سیستم حکومت یک سیستم فایشستی است. شما به حیث مسوول سایت میتوانید بگوئید که در کدام برنامه و یا پلان های سیاسی و یا اقتصادی دولت و حکومت فایشیزم مسلط است؟

3ــ از آقای رهین باید سوال میشد که شما در سایت انترنتی خود با کدام معیار های ژرنالستی  و باکدام قوانین مدنی آجازه میدهید که از شخص و یا اشخاصی که نه آدرس و نه  نشان از محل سکونت او را دارید تهمت، افتراء، دشنام و جعل تاریخ افغانستان را به نشر میسپارید؟

4ــ از آقای رهین باید سوال میشد که نظر خاص شما به حیث یک ژرنالست در مورد برنامه های فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان چیست؟

5ــ باید از اقای رهین پرسیده میشد که شما در کشور سویدن به چاپ مجلۀ اریانا بیرون مرزی و به چاپ ده ها کتاب موفق شده  اید. مسلمن اینقدر فعالیت های فرهنگی و ادبی شما در بیرون مرز به سرمایۀ مالی بزرگی احتیاج داشته. شما این سرمایۀ مالی را از کجا بدست آوردید؟

6 ــ شما نزدیکترین اشخاص در دستگاه دولت را که نمیشناسید و مضامین آنانرا نشر میکنید از کجا  و از کدام حزب و یا تنظیم حدس میزنید؟.. اگر باالفرض یکی از جواسیس پاکستان به نام درویش دریادلی و یا جهانگیر خراسانی برای مغشوش کردن اذهان عامه مقالۀ برای شما بفرستد آنرا ادیت میکنید و اجازۀ چاپ میدهید؟

مثل این  سوالات متعدد دیگری را میشد از اقای رهین پرسید که متأسفانه در طی یکساعت مصاحبه غیر از سوالات کلیشه ای  طرح نگردیده است.

آقای  رهین بیشک به حیث نماینده ای جبهۀ شمال سخن گفته است  اما چیزیکه درین مصاحبه حیرت انگیز مینماید اینست که ایشان بر خلاف موازین نشراتی سایت خویش چند بار به عوض کلمۀ دانشگاه پوهنتون به زبان میآورند و جالبتر از آن اینست که در وقت ادای این کلمۀ پشتو به فکر شان نمیآید تا مورد هجوم یکعده خراسانی که سایت شانرا هر روز با نوشته های سر تا پا تفرقه و تفتین ابدیت میسازندقرار نگیرند.

نعمت الله ترکانی

28 نوامبر 2008