افغان موج   

نامه رسیده از شهر لینز

دوست نهایت عزیز آقای « ابول » از شهر لینز نامه ای پر از محبتی فرستاده اند. طی این نامه پر از لطف خویش پس از تشویق دست اندرکاران سایت افغان موج و گاهنامه ای افغان موج آرزو کرده اند که گاهنامه روزی به فصلنامه و ماهنامه و یا هفته نامه  تبدیل شود .

دوست بسیار عزیز: ما همچون شما به انتظار روزی هستیم که برادران ما در ایالت اوبر استرایخ ما را یاری رسانند وبا ما دست در دست گذاشته وبرای بر آوردن این آرزو شریک شوند. ما با امکانات اندکی که داریم کوشش خواهیم کرد خواهشات دوستان را بر آورده و از نظرات نیک شان بهرمند شویم.

تیم افغان موج از تمام قلم به دستان عزیز افغانستانی خود خواهش میکند که با فرستادن مضامین علمی و ادبی، اشعار، داستان ها، کارتون ها و طنز های ادبی خود ما را کمک کنند. تا بیاری آنان و خواست خداوند این آرزو را برآورده  سازیم.

 دوست عزیز: اینک از کلمات شاعرانه ای که بمناسبت روز مادرتحریر داشته اید استقبال نموده و به نشر میرسانیم

مادر، ای مادر به جان برابرم. ای اختر تابان در شب های زندگی ام و ای نام مقدس ات سر لوحه ای عقل و خرد ام. ای مشعل کوره راه تاریک زندگی و ای تاج سرم. کلام ات بالاتر از در و گوهر است ای کان فضیلت و ای فرشته ای عطوفت و احساس.

تا تو در کنار منی من از هر بند رهایی مییابم توآموزگار من تو رهنمای من و تو مونس لحظات دشوار زنده گی ام. رهگشایی، مهر ورزیدن و رستن از هر مشکل را از تو آموختم. ای مایه حیات و بالندگی ام.

تو به من غیرت آموختی تو برایم همت زنده بودن و تو برایم راه و رسم مردم دوستی و انسانیت آموختی . اگر لحظه ای از یادت غافل شوم کورم .

ابول شهر لینز 6.5.06