افغان موج   

برای شهدای عزیز آباد ( شیندند هرات)  و برای همه شهدای گلگون کفن بمباران نیرو های ناتو در افغانستان

چقدر...؟!

چقدر عمر شدم  بی  سر و سامان شمـا

چقدر گشــــته  دلم   باز  پریشان   شمـا

چقــدر تلخـترین  واژه  نوشتم  همه  جا

چقدر اشک غم ام ریخت به دیوان  شما

چقــدر عــذر به  دربار خـــدایم   کردم

که نبیــنم دیگر آینگـــونه پریشان  شما

چقدر جنگ و جـدل؛ بهـر خدا فکرکنید

چقدر خـلق  خـداوند  شده حـیران  شما

رفت از دست جوانی به  بهای غم  تان

لحظه های  خوش  دنیا  بود از آن شما

***

مصلحت نیست که غم را بزدایم  با غم

هــر چه داریم و نداریـم  هــمه قربان   شما

نعمت الله ترکانی

24 اگست 2008
 

نصیحت

اگر مــردی  به مـــردی  پایبند  باش

به  مثل سرو  سر ســبز و بلند  باش

بروی  دشمــنان  مانـــند  خنـــــــجر

بــــرای دوستــــانت مثل  قنـــد باش

به دســـت رستـــم  دستــــان  همیشه

سپرباش نیزه و گورز وکمــند باش

بـــرای دستگــــــیری  از یتیــــمان

پــدر باش و بــرادر خویشاوند باش

نمیــــگویم که دل  بر کـــن  ز دنیا

به  ابنای  زمانــــت سودمــــند باش

نباشد رســـم  نیــــکان  بد ســـگالی

سراپا حُسن آدم  باش  و  پنــــد باش

چرا  داری  ستــم با هــر ضعیـــفی

به جمع مردمی که حق میدهند باش

نعمت الله ترکانی

14 اگست 2008