افغان موج   

نعمت الله مختارزاده                                                              شهر اسن آلمان اول می 2008

اهل ِ یک کشور

 

یاری همرای تـــو جـانـانـه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم         خـوده  در عشق ِ تو دیوانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

څـومره  دیـرخوند  لری ، شیر و شکـر، دلبرمن         دری  و  پښـتو سره ، گا ڼه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

زلـف ِ شبرنگ و گـره گـیر و پـریـشـان شـده را         سرِشـب تـا بـه سحــر شانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

دِلِــم  هــرگـز نـمـوشه  ، از تــو  دمی دور بُـرُم         خـوده  همرای تو هـمخـانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

هرکه بَد بـِنگـَریـتـَه ، اُ ُقر ِشی رَه بُور مُوکونـُوم         گردن و پایـشـیرَه   زولانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

تـوت وتلخـان زده ، بـا قـرسک ِ پنچشـــیر ، اتن         صمـنا  ، رقـصک ِ مستانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

تو کــه پشتونی و من تاجکم  ،عیبش بکجـــاست         ترک ِ حرف و گپ ِ بیگانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

ازبک و تاجک و  پـشـتون و  هــزاره و بلــوچ         اهـل ِیک کشور و یک خانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

قِلـَمَـن  یـــــا  قِِلـَمَیـمَـن  ،   بَـکـُـنـُم  یــا  نـَکـُنـُـم         مَی کـَنـُو یـا نـَه کـَنـُو ځوانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

ما که  ماس و پس و گوار و براسیم ، بـه هـــــم         تـرک ِ جنگ  و جَـدَ ل ِلانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

مسلــم و، گــبـر و بـهــایی و ، مسیـحی و یــهود         بلبل و گل ،  شمع و پروانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

وحـدتِ ملی یی مـا  ،  در گــــرو ِ زاغ و زغـن         انـقــــلابــات ِ جســــــورانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

هـمه افغان و  ز یـک کشور و  ملک و ، وطنیم         فـکـر ِ آبــادی یــی  ویـرانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

ای وطـــــندار !   بیا  همتی باهــــــم  قِـــلـَـــمِـز         نخل ِ خشکیده رَه   پُـر پانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

دسـتی بر دامــــن ِ چـــرکین ِ ، ســیاست نزنیـــد         تـرک ِ این قصه و افســـانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

چمن ِ خاطره ها خشک و، من از گوهـر ِ اشک         دامـنی ،  پُــر  دُرّ و دُرّدانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

« نعمتا » شیر و شکـر بود ، ولی شهد و شراب         گـَد و وَد ، داخـــل ِ پـیـمانه ، وُ کـَم  که  وُ نـَکـَـم

 

یاداشت:

دری                               پشتو                              هزاره گی                               پنجشیری

ازبکی               ( قِـــلـَـــمِـز  =   بکنیم  )                 ( قِلـَمَـن  یـــــا  قِِلـَمَیـمَـن  =   بکنم یا نکنم   )

بلوچی     ( ماس  =  مادر )   ،   ( پس =  پدر )    ،   ( گوار =  خواهر )   ،   ( براس =  برادر )

(  مَی کـَنـُو یا نـَه کـَنـُو  =  بکنم یا نکنم   )