افغان موج   

وطن!

دوباره مـــرکز آشوب و شـور شر شـده  ای

تو  پایـــگاه  جهـــانی  زور  و  زر شـده ای

مـکان امـــن  زمین بــود هـــر وجب خاکت

کنـــون بلاد بلاخیز  و پُر خطــــر شــده ای

چه کس به  کام  جهنم  سپــــرد  روحت  را

که تا همیشه  بدین شیوه شـعله ور شده  ای

رسانه های جهان را نشانده ای در ســـوگ

تکاندهنـــده  ترین متن  هر خـــبر شده ای

به هـــم بزن، که دلــم را گرفته ایــن بازی

همیشه مــرزجهان بین خیر و  شرشده ای

همیشه نقـطۀ حد بخشی دو قدرت  و قطب

همیــشه عاقبــت کار  دربدر  شــــده  ای

***

به مرگ ومویه و ماتم دوباره رو  کردی

نوار آتش و خونی  که  باز  سر شـده ای

صادق عصیان

نوزدهم مهر 1386

http://sadeqosyan.blogfa.com