افغان موج   

عرش خدا به لرزه فتد از صدای جنگ

اهـرمـیـن شــرور کـنـد تـا هـوای جنگ

روزیکه عقل و منطق و دانش فتد زکار

جهل و جنون حاکـم و فرمانروای جنگ

ابلیس بکاخ وحشت فرعون نشسته است

موسی شـده ز فتنه گـری ها فدای جنگ

چنگـیـز و آتیلا، و هیتلر چـه کـرده انـد

ای فـانی حـقـیـر چـه گـویی ثنای جنگ

کاخ طـلا و خــانــۀ آرام شــود خــراب

سیل فناسـت در پی هـر ماجرای جنگ

آزادگی و هـمت و بخشش شـده به گور

نفرین و نفرت است بعالـم سخای جنگ

داراکـولای جنگ شـده خیـره بـر جهان

خونست وگوشت کلۀ انسان غدای جنگ

عشق و صفا ومهر و محبت رود به باد

شوق و طرب فدا شود در عزای جنگ

ظلم و ستمگری وتجاوزدیگر بس است

دنیا پر از شرارت جور و جفای جنگ

انـواع انتحار و تـرور دولـتـی شـدسـت

خـون بشـر برای سـیاسـت حنای جنگ

انسانیت کجـا شـد و حـق بشـر چـه شـد

عـالـم شـده چـو جنگل بی انتهای جنگ

ساری اگر شود بـه جهان خشم و انتقام

نـسـل بـشـر تـبـاه شـود از وبـای جنگ

گـر آسـیا فـتـد در آتـش ز جـور و کین

دنیا شود چو دوزخی اندرفضای جنگ

کـس در امان ز جـنگ اتمی نمی شـود

هیروشـیما شـود جهـان از بـلای جنگ

عفریت شرّ ونفرت و زشتی هلاک باد

ویـرانـه بـاد قلـعه و کاخ و بنای جنگ

رسول پویان

6/1/2020