افغان موج   

آزموده را، آزمودن خطاست

اهل تفتین و فساد و ماجراست

نیست این ها مرجع صلح و صفا

باز در دامش نیفتی در بلا

می نمودند در پناه پارلمان

آنچه از جنس فساد بود بر عیان

هر یکی بد ماش و سالار در نبرد

فوق قانون عاری از فهم و خرد

کی بودش فکر رفای مردمان

مظهر تفریق بر قوم و زبان

کی بودند واقف بر خواست ملت

با غرور و آز داشتند منزلت

خانهء ملت بودی مهد شقاق

هر یکی با دیګری در افتراق

از فساد و رشوت و از معامله

زفت و فربه ګشته اند زین مرحله

در میان، اندک بودی مرد فقیه

در مقابل ،جمع کثیری سفیه

ګوش کن حرف بری، خواهی امان

رأی خود عرضه مکن بر جاهلان

ف.بری

فرستنده: عبدالفتاح سکندری