افغان موج   

وطندار
وطندار گلم تا کی به خوابی
به روی افتابی چون سحابی
همه اند تشنه ای مهر تو امروز
اما تو گرد راهی چون سرابی


باغ پر گل
همه جغرافیای ملک افغان
شغال و گرگ و سگ دارد فراوان
نمیدانم چرا این باغ پر گل
ندارد جلوه ای فصل بهاران

سیاست
سیاست روز مردم را سیاه کرد
هزاران کشت و خون ناروا کرد
مجاهد بود اگر یا دیگرانش
به خواست انگلیس و امریکا کرد

مسلمان
تو میگویی که من هستم مسلمان
به الله و رسولش دارم ایمان
کجا در متن قران خوانده ای تو
که تاجیک بهتر است ازنسل افغان
ن.ت