افغان موج   

ای هموطن خدا را  با عشق و با  مدارا

راه وفا  گزینید  دل  نیست سنگ   خارا

از کینه و حسادت از بغض و از عداوت

از اصل خویش بیرون  افتاده اید بی جا

جنگ و ستیز و وحشت این نیست شأن وغیرت

دوزخ  شدست این ملک  با  زهر کبر و  اغوا

اندر تلاش  ثروت  هرگز  نیابی  راحت

از جان خــــلق حیران گر میبری به یغما

در فــــرقه های مذهب  افتاده اید در تب

گر وارهید  ازین  ها  اگاه  شوید  و بینا

میکوش ای  وطندار  بهــــر رفا و تیمار

بر گیرطریق انسان این وصف خوب وزیبا

دارد  بری  تمنا  از جمـــله پیر و  بر نا

چشم  وفا  گشایید  با عشق  و با  مــدارا

ف.بری