افغان موج   
 
دلخورده گشته ام من از اتحاد اسلام
از کشتن برادر از این ســــواد اسلام
 
دنیای ماست امروز بنیاد عشق و هستی
آرد یزید حـــــرفی از عدل و داد اسلام
با خون کودکان شد صد قصه در کتابی
این سُنت هر کجایی... باشد مفاد اسل
 
پند ام نده که عمر ام در معصیت گذشته!
از کشتن مسلمان ... و از اعتیاد اسلام
 
آرامی و محبت... هـــر جا بُود به آدم
رنج و بلا و درد است در هر بلاد اسلام
 
نه کودک است بیغم نه پیر و نه جوانی
گویی که غــــم همیشه باشد مُراد اسلام
 
***
 
ای شیــــخ این زمان ام باور نمیکنی تو
جغــــرافیای دین ات بی غم نزاد... اسلام
 
 
 
نعمت الله ترکانی