افغان موج   

ف.بری     

فرستا ای خدایا دیــــن انسان      که باورها دراوباشند بیکسان

نه جنگ کفرواسلام ونه باور     به قتل دیگر اندیش و نه کافر

نه برظلمت روند این خلقحیران     نبینند جز وفا و مهرو احسان

ستیز ودشمنی و کینه و جنگ     نباشد جز ایمان و نه فرهنگ

بــــرای تطمیـــــع نفس اماره     نباشد حیلهء دین راه و چاره

برند اموال مردم را به غارت     کنند توجیــه جنایت، بر دیانت

بخاک وخون کشند نسل جوانرا   حراج دارند نامــوس زنان را

شریروقاتل و دزد جمله یکجا      شدند با نام دین زفت و توانا

خداوندا تویـــی اگاه و کامـل      بکن نابود همه این وهم وباطل

بیاور دین کزو یابد رهایی        بشر زین ظلمت و وهم وتباهی

نه چشم مادری گریان باشد        نه آه و زجــه و حرمان باشد

        نه اطفال یتیم و فقروغربت        نه قتل وغارت ونی هتک حرمت         

بری دارد زدرگاهت تمنا         بکن نابــــود جنس شر ز دنیا