افغان موج   

بوتل بازی

آنکه منطــق اش به یک پرتاب بـوتل میشود
چون خــری افسـرده، در آخـــر کوتل میشود
و آنکه بر سر خورد بوتل هیچ فریادی نکرد
گر جوانی مثل (قانــــونی ) بود، کل میــشود

از عدالت گــر شود یادی و مـــجرمین جنگ

آتشــــی در قلب ( ربانی) مـــا،  بــل میشود

چون حدیث عشق با اسلام میگوید (سیا ف)

بهر رفتن  ســوی مسجد، یار تنبل میشـــود

دیدن روی ســیاه (دوســتم) آسان کجــاست

هــــرکه قصد دیدن او میکنـــد شل میــشود

حکـــمتی در کار( حکمتیار)  میباشد بــدان

سازش اش از بهرقدرت با چل وول میشود

تاجک و پشتون بنام دو وطــن دعـوا کـنند

کس نمیداند که این مشکل کجا حل میشود

هیـــروین سالار ما با امنیت یکـــــجا بـود

دالر اش از مافـیای غـــرب حاصل میشود

نعمت الله ترکانی

1.10.2007