افغان موج   

د ځوانۍ مې بهارونه راغلل تیر شول

په وطن مې خزانونه راغلل تیر شول

زموږ خاوره د جنګونولابراتوارشوه

رنګارنګ پرې یرغلونه راغلل تیر شول

له زخمونو د قربان شمه وطنه

په تا ډیر عظیم دردونه راغلل تیر شول

ستا د ویش ارمان به ګورته سره یوسي

د دښمنو لښکرونه راغلل تیر شول

دا وطن یې د بچیانو همت ساتي

د ویشلو یې پلانونه راغلل تیر شول

اې لار ورکو د آرمان درنو ملګرو

لمر راخیژی ما ښامونه راغلل تیر شول

حوصله د لاسه ورنکړې افغانه

د تاریخ د غم موجونه راغلل تیر شول

 

 

نورمحمد غفوری