افغان موج   

د ھر ماشوم  نه یی قلم مات کړو ، کتاب یی وسوو

د ټول ولس نه یی جومات وران کړو،محراب یی وسوو

لکه دیوان په شنه چمن راغلل ، ګلان یی چورکړل

د ھر بلبل وزریی  مات کړل ، ھرګلاب یی وسوو

توری سیلۍ وی ګډی وډی په دیره ګډی شوی

د یا قربان ټپه یی غلی کړه ، رباب یی  وسوو

د مرګ قاصد وو ، نوریی دلته ژوند ګناه  بللو

د مرګ اسباب یی ویشول،دژونداسباب یی وسوو

ھغوی چی تل یی د ثواب په نوم ګناه کړیده

دوی د ثواب په نامه راغلل خو ثواب یی وسوو

 

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۲۷/۰۴/۲۰۱۴