افغان موج   

که وھې مې،که تړې مې

که مې وژنې بی حسابه

ای زماپه وینومسته

ای زما دقوم قصابه

پدی پوه شه چی پښتون یم

څوک پریږدم نه بی ځوابه

پښتنې ادې به نه یم زیږولئ

که مې پوردرنه وانه خیستوپنجابه

 

الحاج الھام الدین قیام