افغان موج   
 
 
دوشنبه ۴ مارس ۲۰۱۳
تحفۀ امسال تو
کودک من
در جیب‌های ملاعمر و عمران خان
آخرین فتوایی بود در مساجد
و گرده‌هایی از باروت
در واسکت انتحاری برادرت

یک، دو، سه
پیراهن افغانی سپیدت
وگلدوزی که ضعف چشمان مادر را به ارمغان آورد
تا سرخی قطرات خون‌ات
تابلویی مدرن رسم کند
از چهرۀ دین
تا جیب‌های کوچک‌ات فرصتی نداشته باشد
برای جای دادن مشتی میوۀخشک خانۀ پدرکلان

نگاه کن!
تحفه امسال تو
رهایی از نوشیدن چای تلخ تعصب است
که نیکوتین اش گیج ساخت سالها
  سی میلیون جمعیت را