افغان موج   

 

نورمحمد غفوری

 

د زړه احساس

 

د هجـــران سـخـتـې شـــیبـې نګار مې نـشته               د وخـــتـونـــو ازمـویـلی یــار مې نـشـتـه

د عـــیشـو پـــه نـېشـو مـسـت کـله ویښیږی؟               د رنـځـو نـېـشـه یــاران د بـار مې نـشـته

دا د میــنې د ادراک پـــه مـشــغــــــولاکـــې              ماخــسـتـن را ځـنـې هیر، ماښام مې نشته

له هــــیواده مې ګـــــرداب د ویـنـو جوړ دی              آرام نـــــــلـرم، د زړه قــــرار مې نـشـتـه

د تـنکـــو هـــــــیلو په و یـنـو تجـــارت دی!               لــه صـفا نه ډ ک زړګي بــازار مې نشته

ما د شــپو د زړو  په تــل کې سـفـر کــړي                 د مـاښـام لــه تــروږمــو نـه ډار مې نشته

هر قدم چې وړاندې ږدم اغزی، ځوزان دی                فــولادی پـونـدې لـرم، پرې کار مې نشته

ددې ځمکې مخ هــر ځای راته کورګئ شـو                تیت پــــرک لــــرم یاران، دیـار مې نشته

ســـر مې هم د چا په وره کې کښته نه دیٔ!                 که د ســتـرو خــدمـتـو یادګار مې نـشــته

د رقیب د خــپـل ځــــان واک د لاســه تللی                زه خپلواک خو یم، که نوراختیارمې نشته

ســاقی راشــه د ځـــیګــر وینې مې وېـشـه!               چا ویل چې خُم مې مات خمار مې نشته؟

دغه خـپـل د زړه احساس یاره درلــیـږم

د حـسـاسـو شـیـبو بـل ریـبـار مې نـشـته

 

0411/1995 – ماربورگ- جرمنی