افغان موج   

از پوهندوی شیما غفوری

 

ای آزادی

چــلچراغ  تو  نگـردد  رهنمایی  زندگی

تا به قلبم شمع  آزادی  نگردد  مشتعل

گرمراقمچین کندچون طفل نادان دیو نفس

کی توانم  لاف  آزادی  زنم  با اهل دل

کسب آزادیست مشکل، حفظ آن مشکل تر است

تا به کی بی فکر و تدبیر،از پی گـفتاردل

 گر وطن در جهل باشد،کی و را آزادی است

ملت جاهـــل شود در طول تاریخ مضمحل