افغان موج   

شرف الدین مسجد میسازد ولی کسی برای نماز خواندن نمی آید.

به فکر چاره ای می افتد تابلوی بالای درب مسجد میزند در آن مینویسد:

نماز صبح یک رکعت بدون وضو!