افغان موج   

فتوای نو طالبان: اگر بچه به دختر بگوید: قربانت شوم عزیزم ده ضرب شلاق.

اگر بگوید: قربانت شوم مقبولکم بیست ضرب شلاق.

اگر بگوید: فربانت شوم الهی هیچ گپی نیست چون در راه خداست.