افغان موج   

زمینخواران

نه تنها شهد شیرین خورده  میشه

و یا حلوای  رنگین  خورده  میشه

به مُلک ما  دگـــر  اینروز  ها هم

زمین با خار و سرگین خورده میشه


نقطه
هزاران گپ درین بین است ... نقطه
مرا گفتن از آن دین است ... نقطه
سخن تکــــرار یورو است و ... دالر
نه از هاوان و از مین است ... نقطه

اندبشه

همه از عظمت اندیشه گویند

و برگ و با را از ریشه گویند

ولی اینجا برای مرگ رویش

سخن از اره و از تیشه گویند

هفت و هشت
بگـــو تا کی به فکـــر هفت و هشتی؟!
نگاهی کن! چه بودی... و چه گشتی
به جــای  وحــــدت  خــلق  مسلمان
به روی سینه ات « یانکی » نوشتی

 

طالب

همه ذهنم پُر است از این مطالب

 یکی بر دیگرش کی میشه غالب؟!

که اگر دنیا  بُود  دار  مکافات

چه فرموده خدا ...از ظلم طالب

نعمت الله ترکانی