افغان موج   

شراف الدین کمپیوترش خراب میشود، زنگ میزند به کمپنی کمپیوتر میگوید:

ببخشید کمپوترم کار نمیکند چه کنم؟

تخنیکر می پرسد: چه نوع کمپیوتر دارید؟

شرف الدین در جواب: من از سفیدش دارم.