افغان موج   

شب پر از خاطره ای غمناکی بود. تعداد کثیری از زنان و مردان افغان برای ابراز انزجار از به شهادت رساندن  فرخنده دختر جوان  توسط گروه اوباش در شهر کابل مرکز افغانستان؛  گرد همایی داشتند که با افروختن شمع به دور تصویر این دختر بیگناه و فریاد های  ماعدالت میخواهیم! قاتلین فرخنده باید به اشد مجازات محکوم شوند! فرخنده فراموش مان نمیشود! حقوق زن در افغانستان باید مراعات شود را بگوش جهانیان رساندند.
( افگنی دونماز)  یکی از نمایندگان پارلمان اتریش درین تجمع  حصه گرفته و طی خطابه اش به حاضرین گفت: در اندوه شما عزیزان خود را شریک میدانم. بخاطر این تراژیدی هولناک  من هم  مثل شما متآثر ام. او گفت من که اهل کشور ترکیه ام بهیچوجه نمیتوانم باور کنم که چگونه یک مسلمان میتواند یک زن را حالا اگر او حتا مرتکب سوزاندن قران شود بدون بازخواست و محاکمه به شکل فجیعی بکشد و پیکر اش را به آتش بکشد... او از محمد علی سروری یک جوان افغان که در ترتیب این تجمع کوشش کرده بود سپاسگذاری کرد.
به دنبال آن زنان و دختران با شهامت افغان هر یک به نوبه بیاناتی را در همین مورد ایراد نمودند که با شعار های مرگ بر قاتلین فرخنده و مرگ به دولت پوشالی و پولیس های حاضر صحنه  که تماشاگر بودند... از طرف حاضرین بدرقه میشد. به تعداد زیادی از شهریان لینز که برای تماشای این تجمع آمده بودند قطعنامه ای به زبان المانی توزیع گردید و همه این مردم با غمشریکی دست های خود بسوی حاضرین بلند میکردند.


قطعنامه محفل یاد بود شهید فرخنده

بتاریخ 19 مارچ 2015، فرخنده دختر 27 ساله به اتهام سوختاندن قرآن مجید در جوارمسجد شاه دو شمشیره شهر کابل توسط جمعی از افراط گرایان مذهبی ابتدا مورد لت و کوب قرار گرفته و پس از آن پیکر بی جان او را آتش زدند. این فاجعه هولناک و ددمنشانه در افغانستان بیسابقه بوده و خشم ملیونها تن از مردم افغانستان و سراسر جهان را بر انگیخت.

ما جمعی از هم وطنان شهید فرخنده، این جنایت وحشناک و ضد انسانی را محکوم و تقبیح نموده و اعتراض خویش را درین قطع نامه به سمع جهانیان می رسانیم.

1-        تهاجم وحشیانه جمعی از افراط گرایان را علیه یک دختر مظلوم و بی دفاع، لکۀ ننگ تاریخ افغانستان و بشریت می نامیم و آن را به شدت تقبیح می نمائیم.

2-        ما از دولت افغانستان می خواهیم تا عاملان این واقعه دلخراش و المناک را شناسایی کرده و به اشد مجازات  محکوم نماید.

3-        ما از نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان می خواهیم تا علیه فرهنگ خشونت در جامعه در سطع عام، و علیه فرهنگ خشونت ضد زن  مبارزه نماید.

4-        ما از دولت وحدت ملی افغانستان می خواهیم تا علیه محاکمه های صحرایی، بدست هر فرد و گروهی اقدامات جدی و قاطعی را روی دست بگیرد و در آینده چنین دهشت گری و بربریت؛ علیه هیچ فردی استفاده نشود.

5-        آزادی اندیشه، عقیده و بیان حق طبیعی و قانونی هر فرد است، بناً محاکمات صحرایی توسط هر دسته  و گروهی، زیر هر عقیده و اندیشه را به شدت تقبیح و محکوم می نمائیم.

6-        ما از دفتر "حقوق بشر" افغانستان می خواهیم تا چهره های شوم و سفاک حامیان تهاجم بر فرخنده را، توسط هر مجمع و دسته ای که باشد رسوا و افشا نموده، آنها را در لیست افراد و دسته "ضد حقوق بشر" به ثبت برساند.

7-        ما اعتراض کنندگان حمایت از حقوق فرخنده، از دفتر حقوق بشر و عفوه بین الملل Amnesty International  می خواهیم تا دوسیه قتل فرخنده را بعنوان بیسابقه ترین جنایت ضد بشری، در افغانستان دنبال و پیگیری نموده و بر حکومت افغانستان فشار وارد آورد تا این چنین فاجعه هولناک دیگر در افغانستان تکرار نشود.

8-         در افغانستان احساسات مذهبی فراتر از قانون اساسی و ارزشهای جامعه بشری قرار دارد. ما اعتراض کنندگان از قوه مقننه و قوه اجرائیه دولت افغانستان می خواهیم تا احساسات دینی مذهبی عامه مردم، تحت لوای قانون اساسی و ارزشهای حقوق بشری اداره و کنترول شده و هرگز فراتر از قانون عمل نکند.

9-        هر دسته و اشخاصی که به شکلی از اشکال از شکنجه و قتل شهید فرخنده حمایت نموده و یا اینکه این جنایت را تحت عنوان دفاع از احساسات مذهبی مردم توجیه و ماست مالی می نماید، می باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و عملاً از پست و سمت های دولتی استعفا بدهد.

10-     ما اعترض کنندگان افغانستانی های مقیم اتریش ، یک بار دیگر بر روان پاک شهید فرخنده درود فرستاده و نفرین و انزجار خوئیش را بر قاتلان وی اعلام میداریم.

(کمیته برپایی یاد بود شهید فرخنده  26 مارچ 2015)