افغان موج   

مجبورساختن اطفال زیرسن درنزاع های نظامی

محمود منجم زاده برلین آلمان

روزهمبستگی بین المللی برای مبارزه علیه سوء استفاده ازاطفال زیرسن درجنگ ها در وزارت امور خارجه آلمان با تعدادی ازنوجوانان که به حمایت ازکودکان جمع شده بودن و ده ها خبرنگاردرحضور گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان و چندین سازمان حمایت از کودکان برگزارشد. دراطلاعیه که به همین منظور ازطرف نهاد های حمایت از کودکان نشر شده بود آمده است که سوء استفاده از کودکان برای استفاده در جنگ ها چه به عنوان رزمندگان چه کارگران  یکی ازنفرت انگیزترین فرم قاچاق کودکان در جنگ ها میباشد .

بسیاری از آنها مجبور به شقاوت میشوند و بعضی از آنان به گروهای مسلح و یا ارتش می پیوندند زیرا آنها باور دارند که آینده و چشم انداز روشنی در زندگی شان دیده نمیشود .

دراین قسمت توجه شما را به سخنان  گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان به همین مناسبت جلب میکنم .

ما باید از طروق سیاسی و بین المللی در این زمینه موثر واقع شویم و چیزیکه از آن انتقاد میکنیم عملی سازیم ما باید تلاش کنیم اطفال را از زیر خیمه بیرون نمایم و پلی ایجاد نمایم که تا اندازه ای این کودکان به زندگی عادی خود برگردند.

وزیر خارجه آلمانی میگوید:

من فکر میکنم همه این را میدانند که زخم جسمی  را میتوان درمان کرد ولی اگر زخم روانی بر انسان وارد شود خصوصا بر کودکان  این زخم برای همیشه درمان نخواهد شد و درتمام زندگی تآثیر آن برجای خواهد ماند ما در این زمینه باید همبستگی و پشتینانی خود را نسبت به اطفال نشان دهیم که هیچ فراموش نشود که چه بر سر این اطفال آمده است .

این اطفال نیستند که به جنگ میروند ، بلکه بزرگسالان میباشند که اطفال را مجبور به جنگ و خشونت مینمایند. در گزارش دیگری آمده است : کودکان سرباز از رشد عادی خود در زندگی محروم میشوند این تجارب آنها را به شدت تحت تاثیر نا مطلوب قرار میدهد .

پیامد های آن اغلب باعث  رنج جسمی و روحی آنان میگردد به خصوص در مقابل مجازات های بیرحمانه ای که آنان در مقابل مخالفان خود شان نشان میدهند چون کودکان در ارتش و گروهای شورشی شاهد این خشونت ها میباشند و اغلب قربانیان خشونت های جنسی نیز قرار میگیرند .

خانم  (باربارا دونه ولر) مسؤل 13 سازمان حمایت ار اطفال که در آلمان یکجا کار میکنند در این رابطه میگوید : آلمان باید نفوذ خود را بالای کشور های کانگو پاکستان و بورما بکار ببرند تا این کشورها ضمیمه ای پروتوکل جنگ های داخلی را که حمایت ازاطفال میباشد تصویب و امضاء کنند.

خانم دونه وللر گفت : 131 کشور جهان این پیمان را امضاء نموده و61 کشور از امضای آن خود داری نموده اند. خانم دونه ولر که یکی از متخصصان حمایت از کودکان میباشد در رابطه با کودکان زیر سن که از طرف طالبان در افغانستان مورد سوء استفاده قرار میگیرند چنین میگوید : شرایط در افغانستان طوری است که ما از منابع سازمان ملل خبر داریم  در افغانستان جوانان زیر سن به عسکری برده میشوند  خصوصا طالبان جوانان خیلی زیر سن را برای حملات انتحاری و یا جاسوسی و دیگر عملیات نظامی مورد  استفاده قرار میدهند این برای سربازان ما بسیار مشکل است که بتوانند تشخیص بدهند که بالای اطفالیکه  به ایشان نزدیک میشوند تیر اندازی کنند ؟

درحقیقت این همان چیزی است که طالبان میخواهد آنان اطفال 12 و 13 ساله را برای اهداف خود مورد سوء استفاده قرار میدهند و این برای ما و سربازان ما بسیار نگران کننده میباشد .

در خواست ما از وزیر خارجه آلمان این است که سربازان آلمانی در افغانستان را به این شرایط دشوارکه گاهی کودکان درحملات علیه نیروهای آلمانی مورد سوء استفاده قرارمیگیرند آماده سازند. آلمانی آلمانی مورد استفاده آلمانی .

تخمین میشود که 250 هزار کودک زیر سن در سراسر جهان توسط ارتش و گروهای مسلح به عنوان جنگجو یا درعملیات انتحاری و یا وسیله کار در این زمینه مورد سوء استفاده قرار میگیرند. درسال 2004 میلادی معاعده کمپین ( دست  قرمز ) که نشانه ای از حمایت کودکان میباشد توسط سازمان های دفاع از کودکان در آلمان بوجود آمد تا این مبارزه جدی را علیه سوء استفاده اطفال وبه سربازی گرفتن اجباری شان توسط جناح های مسلح درگیر دردستورکار خود قرار داده ، جامعه جهانی را به آن جلب نمایند .

وزیر خارجه آلمان در ختم سخنان خود از خبرنگاران خواست این پیام را بگوش جهانیان برسانند .