افغان موج   

پارلمان افغانستان بخاطرکابینه ی سالم،چقدرجدي است؟

 سید موسی عثمان هستی

 

گوسفندخواب دید

سگ مرده و

گرگ پاس بان رمه است

شد بیداردید

 اطراف اش هزاران پاره است

اشک ریزان گفت

ضرورت نیست

برتعبیر خواب

چون به چشم خود می بینم

گرگان

گوسفندان دریده است

چوپان من از آن

قماش بی وجدان است

گرگ را برای دریدن رمه خریده است

کابینه چوپان

هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ

قبل ازاینکه سرکابینه کرزی  بحث کنیم، که با بینی خمیری شروع بکار می کندازدیگرکابینه ها بشکل کوتاه نام می بریم.  کابینه سردارمحمدهاشم خان تا آخرصدارت داوودخان بدون نظر محمد ظاهرشاه وملت افغانستان درحالیکه دم شان یا زیر پای دستگاه های جاسوسی دنیا ارتباط داشت یاصددرصد وزرائیکه تعین می شد،اعضای ضبط احوالات قبل از رسیدن به وزارت بودندویا ازجمله غلامان سرسپرده خانواده نادرحساب می شدند.

دراین جای شک نبود که میوند وال مانند روانشاد عبدالملک عبدالرحیم زی قربانی دسایس دکتاتور   سردار محمد داوود خان  شد.

میوندوال شهید بخاطررفع مسولیت تاریخی خود دروقت استعفای خوداز پست صدارت گفت: من خدمتدگارشاه بودم. غیرمستقیم به ملت خودخاطر نشان کرداگرمن کاری نکرده ام درحقیقت من صلاحیت نداشتم نقش محمد رحیم پنجشیری را درحقیقت در دولت شاه بازی می کردم نه نقش یک صدراعظم دل سوز به ملت افغانستان.

من همراه غلام محمد خان نیازی وصداقت به تبریکی موسی شفیق رفتیم هنوز کابینه خودرابه شورا نبرده بود. کمی اختلاف بین او و وکیل کامه موجودبود.  شفیق ترس ازوکیل کامه داشت،  فکرمی کردکه دروقتیکه کابینه را معرفی کندشایدوکیل کامه  زبان درازی کند. قاضی صاحب عصمت الله خان روحانی که درشهرگلف تورنتوی آنتریوی کانادا زندگی می کند ، دوست شفیق بود قبلاً موسی شفیق اورا نزد وکیل کامه فرستاده بودگرچه بخاطر صحبت قاضی صاحب روحانی کمی نرم ترشده بودولی فکرمی کنم نتیجه درست نگرفته بود. موسی شفیق ازغلامحمد نیازی وآقای صداقت خواهش کردکه پای وساطت دربین آنها را پیش کنند.

صداقت به وکیل کامه نامه نوشت و به دست من دادتابه وکیل کامه برسانم وهمرای خوداورابه خانه صداقت به جلال آباد ببرم. خودش باغلام محمد خان نیازی بطرف جلال آبادرفت. یک تعداد سران مشرقی را بشمول گلاب ننگرهاری ومطيع خان پسرکاکای وفی الله خان در آن مجلس دعوت کردند. فیاض بامن به احترام صداقت به مشرقی رفت ولی در راه عصبی بودولازم نمی بینم که صحبت ها ی خصوصی آن راکه درراه بامن کرده بود و کابینه های سابق وکابینه موسی شفیق را کابینه دلقکان می خواند من دراین نوشته بیاورم ،  چون صحبت سه ساعت بوده به طول می کشد.

خلاصه می کنم حرف جانداردر اینجا است که وکیل کامه در مجلس در پیش روی سران مشرقی گفت: شفیق صاحب این کابینه ساخت دست شمااست یا توسط درباریان ساخته شده  است / شفیق سگرت خودراگل کردوگلاس آب پیش روی خودرا برداشت بعد از تازه کردن گلو سرخودراتکان داددر حالیکه لبخند هم در لبان اش بود گفت : وکیل صاحب اگر کابینه را من می ساختم کسی که در کابینه من وزیر عدلیه می بود غلامحمدخان نیازی بود وکیل کامه از جای خود برخواست شفیق را دربغل کشید وگفت : شفیق مخالفت من هم در یک شورای ارتجاعی بجایی نمی رسد. موسی شفیق گفت: وکیل صاحب من هم می دانستم که شما سد رای کابینه که می فهیدید توسط من تعین نشده نمی توانستید که راه زنی کنید. من نمی خواستم که زبان درازی شما شخصیت مرادر شورا زیرسوال نبردومن ترس ازاین داشتم که این سوال در آنجا مطرح نشود.

از یوسف خان تا موسی شفیق شورا ودموکرسی به نام بود وکابینه ساخت در بار ودرباریان بود. ودر تعین شورا وکابینه نقش شاه وهمرکابان شاه حتی رحیم غلام بچه در وقت کاندید هادی کریم وزندانی شدن دستگیر خان پنجشیری وهادی کریم ثابت شد.

در زمان داوود خان گلیم دموکراسی قلابی وشوراهم جمع شد نا لایق ترین بی سویه ترین وبی پدر ترین وبد نام ترین اشخاص در کابینه سردارداوودخان دیکتاتور؛ غیر ووفی الله خان که هم پدر دار وهم با دانش وتحصیل کرده بود ، دیگر یا بی تجربه وبی سواد بودند وکسانیکه سواد داشت تجربه نداشت ، و آن سبب شد تا چند خورد ظابط زیرپای جنرال برچه بگذارد وبگوید مرش مرش وحزب دموکراتیک خلق را جانشین آن کنند.

در این جای شک نیست که کابینه حزب دموکراتیک خلق تحصیل کرده مردمان با دانش بود ولی تجربه دولتی ودفتری نداشتند وجلو شان در دست مشاورین روسی وسازمان های اولیه که همه از آسمان چکه میخواستد. وزیر وزارت را رهنمایی می کردند وهرکدام تفسیر استالین خوانده بود ومیخواند وبریدن سر پیش آنها یک پیسه سیاه ارزش نداشت.

کابینه صبغت الله وربانی وگلب الدین یک دم نداشتند دیگرتمام وجود شان تکمیل بود. 

کابینه طالب دم آن را هم تکمیل کرد و به جانورتکامل يافته تبدیل شده بودند . مثلاًوزیر خارجه طالبان متوکل در برابر خبر نگاران به جواب یک سوال گفت :... اگربه ما جای کشتارگاه جامعه جهانی درست کند در ورزش گاه معروف غازی ستدیوم ما مجرمین ومخالفین خودرا نمی کشیم .

کابینه بعد ازمجلس بن مشهور ترین جنایتکاران سه ونیم دهه بشمول شاه پرستان وداود پرستان، حزب دموکراتیک خلق  ،طالب که کرزی خود اش از جمله طالب های نکتایی دار می باشد از قماش اوباش ساخته شد. کابینه های کرزی تا امروز از همین قماش بدنام سه ونیم دهه ومزدوران استعمارگران به گفته مردم عوام سگ شویان تشکیل شد. 

بعدازانتظاربی صبرانه مردم خوش باور ما، کابینه کرزی معرفی حدود يازده تن از وزيران کليدي پيشنهادي، در کابينهي قبلي به حيث وزير ايفاي وظيفه نموده اند ، در کابینه موجوده بی شرمانه باز آورده شده اند.

 وزيران پيشنهادي حكومت آينده که به مجلس شورا معرفي شدند ، درحقیقت از زیرپلو ملی برآمد.  در ميان وزيران پيشنهادي کرزی غیر از وزیران كابينه قبلي و برخي از چهره هاي جديد و ناشناخته که خدا می داند از کدام سر چشمه این مرغان نو آب میخورند درتركيب كابينه پيشنهادي آقاي كرزي دیده می شوند .

وزیر های کهنه در اين دور مانند دوره های گذشته پست هاي كليدي ميان صاحبان اصلي قدرت که در بدبختی سه ونیم دهه  وهشت سال حکومت کرزی نقش گلیدی داشتند تقسيم شده است. در اين دور تعدادي از وزيران پيشنهادي افراد وابسته به رهبران قومي و رهبران تنظيم هاي سياسي  می باشند .

از شاه پرستان وداوود پرستان گرفته ، حزب دموکراتیک خلق ، مجاهدین گنده خشتک ، طالب مزدور ومزدوران استعمار گران ویکتعدادیکه در دوره هاي گذشته نيز نقش تاثير گذاري را در حكومت ايفا كرده انددیده می شوند. بدوردسترخوان تقسيم بندي چهره هاي جديد و قبلي رامي توان گفت :  وزيران قبلي که دردزدی ورشوت وقاچاق ومزدوری به اجنبی شهرت دارندوفاقد دست آوردهاي مثبت درحوزه هاي كاري شان دردوران کارهای  گذشته  دولتی خود بودند ، توسط مارشال فهیم، معاون اول رییس جمهوردستیارقبلی قهرمان ملی ، سر قوماندان اعلی جنگ های تنظمی کابل که در لباس اوباشی ولمپنی داخل شورا شد ،  در حالیکه از روی کاغذ نوشته دستوری رابه مشکل  میخواند کابینه مزدورانه کرزی را بی شرمانه  به عنوان وزيران شائیسته وباتجربه با پر رویی معرفی نمود.  اما واقعيت هاي عيني كشور چيز ديگري را حكايت مي كند که همان ملی زیر پلو است که حتی بد تر از دیگر کابینه ها دوران شاه ، داوود، مجاهدین ، طالب حتی کابینه های قبلی کرزی بوده است  که ملت م در شهر سیالکوت از علامه محمد اقبال لاهوری یکی از انیشمندان بزرگ جهان اسلام و بیشک یکی از شعرای مشهور زبان فارسی دری است.که در ١٨٧٣ توابع هند دیده به جهان گشود.

این کابینه  یک کابینه  تركيب غير متجانس رابنمایش  میگذارد. درتركيب و تخيين  اين كابينه  نقش کرزی طوریکه دیده می شود خیلی اندك بوده و بيشتر بر اساس خواست و اراده گروه هاي داخلي و م در شهر سیالکوت از علامه محمد اقبال لاهوری یکی از انیشمندان بزرگ جهان اسلام و بیشک یکی از شعرای مشهور زبان فارسی دری است.که در ١٨٧٣ توابع هند دیده به جهان گشود.
جالب این است طوریکه شنیده می شود یک  نوکر آی اس آی  ومزدور مستقیم انگلیس با یک خادیست شناخته شده نوکر خاص کاجی بی که عبارت از وزیر دفاع و داخله است، مستقیماً به اساس گوشمالی وزیر دفاع امریکا ،  این دو دلقک شانس حضور دوباره در كابينه بخاطرحمايت وزیر دفاع امریکا جای پای یافتند.غیر از فشار امریکا فشار آی اس آی هم بخاطر فاروق وردک بخاطر پشتو سازی مکاتب همراه

باگرو های ذی نفوذ قومی گروهای سیاسی وتنظیمی  در ساختارکابینه موجوده نقش کلیدی وپر رنگ بدون چون وچرا داشته اند. 

تركيب كابينه موجود قسمی که نشان می دهد معاونین  رييس جمهور و تعدادي از رهبران جهادي و قومي هر كدام به ميزان حضور سياسي و نقش فعال در جريان كمپاين توانسته اند امتيازاتي را از م در شهر سیالکوت از علامه محمد اقبال لاهوری یکی از انیشمندان بزرگ جهان اسلام و بیشک یکی از شعرای مشهور زبان فارسی دری است.که در ١٨٧٣ توابع هند دیده به جهان گشود.
پس چنین كابينه اي ضعيف هرگز نمي تواند، توقع ها و انتظارات مردم افغانستان را درعرصه هاي گوناگون بخاطر بهتر ساختن زندگی آیندۀ شان برآورده سازد. معيارهاي قانون اساسي موجوده که بیشتر کاپی ازقانون اساسی سال 1343شده به تحصيلات عالي، شهرت نيك و عدم محكوميت به جرم در قسمت تعین وزرا اشاره کرده است.  اگراین معیارها خدا ناخواسته مد نظر گرفته شود،وشورا شورای مردمی باشد یکی از این  اعضای کابینه رای اعتماد گرفته نمی تواند ولی خوشبختی این کابینه در این است  که بدنام تر از این کابینه اعضای شورای موجوده افغانستان است که می توان گفت همین سگ وهمین سناج !  نمی دانم حرفهای  مارشال شاولی خان ثانی فاتح کوه زمرد" مارشال فهیم !!!! طنز است یا جنون مرض شکرکه چاکلیت روسی کمکش نکرده ، چاپلوسی بخاطر چاکلیت امرکایی می کند وبا بی شرمی می گویداعضاي جديد کابينهي پيشنهادي، از جمله نخبههاي کشور، برمبناي اصل شايستگي، تخصص، صداقت و خدمتگزاري به مردم افغانستان در نظر گرفته شده اند!!!! "ازاین نوده پیوند کن که شفتالو بگیرد.

 اگرهمین کابينهي شرکت سهامي که بیش از آنکه  یک کابینه کار آمدباشد، یک کابینه فرمان بردار است . و از شورای قاچاقبران وتفنگ سالاران که مزدوران اجنبی درآن هم نقش دارنداگر رای اعتماد به این گنده های زمان بدهند تنها گفته می توانیم  واه برحال ملت مظلوم که قحط الرجال دامنگیردولت افغانستان شده است و غیر از همین دزدان و قاچاقبران کس دیگردر سرزمین مشت بسته افغانستان نیست  .

گرچه کرزی چال های ماده رندی خودرا قبل از اعلان کابینه زدو در گوش دراز گوشان  قبیله آب حرامزادگی چکاند  ، قاطران ملا نصرالدین را تور داد.  چون کرزی تحت فشار خارجی ها قرار داشت هر کدام از ممالک مداخله گرمی خواستند نماینده های خودرا در کابینه  جا بجا کنند ،  کرزی وکسانیکه سر کرزی نفوذ داشتند، تونستند  اعضای شورا را به اصطلاح  با چوبک شور دادند تا سر وصدای دوتابعیت را در شورا پیش از آوردن کابینه بالا کنند وکرزی به استعمار گرا ن بگوید که می توانم یک تعداد محدود را بفرمایش شما در کابینه نصب  کنم . دیده شود براساس کسب امتياز و باج گیری  سياسي چقدر از اعضای شورا زیر بارمن می رود وچقدر ازاعضای شورا  افغانستان اين باربخاطرکابینه ی سالم، جدي عمل می کند.  با دست پاک ساختن شورای قلابی توانست فشارهای اجنبی را بالا خود کم کند وهم هم بتواند  سپنتا راتا مجلس فرمایشی لندن با خود داشته باشد؟

ما حرفهای خودرا گفتیم منتطر می شویم که اعضای بدنام وخود فروخته ضد ملت افغانستان این بار چه نوع گلی را برسر خود وملت افغانستان وکابینه کرزی می زند. ما فعلاً منتظر آش وکاسه می باشیم چیزی که در دیگ است با چمچه در کاسه می برآید.

کسی که درخواب رفته باشد بیدارکردنش آسان است واگرخواب نیست وخودرا برخواب زده بیدارکردن آن مشکل است

دولت کرزی در خواب نرفته خودرا بخواب زده لذا بیدار کردن چنین دولت  نه به بم می شود ونه به قلم.  

در سه ونیم دهه صبر ملت لبریز شده است ولی صبر خدا لبریز از بی عدالتی نشده است.  اگر ملت روش خواجه عبدالله انصار را در پیش گیرد سیاف  توسط ثارنوالی وستره محکمه که از جمله دلقکان سیاف هستند ملت را تکفیربه نامسلمانی وبی خدایی می کنند . تا این دار ودستۀ دست نشانده سیاف درستره محکمه وثانوالی باشد، گلیم حق خواهی وعدالت ومساوات روز بروز جمع می شودو باید با صبر ناچاربگویم اگرهمین مکتب است همین ملا حال طفلان خراب می بینم.

تحصيلات عالي، شهرت نيك و عدم محكوميت به جرم در قسمت تعین وزرا در قانون اساسی مستقیماً اشاره شده است.  از جمله این اشخاص یکی فاروق وردک است که تمام ملت این دلقک را از نزدیک می شناسد.  در زمان حزب دموکراتیک خلق همرای ذبیح الله عصمتی وجبیب الله رفيع در ترور های کابل دست داشتند،  با گرفتاری ذبیح عصمتی توسط دستگاه جاسوسی  حزب دموکراتیک خلق ، فاروق وردک به دستور گلب الدین به لاهوررفت.  وی روشن فکرانی را که  در پشاور ولاهور از ترس حزب اسلامی فرار کرده بودند ، به کمک آی اس آی دستگیر وبه کشتار گاهای گلب الدین می فرستاد.  اگر یک روز یک نفردرزمان مجاهدین در پاکستان زندگی کرده باشد این جنایت کار را از نزدیگ می شناسد.  اسناد دانشگاهی فاروق ورد ک ساختگی است. وی در شهرلاهور درس نخوانده است ولی از طرف آی اس آی مافوق لسانس به این شخص داده شده است.

حنیف اتمرمعاون خاد شش بوده ویک پای خودرا در جنگ از دست داده که مطابق به رهنمایی قانون اساسی وی هم حق وزیر شدن را ندارد.

وزیر زراعت در کانادا زندگی می کرد،  با اتحادیهً بدنام فاشیستی افغان ها در تورنتو همکاری داشت که در اختلاص  و دزدی اين اتحادیه افغانها کمتر از حکومت کرزی نمی باشد.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، حدود یک و نیم ماه پس از آنکه در دومین انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده اعلام شد، فهرست اعضای کابینه جدید خود را به مجلس نمایندگان فرستاد.

در این فهرست، هشت چهره جدید برای وزارتخانه های مختلف پیشنهاد شده اند.

در حالی که مجلس نمایندگان افغانستان در حال بررسی صلاحیت کاری هر یک از این وزاری پیشنهادی است، بی بی سی به شرح مختصری از زندگینامه این افراد پرداخته است.

عبدالرحیم وردک، نامزد وزارت دفاع

عبدالرحیم وردک که قبل از انتخابات اول ریاست جمهوری، پستهای ارشدی را در وزارت دفاع کار کرده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان وزیر دفاع افغانستان معرفی شد.

آقای وردک که حدود شصت و پنج سال دارد، پیش از تقرر به عنوان وزیر دفاع، در پستهای چون عضو کمیسیون عالی دفاع، عضو بازسازی ارتش، معاون اول وزیر دفاع و رئیس کمیسیون جمع آوری سلاح و اصلاحات وزارت دفاع کار کرده است.

او دارای تحصیلات عالی از اکادمی های نظامی در آمریکا و مصر است.

آقای وردک در دوره وزارت دفاع خود، پس از آنکه در مراسم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین در کابل به جان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان سوءقصد شد، همراه با برخی دیگر از مقامات ارشد امنیتی، به مجلس نمایندگان استیضاح شد.

آقای وردک اگرچه در جلسه استیضاح با سوالها و انتقادات تندی از سوی مجلس نمایندگان روبرو شد، اما این جلسه به سلب اعتماد او به عنوان وزیر دفاع نیانجامید.

حنیف اتمر، نامزد وزارت داخله (کشور)

حنیف اتمر، از نخستین اعضای کابینه افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید به رهبری حامد کرزی بوده است.

آقای اتمر با تقرر به عنوان وزیر احیا و توسعه روستاها، وارد کابینه آقای کرزی شد و حدود دو سال در این سمت کار کرد.

آقای اتمر از اجرای برنامه همبستگی ملی، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود در این وزارت یاد می کند.

پس از نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آقای اتمر به عنوان وزیر معارف (آموزش و پرورش) افغانستان تعیین شد.

اما در اکتبر 2008، پست آقای اتمر نیز در جریان تغییرات گسترده در کابینه تغییر کرد و به عنوان وزیر داخله (کشور) افغانستان معرفی شد.

او چهل و هفت سال دارد و دارای درجه فوق لیسانس در رشته مدیریت امور کشورهای بعد از جنگ از دانشگاه یارک بریتانیا است.

عمر زاخیلوال، نامزد وزارت مالیه (دارایی)

عمر زاخیلوال پس از استعفای انورالحق احدی از وزارت مالیه، تنها در چند ماه اخیر کابینه اول حامد کرزی به عنوان نامزد این وزارت معرفی شد و پس از آن از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت.

آقای زاخیلوال پیش از این، سرپرست وزارت ترانسپورت (حمل و نقل) و هوانوردی بود.

او از دانشگاه کارلتون اوتاوا، دکترای اقتصاد دارد و قبل از اینکه به افغانستان بیاید، در این دانشگاه تدریس می کرده است.

آقای زاخیلوال پس از آنکه به افغانستان آمد، در پستهای چون مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصادی، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، مشاور ارشد وزارت توسعه روستاها و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیز کار کرده است.

فاروق وردک، نامزد وزارت معارف (آموزش و پرورش)

فاروق وردک که از نظر بسیاری، از افراد نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان شمرده می شود، پیش از آنکه به عنوان وزیر معارف افغانستان معرفی شود، وزیر دولت در امور پارلمانی بود.

آقای وردک دراکتبر 2008، به عنوان وزیر معارف افغانستان پیشنهاد شد و رای اعتماد مجلس نمایندگان را نیز به دست آورد.

او در سمتهای چون رئیس دارالانشای (دبیرخانه) کمیسیون قانون اساسی افغانستان، تنظیم کننده امور لویه جرگه تصویب قانونی اساسی، رئیس دارالانشای دفتر مشترک تنظیم انتخابات (اول)، و رئیس عمومی اداره امور کار کرده است.

او مسئول تنظیم برگزاری نخستین جلسه بزرگ صلح میان افغانستان و پاکستان بود که میان صدها نفر از نمایندگان هر دو کشور افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد.

آقای وردک پنجاه سال دارد و تحصیلات عالی خود را در رشته دارو سازی از دانشگاه پنجاب در شهر لاهور پاکستان به پایان رسانده است.

عبیدالله عبید، نامزد وزارت تحصیلات عالی

عبیدالله عبید، یکی از چهره های جدید در کابینه افغانستان است.

او از دانشگاه کابل در شته طب (پزشکی) لیسانس گرفته و در همین رشته به درجه ماستری رسیده است.

آقای عبید، پیش از این به عنوان رئیس دانشگاه طبی کابل و وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور اجتماعی کار کرده و عضویت لویه جرگه اضطراری و قانون اساسی را نیز داشته است.

محمد امین فاطمی، نامزد وزارت صحت

محمد امین فاطمی، پس از انتخابات اول ریاست جمهوری به عنوان وزیر صحت افغانستان تعیین شد و در کابینه دوم نیز در همین سمت معرفی شده است.

آقای فاطمی در رشته طب (پزشکی) از دانشگاهی در شرق افغانستان درجه لیسانس دارد.

او قبل از ورود به کابینه آقای کرزی، مدتی را به عنوان مشاور سازمان بهداشت جهانی در ژنیو کار کرده است.

سرور دانش: نامزد وزارت عدلیه (دادگستری)

سرور دانش که در کابینه قبلی افغانستان نیز به عنوان وزیر عدلیه کار کرده، از تحصیلکرده های رشته حقوق و فقه است.

او عضویت لوی جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی را داشته و یکی از اعضای کمیسیون های تسوید و تدوین قانون اساسی افغانستان بوده است.

آقای دانش قبل از آن که در سال 2005 وارد کابینه حامد کرزی شود، برای مدت کوتاهی به عنوان نخستین والی ولایت تازه تشکیل دایکندی کار کرد.

او چهل و هشت ساله است و تحصیلات عالی خود را در کشورهای عراق، سوریه و ایران، در رشته حقوق، ثقافت و معارف اسلامی به پایان رسانده است.

محمد اسماعیل خان، نامزد وزارت انرژی و آب

اسماعیل خان، والی سابق هرات و از چهره های پرنفوذ جهادی در افغانستان، در کابینه گذشته کرزی نیز به عنوان وزیر انرژی و آب کار کرده است؛ اما آوردن او از هرات به کابل، با جنجالها و اعتراضهای زیادی در هرات روبرو شد که در نتیجه این تنشها، چندین نفر کشته شدند.

او از فرماندهان مشهور جهادی در افغانستان است و در سالهای مقاومت علیه گروه طالبان، مدتی را در اسارت این گروه بود.

پس از فروپاشی رژیم طالبان، اسماعیل خان به حیث والی هرات، زادگاهش، منصوب شد و به بازسازی گسترده در این ولایت آغاز کرد.

با این حال، "حاکمیت" اسماعیل خان در هرات، و ادعاهای که در مورد عدم انتقال درآمدهای گمرکی این ولایت به کابل مطرح بود، رئیس جمهور کرزی را مجبور کرد تا او را به کابل منتقل کرده در عوض ولایت هرات، سمت وزارت انرژی و آب را به او پیشنهاد کند.

او در سال 1956 میلادی در ولسوالی شیندند ولایت هرات به دنیا آمد و پس از پایان دوره مکتب در شهر هرات، وارد دانشگاه نظامی کابل شد و آموزشهای عالی خود را در رشته توپچی در این دانشگاه تکمیل کرد.

امیرزی سنگین، نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

امیرزی سنگین در کابینه قبلی افغانستان نیز به عنوان وزیر مخابرات کار کرده است.

او در رشته مخابرات و برق، از کالج لندن دپلوم دارد.

آقای سنگین قبل از رسیدن به وزارت، به عنوان مشاور ارشد وزارت مخابرات و رئیس عمومی اجرایی شرکت مخابراتی تلی کام کار کرده است.

آقای سنگین در سالهای جنگ در سوئد زندگی می کرد.

انورالحق احدی، نامزد وزارت اقتصاد

انورالحق احدی در کابینه قبلی افغانستان وزیر مالیه (دارایی) بود و در آستانه برگزاری انتخابات دوم ریاست جمهوری از این سمت کناره گیری کرد.

آقای احدی با آنکه گفته می شد در انتخابات دوم ریاست جمهوری با حامد کرزی رقابت خواهد کرد و یکی از دلایل کناره گیری او از وزارت مالیه نیز همین موضوع خوانده می شد، اما او هیچگاه نامزد ریاست جمهوری نشد.

او پنجاه و هشت سال دارد و رهبر حزب افغان ملت افغانستان است.

آقای احدی درجه لیسانس و فوق لیسانس را در دانشگاه آمریکایی در بیروت بدست آورده و از دانشگاه نورت ویسترن آمریکا، در رشته علوم سیاسی دکترا گرفته است.

آقای احدی پیش از آنکه وارد کابینه افغانستان شود، حدود دو سال به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان کار می کرد.

ژنرال خداداد، نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر

ژنرال خداداد در کابینه قبلی افغانستان نیز در سمت وزارت مبارزه با مواد مخدر کار کرده است.

او تحصیلات عالی در رشته نظامی از اکادمی جنگ هندوستان دارد و مدتی هم در مسکو در رشته نظامی درس خوانده است.

ژنرال خداداد در حکومت موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی، برای مدتی وزیر امنیت دولتی بود.

او در لوی جرگه اضطراری شرکت داشت و مدتی به عنوان معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر کار کرده است.

مخدوم رهین، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ

مخدوم رهین، در دوره موقت به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان کار کرد، اما پس از انتخابات اول ریاست جمهوری، به کابینه جدید راه نیافت.

آقای رهین، جای خود را در وزارت اطلاعات و فرهنگ، به عبدالکریم خرم داد و خود به عنوان سفیر افغانستان در هند منصوب شد.

او در رشته ادبیات، در دانشگاه های کابل و تهران درس خوانده و درجه دکترا دارد.

حسن بانو غضنفر، نامزد وزارت امور زنان

حسن بانو غضنفر، زمانی که نیمی از عمر کابینه قبلی افغانستان می گذشت، به عنوان وزیر امور زنان معرفی شد و از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت.

خانم غضنفر، تنها زن در کابینه افغانستان است.

او از دانشگاه سن پترزبورگ، در رشته زبان شناسی دکترا دارد و پیش از این، به عنوان رئیس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل کار کرده است.

غلام محمد ایلاقی، نامزد وزارت تجارت و صنایع

غلام محمد ایلاقی از چهره های جدید است که برای سمت وزارت تجارت و صنایع افغانستان در کابینه جدید معرفی می شود.

آقای ایلاقی از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل لیسانس دارد. او در دو سال اخیر، به عنوان مشاور ارشد وزارت تجارت و صنایع و رئیس عمومی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان کار کرده است.

وحیدالله شهرانی، نامزد وزارت معادن

وحید الله شهرانی بدنبال استیضاح و رد صلاحیت امین فرهنگ به عنوان وزیر تجارت افغانستان، به عنوان سرپرست این وزارت معرفی شد و بعدتر از سوی مجلس نمایندگان افغانستان در همین پست رای اعتماد گرفت.

آقای شهرانی پیش از آن معاون وزارت مالیه( دارایی ) افغانستان بود.

وحیدالله شهرانی (36 ساله)، پسر نعمت الله شهرانی، وزیر پیشین حج و اوقاف افغانستان است. این موضوع، در جلسه بررسی صلاحیت آقای شهرانی به عنوان وزیر تجارت، اعتراض هایی را در مجلس بوجود آورد که استدلال می کردند نباید پسر یک وزیر کابینه نیز به عنوان وزیر منصوب شود، اما رای گیری مجلس به این اعتراضها پایان داد.

آقای شهرانی از یک دانشگاه اسلامی در پاکستان، در رشته اقتصاد فوق لیسانس دارد. او قبل از این، به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری کار کرده است.

محمدالله بتاش، نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی

محمدالله بتاش، برای سمت وزارتی پیشنهاد شده که در سالهای اخیر، امور آن تنها از سوی مسئولانی به عنوان سرپرست اداره شده است.

منتقدان همواره خواستار اصلاحات گسترده در این وزارت بوده اند.

آقای بتاش که برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی نامزد شده، چهره جدیدی است که در صورت تائید مجلس نمایندگان، وارد کابینه کرزی خواهد شد.

آقای بتاش در رشته علوم اجتماعی، از دانشگاه مسکو دکترا دارد.

محمد آصف رحیمی، نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

محمد آصف رحیمی در اکتبر سال گذشته، بدنبال تغییراتی در کابینه افغانستان، به عنوان وزیر زراعت (کشاورزی) و مالداری معرفی شد و از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت.

آقای رحیمی، پیش از آن معاون وزارت توسعه روستاهای افغانستان بود و نیز مسئولیت برنامه همبستگی ملی را در این وزارت به عهده داشت.

او پنجاه سال دارد و درجه فوق لیسانس خود را در رشته اداره عامه و برنامه های توسعه ای، از دانشگاه نبراسکا در آمریکا بدست آورده است.

ویس احمد برمک، نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات

ویس احمد برمک، ظرف یک سال اخیر، به عنوان معاون وزارت احیا و انکشاف دهات (توسعه روستاها )افغانستان کار کرده است.

او سی و هفت ساله است و در رشته علوم توسعه ای و بازسازی بعد از جنگ، از دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن فوق لیسانس دارد.

آقای برمک مدتی در دانشگاه کابل تدریس کرده است.

میرزا حسین عبداللهی، نامزد وزارت فواید عامه

میرزا حسین عبداللهی، از جمله چهره های جدید در کابینه دوم افغانستان است.

آقای عبداللهی پیش از این رئیس تشکیلات و اصلاح اداره عامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده است.

عنایت الله نظری، نامزد وزارت عودت مهاجرین

عنایت الله نظری، در دوره های موقت و انتقالی، به عنوان وزیر مهاجرین افغانستان کار کرده است.

اما پس از انتخابات اول و پیروزی حامد کرزی در آن، آقای نظری به کابینه جدید افغانستان راه نیافت و از آن زمان تا حالا، موقف رسمی در دولت نداشته است.

او پنجاه و پنج سال دارد و پس از آنکه در سال 1356، از دانشگاه کابل در رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شد، در سال جاری، فوق لیسانس خود را از یک دانشگاه ایرانی موسوم به "پیام نور" از طریق آموزش از راه دور به پایان رساند.

محمد اسماعیل منشی، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی

محمد اسماعیل منشی از چهره های تازه وارد در کابینه افغانستان است.

او از دانشگاه کابل در رشته علوم اجتماعی لیسانس دارد و معاون حزب جنبش ملی - اسلامی افغانستان است.

حامد گیلانی، نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل

حامد گیلانی، معاون اول مجلس سنای افغانستان است.

او تحصیلات عالی خود را در دانشگاه بین المللی اسلام آباد در رشته حقوق اسلامی و بین المللی به پایان رسانده و همچنین درجه لیسانس را از دانشگاه ملی ایران(شهیدبهشتی فعلی) در رشته علوم سیاسی بدست آورده است.

آقای گیلانی پنجاه و پنج سال دارد و از چهره های جدید در کابینه افغانستان است.

عنایت الله بلیغ، نامزد وزارت حج و اوقاف

عنایت الله بلیغ، در جریان حاکمیت طالبان بر افغانستان، معاون اداره امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

آقای بلیغ فارغ دارالعلوم عربی کابل است و از دانشگاه شرعیات این درجه لیسانس دارد.

او هم اکنون استاد شرعیات در دانشگاه کابل، عضو شورای علما و خطیب مسجد پل خشتی کابل است.

نوت : درحال مریضی بخاطر رفع مسوولیت وجدانی بخاطرآگاهی شورای قلابی این نوشته را عجله نوشتم .

تاریخ 25ـــ 12 ــــ 2009


این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ایمیل

5192652949  تیلفون