افغان موج   

شرف الدین با زنش جنگ کرده بوده و با او گپ نمیزده، زنش شب برایش یک یاداشت میگذارد که من را فردا ساعت 6 بیدار کن. زنش فردا ساعت 10 از خواب بیدار میشه و میبیند که شرف الدین برایش یک یاداشت گذاشته نوشته: زنیکه خر بیدار شو ساعت 6 بجه است.