افغان موج   

سانسفرانسسکو امریکا

7 ـــ 11 ـــ 2009

 

 تا زمانیکه مثل مبارزین جنگ افغان واانگلیس سلاح از دشمن به غنیمت گرفته نشود واگرسلاح وپول نان از دشمن به وطن پرستان داده شود جنگ جنگ آزادی نیست...

سید موسی عثمان هستی

 

بگوید لعنتم برشیخ وملا         که نایب شدند برقرآن وخدا

وارونه ساختند دین وقران       خداساختند ازعلی و مصطفا

 

 

یک "شکست ظفر نمون" دیگر!

 

(آخرطنزما به سیاست کشید)  

ما که میگویم فرهنگ غنی داریم حرف خود را بکرسی هم نشانده میتوانیم بایک مثالی ثبوت اش هم میکنیم. این ضرب المثل در حقیقت تمام جریان مبارزاتی آقای داکترعبدالله راندافی میکند پختۀ ندافی شده را بالشت پشت کمر شکستۀ داکتر صاحب عبدالله عبدالله می سازد.

شاید دوستان در فکر این باشند ضرب المثل پُر معنی که جل وپوستک مبارزات انتخابات چندماهۀ داکتر صاحب وهمرزمان قلم بدست آن  را دریک جمله کوچک بدور می ریزدوگلاس آبی را پیش روی هریک ازقلم بدستان وسایت داران طرفدارداکتر صاحب می گذارد تا رفع تشنگی شکست خوردگی کنند. دوستان عجله نکنید. ناراحت نباشید. حرفهای من سیاسی ودوپهلونیست بخاطر عجله شما دُم طنز را به زودترین فرصت می بُرم وفرهنگ غنی سرزمین خودرا ثابت می کنم وبه ثبوت می رسانیم که انتخاباتی داکتر صاحب سایت های طرفداروقلم بدستان آن که تحت قومنده ملا عطا سروصدا تا روزعقب نشینی مصلحتی داکتر صاحب براه افتاده بود حاصل مبارزات انتخاباتی شان همین ضرب المثل بوده که مارک توین با یک عالم ترس ولرز خدمت شما تقدیم می کند ومنتظرمی شود که بعد از گفتن  وافشا کردن حقایق دال می پرد یا چپاتی؟

بزرگان گفته اند که خیزموش تا دهن دروازه کاهدان است شما قضاوت کنید که این ضرب المثل نمایندگی از یک فرهنگ غنی وگلیم انتخابات ومبارزاتی داکترک مارا با سایت ها وهمرزمان قلم بدست شان ازآب کثافت بیرون نمی کند کسانیکه عادت گوسفند ندارد فهم ، وجدان سالم  و قضاوت سالم دارند می گوید راستی این ضرب المثل به مبارزات انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله مطابقت دارد صدق می کند اگر کس شک دارد خاک دامن کند واین "بودنه بگیل" که تربیه یافته دست آمرصاحب فراری احمدشاه خان مسعود است عقب نشینی وعقب گردی و بگفته یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق "شکست ظفر نمون!!!" را از آن شخصیت موقع شناس آموخته است. داکتر صاحب عبدالله خان مانند حفیظ الله امین دین خودرا دربرابراستاد خود بشکل حسنه وموفقانه ترازحفیظ الله امین  ادا کرده وانجام داده استعمارگران مرتکب اشتباه کردیدند.

 دارودسته آمرصاحب بگیل فراری به استعمارگران خدمت کرده بود بدبخت استعمارگران مانند این انتخابات در حق داکتر صاحب جفا کردند قهرمانی را به آمر صاحب دادند ومارشالی را به فهیم خان قسیم وریاست پارلمان به آقای قانونی ومعاونی ریاست جمهوری را ضیاء جان مسعود نتنها به داکتر صاحب جفا کردند جفای بیشتربه یار و همسنگر آمر صاحب که دربغل گوش آمر صاحب مولانا را زمزمه می کرد و در پهلوی امرصاحب قربانی بیشترداد در همان مقامی که بود در همان کرسی مقرر کردند تنها لطفی که به آقای مسعود جان خلیلی شد اورا سفیر ترکیه ساختند که به مولانا نزدیک شود وبحق شمس خود که احمدشاه مسعود باشد بدربارمولانا وجد بزرگوارمن سید برهان ادین محقق  که در ترکیه دفن است دعا کند تا مرقد آمر صاحب به لطف وکرم زمرد فروشان قاچاقبران وبه پول استعمارگران آباد گردد . زیارت ملت بی خبر ازخود مانند پیر بلاین گردد و پیر بلاین که مردم ما پیر بلند میگویند در نوشته های دیگرخود مفصل از سوابق آن جاسوس می نویسیم

دوستان وارخطا نشوید ارواح مارک توین در روح من نفوذ کرده من عادت آن را گرفته ام وپیرو مکتب آن شده ام بعد از ختم طنز که شما حالا کمی خوش خوی شده اید دست وآستین برمی زنیم کسانیکه پای از گلیم خود بیرون دراز کرده اند ملت مارا با این جورآمد وسازش ها سیاسی فروخته اند ویا درحال فروش هستند کلاه پوست کرزی را با فورم ونشان سر شانه مارشال صاحب را با رقیب ظاهری شان  با دلایل ومنطق قلم با اسناد شواهد وقراین موشکافی کرده اگر شما توجه نکردید نسل های بعدی قضاوت خواهند کرد آن وقت مارک توین در قبرآرام خواهد شد وبا خود گفت خدایا شکر دیروز رفع مسوولیت کردم مانند دلقکان دوردسترخوان خاینین مانند سایت ها وقلم بدستان، مداح خاینین نشدم ونام بدنامی را بتاریخ بخود نگرفتم آن بهشتی که دین ومذهب بما وعده کرده بود به وعده خود وفا کرد قبر ما با وجودی که در بهشت قرار ندارد وحتی بوی بهشت هم در آن نمی آید خدارا شکرکه به پاس راست گفتن وصداقت  من را کسی به  دوزخ هم برده نمی تواند اگر به بهشت نرفتم همین که دوزخ هم به قبر من رخنه نکرده با این ضرب المثل خدارا شکر گذارمی شوم ومی گویم مراز خیر تو امید نیست شرمرسان.

پیشگویی ما فال بینی سر چوک کابل توسط  لاله اتم سنگهـ نیست سیاست داخلی وخارجی وطن ما ،شناخت جامه ما با ملیت های آن ، افغانستان شناسی ،شرق شناسی ، غرب شناسی خصوصاً شناختی که ما از امریکا ، انگلیس ، روس ، همسایه های ما استعمار گران نووکهنه ومزدوران شان ، دستگاهای جاسوسی شان وهمسایه های روباه صفت خودداریم تبصره زیر استواربه سیاستی است مزدوران استعمار تقسیم رااز کندن کله گرگ توسط شیر آموختنه اند وملیت های مابار ها این صحنه ها راازنزدیک در سیاست های مملکت خود؛ از شاه شجاع تا کرزی دیده ایم وایمان داریم که درتبصره های سیاسی خوددر قسمت مردم وزمامداران دست نشانده وطن ما اشتباه نمی کنیم ودر باز کردن کورگره های سیاست مهارت داریم واستواربه تجربه سیاسی ما تبصره های ما می باشدویقین دارم که بخواندن این حقایق وهموطنان با وجدان من همنوا بوده وما از کسانیکه در سایت ها تلویزیون ها رادیوها اخبار جراید و روزنامه ها وماهنامه ها خلاصه در میدیا لمیده اند بخاطر بقای استعمارگران ومزدوران استعمار گران زوزه با قلم وزبان می کشند گاو هاراسر گاو میش ها شاهزاده می گویند آنهارا به حال خود شان می گذاریم این انتخابات باانتخابات های گذشته یک تجربه به ملت ما بوده صف بندی روشنفکران دانشمندان سفسطه گویان سیاستمنداران  را دیدم که از این خاین واز آن خاین پشتی بانی کردند در مدیا به گوش یکدیگر دهن انداختندو تجربه مارشال صاحب رادر سگ جنگی غنی ساختند حرف ما با ملت گوسفندی ما است نه به دانشمندان ونویسندگان وسیاست مداران دنباله روونه بامزدوران استعمار و استعمار گران.

در بالا گفتیم که مزدوران استعمارتقسیم را از کله کندن گرگ آموخته اند وپلان های مرموزاستعمارگران طولانی وبا حوصله و محاسبه دقیق بخاطر تطبیق اهداف شوم شان بوده وهنوز دوام دارد.

دولت مشارکت ملی یا دولت نااتفاق وبی کاره که با دولت ائتلافی هردو رخ یک سکه است چون در هشت سال رشوت ، چور ، چپاول ، اختطاف زن مرد طفل ، قاچاق زمرد وهرویین ، قاچاق اطفال وفحشا در سر زمین ما  دست دراز داشته  واین جنایات سبب زنده نگاه داشتن دشمنان ملت شاه پرستان ، داوود پرستان ، حزب دموکراتیک خلق که در فاشیزم زبانی ومنطقوی غرق است ، مجاهد چتل وطالب مزدورکه به قاتل وتفنگسالارتبدیل شده ودزدان چوروچپاولگری که دزدی قانونی را از دولت های میزبان آموخته اند وبنام سگ شویان یا دمیشوند توسط استعمارگران در دولت کرزی از شروع تا امروز وفردا هم در دولت کرزی بنام دولت مشارکت ملی بارنگ وقیافه دیگراین جنایت کاران درقوه قضایی قوه اجرائیه وقوه مقننه  مقرر وانتخاب بشکل تقلا می شوند. خصوصاً خاینین باز کوشش می کنند برای پنج سال آیند تا پارلمان را برای تائید حرفهای قانونی شان آمده وآغا بلی گوی دست نشاندۀ شان از راه پارلمان تقلبی وغیر مردمی دستوری بسازند که ظالم از ظالم حمایت کند

تا بطول عمر دولت داری شان پارلمان آغا بلی گوی کمک کنند ومیخ استعمارگران ر ا چندمتری عمیق تردر قلب ملت ما به بهانۀ این وآن بکوبند با نیرنگ ووعده های شیطانی که از باداران خود آموخته اند مانند هشت سال قبل ملت را در تارخام وعده های میان تهی فریب داده باشند

ما در روز های اول انتخابات که تلویزیون ها چند کاندید ویا چند مزدور کاندید ویا چند سیاست مداری که حرف اش در گلو غرغر کرده با گرفتن چند بوتل  ویسکی ویا ودکای روسی که طور تحفه داده می شد بعد از قلقله  زیر بغل زده بطرف خانه خود رفته دل ما خوش که چند مفسر سیاسی مانند آقای مژده داریم!

ما ملت همه این موش وپشک  بازی را ازنزدیگ و دور دیدیم واز قبل می دانستم که جلو شادی ها دست استعمار گران بوده واست هر چیز را با  باد وطوفان وشمال اغاز می کنند وبا یک پف نیم جان خاموشش می سازند

آری وقتیکه حرف از مشارکت ملی می زنم ودر پهلوی حرف دولت مشارکت ملی باز اعتراف از نابسامانی و شکوه ازدولت هشت ساله واز جنایت گذشته گان یاد می کنیم آیا این جنایت کارانی که در سه ونیم دهه نقش در بربادی وطن ومردم داشتند ودر حکومت آقای کرزی سهم داشتند واعتراف آقای کرزی از ناتوانی هشت سال اش در دولت داری جرات این سوال را به ملیت های افغانستان می دهد که بگویندآقای کرزی شما که  از ضعف وناتوانی دولت خود یاد کرده اید واز اشتباهات گذشته خود آموختی آیا امروز که پرندۀ بنام باز طالع برفرق بوی گین شما نشسته است  صلاحیت از این را دارد که جنایتکاران قبلی را دردولت سهم ندهد وبر پوز باداران خارجی آنها بزند واز طبقه ستمدیده وستم کشیده که جاغورچور وچپال را ندارند در دولت خود به اثر فهم  ، لیاقت ،صداقت ، وطن پرستی و تجربه دارند از قلب ملیت های افغانستان گلچین کنید ویک حکومت مشارکت ملی که استواربه آزادی وطن پرستی و وصلاحیت باشد بمیان بیاورد که مانند هشت سال قبل جلو شما وکابینه شما مثل میمون ها در دست شادی بازان استعمارگران بین الملی نباشد؟

او شاید بگوید این با من جدی استم ولی ملت ما به این با ور است تا زمانی که استعماردر وطن ما حکم فرما است کرزی وعبدالله ودیگردلقکان ماند حلوا خورک های سرقبر برادران احمدشاه مسعود فراری ، ملا سلام ، وملا ضعیف، خرم ها ، وردک ها ، حنیف ها و احدی ها تیکه داران کرسی های مفت در این کابینه نقش جنایت کارانه قبلی خودرا خواهند داشت ویا از همقطاران از همین خاینین در کابینه شما نقش خواهد داشت صد در صد در دولت آینده شما همین خاینین نقش خاینانه  دارند ودر پهلوی این کثافت اشخاص مخفی آی اس آی ودستگاه های جاسوسی دیگرکه در بین طالب وحزب اسلامی جا بجا شده اند ستون های جنایت حکومت آینده ترا می سازند این نه از صلاحیت شما حامد خان کرزی است ونه این نوع حکومت یک نوع حکومت باقاعده وسیع بنام مشارکت ملی است که به این نام دل خوش کردید وازنشخوار این حرفها باد شکم کم می کنید امکان عملیه درجامه که همه دست به الا شه بخاطر قاچاق ودزدی ورشوت چور وچپاول زدوبندهای قومی وارتباطات نامشروع نشسته اند وتوسط خاینین کمر شما بسته  شده ومی شودوهم  با این چالش هاییکه شما خود بدست خود به دستور باداران خود بخاطر بقای شان  در افغانستان خلق کردید ساختن یک حکومت مردمی آزاد ومستقل امکان پذیر نخواهد بود

آقای کرزی نجات وطن رهبرجنگ با انگلیس را می خواهد مثل میر مسجدی خان کوهستانی ،علیخان تتمدرۀ وعثمان پروان که تلخان بکمر زند یا مشک عالم  خان وردکی ونایب امین الله خان لوگری که نان جواری در تبراق خود گذارد ومیر بچه باشد که دست گدایی بملت خود پیش کند از خارجی ها نان سلاح وپول نگیرد وآن را ننگ تاریخی داند

تا زمانیکه مثل مبارزین جنگ افغان واانگلیس سلاح از دشمن به غنیمت گرفته نشود واگرسلاح وپول نان از دشمن به وطن پرستان داده شود جنگ جنگ آزادی نیست به این می ماند که دودی زما خوری توطئه په سلا خان کوی مثلیکه  طالب مزدور ومجاهد خشتک گنده سلاح وپول از دشمن گرفت اردوی یکصدو پنجاه ساله افغانستان را از بین برد وبخاطر کمک های شان در وقت جنگ باروس وحزب دمو کراتیک خلق که به آنها کرده بودند بعد از ختم جنگ وشکست حزب دموکراتیک خلق استعمار گران جلو رهبران مجاهدین خشتک چتل را بدست گرفت ویکی از خاینین بنام نواز شریف صدراعظم مخلوع پاکستان به ملت پاکستان گفت من کسی بودم که اردوی یکصد وپنجاه ساله افغانستان را از بین بردم،  راست می گوید اگر رهبران مجاهد خشتک چتل به ایران وپاکستان نمی رفتند در بین مردم خود می بودند وکمک از اجنبی نمی گرفتند ملت ما به بربادی کشیده نمی شدند

همچنان اگرعلیه جهبه آزادی خواهان توطئه حزب دموکراتیگ خلق وآی اس آی توسط احمد شاه مسعود صورت نمی گرفت و شکست نمی خورد پیروان مجیدآقا شهید راه وطن ، فیض وطن خواه ،مینای آزادی طلب ، باعث مرد عمل ،آهنگر شجاع و خود گذاروطاهر تیوریسن وچند جوان کابلی بیطرف وعیارکه مانند خود پهلوان احمد جان عیاروبی طرف بودند که دورهم بدون امتیاز وخود خواهی بخاطر آزادی وطن به دوغ تلخان توت وکشمش با تفنگ دهن پُر قناعت کرده بودند همه تحت قومانده شهید پهلوان احمد جان تن داده بودند اختلاف آیدیا لوژی مذهب ودین منطقوی را کنار مانده بودند سر خراسان خواهی وقبیله سالاری وخود خواهی خط بطلان کشیده بودندخدا وطن مردم گفته بنام لشکر آزادگان می جنگیدن اگر درنطفه خاموش نمی شد ما امروز به این حالت فلاکت قرار نمی داشتیم

ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است اول ـــ  بعقیده من ملت به یک جهبه انقلابی به یک رهبر وطن پرست مدبر کله پریده مخالف به هر نوع کمک  اجنبی  وچند چریک مانند چگوارا ضرورت دارد تا زمانی که این جهبه ساخته نشود وقیام علیه خاینین ومزدوران داخلی وخارجی صورت نگیرد سرانجام زنان دوباره بخانه کشانده می شود لست حاضری نام بخاطرحاضر وغیر حاضردر نماز به مساجد آورده می شود که بد ترین دولت دولت طالب ومجاهد در طول تاریخ ملکت ما بوده تاریخ توسط استعمارگران وکهنه اندیشان به عقب برمی گردد تف ملا برروی ملت دوای صحت یابی می گردد مانند حکومت ها کمونستی تا آخرعمر ما ملت افغانستان در چنگال استعمارگران وتاجران دین باقی می مانیم.

 مثال اش پولند وعربستان سعودی است که در چنگال امپریالیست امروز قرار دارندعراب مرتجع از سالها به این طرف وپولند ودیگر اقمار شوروی بعد از شگست جنگ سرد وتجزیه دولت شوروی به دامان امپریالیست ها افتاد وتاریخ به عقب برگشت . 

دوم ـــ اگر ما توان ساختن یک جهبه آزاد ومستقل  را نداریم چطور می توانیم که سد حکومت تاجران دین طالب مجاهد واستعمارگران ومزدوران شان در این وقت حساس شویم بهترین کار این است اختلاف آیدیا لوژی ، زبانی، قبیلوی، نژادی ، مذهبی ودینی خودرا مانند لشکر آزاده گان زمان پهلون احمد جان  کناربگذاریم دست وآستین فرهنگی برداریم  با ساختن یک جهبه واحد قلمی علیه مبلغین خاینین ملی کسانی که به نفع شاه پرستان وداوود پرستان ، حزب دموکراتیک خلق ، طالب ومجاهد، به دار ودسته استعمار گران ومزدوران شان  خصوصاً علیه قبیله  پرستان وخراسان پرستان که مزدوران شناخته شده استعمار دیروز  و امروز همین دار ودسته ها بوده و است ملت را پارچه پارچه ساخته اند در آسیاب دشمنان ناجوانمردان آب سرازیر با بیل مزدوری که قلم وزبان شان باشد  تبلیغ به نفع باداران خارجی وداخلی می کنند ودر مطبوعات خارجی وداخلی ناجوان مردانه فعال هستند از طرف وطن پرستان قیام قلمی وزبانی ازهرگوشه دنیا علیه این ها صورت بگیرداولاً برروی شاه پرست وداوود پرست ، حزب دموکراتیک خلق پرست ، مجاهد پرست وطالب پرست مسلمان  فاشیت پرست اسلامی وکافر پرست واستعمار گران ومزدوران استعمارمشت کوبنده زبانی و قلمی از طریق مدیا در داخل وخارج بزندتا خپچ های سیاف وربانی وعلومی راکتی در تبیله ملت باد شود که تا جهان استعمار معتقد به این شود که این ملت دیگرملت گوسفنددیروز و در خواب خرگوش نیست

سوم ــ حکومت مشارکت کرزی با دارودسته خاین گذشته  ومهره های جدیدی که بکار برده می شود وبا یک لوی جریکه که در طول تاریخ لوی جریگه ها تحت نظر وهدف یک قشر ظالم ومستبد ادره شده وقبل از دایر شدن لوی جریگه توسط چند دلقک وخاین طرح ریزی وجامه عمل توسط چند آغابلی گوی بپایان رسیده میخ خاین را همیشه فیصله های لوی جریگه ها محکم ساخته ماند لوی جریکه سردارمحمد داوود مستبدآغازگر بد بختی های وطن ما وغیره که این لوی جریکه ارمغانی به ملت نخواهد آورد شاید کرسی صدارت و چند کرسی دیگر بخاطر آرامش مخالفین ویاراه سازش را بین مخالفین قدرت که مزدوران اجنبی است هموار سازد لوی جریگه ها کاری را کرده نمی تواند غیر از این که دستاراشتراک کنندگان لوی جرگه را دستمال حیض خانم کلکتون توسط آقای کرزی ومجاهد وطالب بسازد .با دست تفنگ سالارو قاجقبر پاک کند

 بدون قیام ملی وقلم کش کردند وجنگ های چریکی علیه غارت گران ومزدوران شان ووحدت صادقانه ملی راه نجات نیست گرچه دموکراسی در وطن نبود ونیست یک حکومت فاشیستی دینی است این دودلقک که کرزی وعبدالله باشد عوضیکه مرز خصومت واختلاف را مشخص می ساختند مرزهای خصومت ها را در بین ملیت های ما نزدیگ ساختند  واین هردو کودتاه چی ، دموکرسی قلابی بدنام را بدنام تر ساختند گوش های همسایه های مارا بخاطرخرابکاری مجددباز کردند ونشان دادند که در مغزاین ملت تعقل وفکروجود ندارد مانند گوسفند دنبال خاینین می روند فرق بین شمشیرزن و( ک...س) تیزن را کرده نمی توانند

همسایه های ما بعد از این انتخابات امسال به این فکر شده اند شیربربادی ملت افغانستان را در خم بی عقلی خود ملت افغانستان مایه کنیم پول وامتیازرا از استعمار گران بگیریم تخم ویرانی ونا بودی ناتفاقی کشتن وسوسایت بم در سرزمین افغانستان کشت کنیم

 ای وطندارزبان تو شدم در فوق همه چیز را پوست کنده گفتم بی ترس گفتم  با این ساده نویسی من که تو بیدارنمی شوی ونمی دانی بکو که با کدام زبان بتوبگویم وبکدام سبک بتو بنویسم وبکدام ودرکدام قالب  سیاسی ،ادبی وطنزی درد دل بریزم تا توبدانی ودرک کنی

هموطنم بخدا مثل من دلسوز پیداکرده نمی توانی که از اتهام به خود وخانواده خود نترسد واقعیت هارا بگوید وتنبان برسر استعمارگران ومزدوران خاین شان ودلکان قلم بسته کندوبگوید ای هموطن  آنچه که درد دل داری گفته نمی توانی اکر خواست تو معقول ووطن پرستانه وانسان دوستی باشد من آن را بیرون می دهم بشرطی که خصومت شخصی نباشد بخاطر انسان وانسانیت باشد کمونست ها می گویند که کمونیزم مرز نمی شناسد فاشیست های دین می گویند که دین مرز نمی خواهد من  می گویم بهتر است که در بین این ها مرز باشد که به دانه سرطانی تبدیل شده اند بین انسان وانسانیت مرز نباشد ویک انسان دوست مرز بین انسان وانسانیت را نپذیرد که در بین انسان وانسانیت مرز وجود ندارد

 

انقلابی  ها  برفت  و نام  جاويدانه  ماند

رسم مردی و نبرد و رزم شان رادانه ماند

"طاهر و مينا، مجيد و باعث و فيض" اش نگر

کاين مبارز ها چو آهنگر همی افسانه ماند

تشنه لب رفتيد هر يک همچو فرهاد زمان

دوستان ، ياران تان اينک چنين ديوانه ماند

هر کسی با  اسم  و  رسم  انقلابی  جا زده

ليک رسم و راهِ رستم ها، رستمّانه ماند

حيفم آيد پيروانشان از پی پول و پکول

ننگ تاريخی مر ايشان را ز سر تا شانه ماند

بر ذليل و خوار ميگويم ازين سنخ سخن

ديو و دد گويا ملول اين در و استانه ماند

پر گشايد روزکی "هستی" به ياد راستان

ليک ايندم حلقۀ دامم بود ، وين دانه ماند