افغان موج   

درد دل

سید موسی عثمان هستی

خطاب  به کسانی است که  دیروز پیرو راه  مجید، طاهر ، باعث ، داکتر فیض ، خانم مینا وپهلوان احمد جان که شهیدان راه آزادی بی شک وگمان استند. امروز بارش رحمت پیروان  ناخلف ابن الوقت شان بالای شورای نظار وحزب اسلامی میریزد من گرچه  پیرو شان نبودم دوست شان بودم به صداقت ومبارزه شان ایمان دارم سر شور دادن با دشمنان شان برخود ننگ تاریخی می دانم.

دام و دانه

انقلابی  ها  برفـــت  و  نام   جاويـــــدانه  ماند

رسم  مردی  و نبرد  و  رزم  شان  را دانه ماند

"طاهر و مينا، مجيد و باعث و فيض" اش نگر

کاين  مبارز ها  چو  آهنگر همی  افسانه  ماند

تشنه لب رفتيد  هر يک  همــچو  فرهاد  زمان

دوستان ، ياران  تان اينک  چنين  ديوانه ماند

هرکسی  با  اسم  و رسم  انقــــلابی  جا  زده

ليک  رسم  و راهِ  رســـــتم ها، رستمّانه  ماند

حيـــــفم آيد  پيروانشان  از پی  پول  و  پکول

ننگ تاريخی مر ايشان را ز سر تا شانه ماند

بر ذليل  و خوار  ميگويم  ازين  سنخ  سخن

ديو  و دد  گويا  ملول  اين  در و استانه  ماند

پر گشايد  روزکی "هستی"  به ياد   راستان

ليک ايندم  حلقۀ  دامم بود ،  وين  دانه   ماند