افغان موج   

یازدهم سپتمبر بهانۀ  برای تعرض و اشغال

شروع قرن بیست  را جنگ جهانی اول وظهور جمهوری نو بنیاد اتحاد شوری  و در نیمۀ اول این قرن جنگ جهانی دوم و ظهور مکتب فایشیزم هتلری همراهی کرد. البته علل جنگ جهانی اول نقش تعین کننده ای در تاریخ جهان داشت. درین جنگ ممالک امپریالستی نخستین دست آورد های نظامی خود را که از تفنگ های خودکار گرفته، بم کیمیاوی و طیارات بم افکن بود به نمایش گذاشتند و برای اولین مرتبه در تاریخ بشریت به پیمانه غیر قابل باور انسان ها را به کام مرگ فرستادند. خصوصیت این جنگ اروپایی آن بود که هریک از دولت های قدرتمند در صدد بلعیدن کشور های فقیرتر و کمزور تر بودند. پایان این جنگ بخاطر طرح های هژمونیستی و انداختن غرامات کمرشکن بالای دولت المان فایشیزم ظهور نمود و جنگ جهانی دوم را سرعت بخشید. این جنگ آنقدر وحشیانه بود که حتی در یکروز شهر های هیروشیما و ناگاساکی جاپان را به تلی از خاک میدل نموده و صدها هزار انسان بیگناه را در شعله های  آتش خود سوخت. در بامداد یک روز ماه سپتمبر دو بم اتمی توسط امپریالست های امریکا بر روی شهر های جاپان اندخته شد.

ازین روز به بعد امریکا سرتمداری جهانرا عهده دار شد. در نیمه دوم قرن بیستم جنگ سرد میان دو ابر قدرت امریکا و شوروی باعث جنگ های تهاجمی بر ویتنام، کوریا، کمبودیا، فلیپن، موزنبیق، سومالیا، فلسطین، لبنان گردید که قرار احصایه های معتبردوچند جنگ های جهانی اول و دوم نسل کشی ها ، تخریب  و ورشکستگی اقتصادی به بار آورد. این بر علاوه جنگ های داخلی و جنگ های تحمیلی میان هند و پاکستان، عراق و ایران بود که به تحریک هر دو ابر قدرت انجام میگرفت.

یازدهم سپتمیر در حقیقت مدخلی برای ورود به قرن بیست و یک و سرآغاز پلان های امپریالستی برای دستیابی امریکا به منابع سرشار انرژی آسیایی میانه و مستحکم کردن سلطۀ سیاسی و نظامی به شرق میانه توسط امریکا است. در آواخر قرن بیستم تروریسم توسط عدۀ از سرمایه داران عربستان سعودی و آل سعود و در راس آن اسامه بن لادن در  سازمانهای جاسوسی امریکا و انگلیس  پایه گذاری شد. این پدیده بسرعت در سراسر ممالک عربی ریشه دوانده و دیگر ممالک اسلامی چون افغانستان، ایران،سودان، یمن،الجزایر، پاکستان و مصر را در بر گرفت. جنک های آزادی بخش در افغانستان و  جنگ های  میهنی در سومالیا، عراق، افغانستان و لبنان روز تا روز قوام بیشتری یافت.

وهمراه با آن از یکطرف باعث تخریب زیربنای اقتصادی این ممالک گردید و از  جانب دیگر کمپنی های تولید جنگ افزار در امریکا و انگلیس صاحب 35 درصد سود سالانه گردیدند.

بعد ختم جنگ جهانی دوم با به راه اندازی جنگ های گرم و سرد میان ابرقدرت های امریکا و شوروی و تولید جنگ افزار های مدرن جهان را یکبار در خطر انهدام کشانید. تهاجمات ارتش های دو ابر قدرت تمام نورم های حقوق و مدنی را در ممالک زیر اشغال پایمال کرد. شکست امریکا در ویتنام  و شکست شوروی در افغانستان بهای خیلی سنگینی بر پیکر دو ابر قدرت جهانی وارد نمود. طوریکه در دهه هشتم قرن بیستم امپراطوری شوروی در هم شکسته شد و دیوار برلین که جرمنی را به دو قسمت تجزیه کرده بود در هم شکست.

به تعقیب آن دو دهه امپریالست های امریکا برای بلعیدن جهان طرح های تازه ریختند که با یازده سپتمبر2001 دروازۀ جدیدی برای ورود به قرن بیست یکم گشوده شد. عراق را به بهانۀ سلاح کشتار جمعی، افغانستان را به بهانۀ تروریزم و القاعده اشغال کردند. جنگ های منطقوی را به ماورای سرحدات افغانستان کشانده و پاکستان و ایران ، ازبکستان ، چیچن , تاجکستان ، ترکمنستان را مرکز تربیۀ تروریزم ساختند.

اینک در سود بری های تازه کمپنی های دارو سازی هم به فعالیت آغاز نموده اند و با تولید ویروس های مدحش و پخش آن در جهان و به دنبال آن تولید واکسن های ضد این مرض به پیمانۀ وسیع و فروش آنها منفعت هنگفتی نصیب میشوند.

دیری نخواهد گذشت که به خاطر اشاعۀ بنیادگرایی دینی و مذهبی تمام همسایه های افغانستان به مرکز جنگ های خانمانسوز مبدل شده و به اینترتیب کمپنی های تولید جنگ افزار سود بیشتری را نصیب خود خواهد ساخت و مردم این مناطق دستنگر بیگانگان خواهند شد.