افغان موج   

  مهره های رنگارنگ در شطرنج انتخابات افغانستان

منبع: کابل پرس

از دموکراسی شعاری تا انتخابات سمبولیک

مهره های رنگارنگ در شطرنج انتخابات افغانستان

نگاهی بر وضعیت انتخابات افغانستان ونامزد های آن

دو شنبه 11 مه 2009, نويسنده: سید عبدالله رضوی

در پشت این خیمه شب بازی که بنام انتخابات در جریان است مهره های از قبل تعیین شده ممکن است بر اریکه قدرت بنشیند که این ناامید کننده است و مهره های دیگر که به شکل سمبولیک خود را نامزد ریاست جمهوری اعلام میکنند جز درعالم رویا نمیتوانند قدم به ارگ ریاست جمهوری بگذارند اما آیه یاس خواندن هم نمیتواند راهگشا باشد بلکه همه ما اعم از قلم بدستان وکسانی که به گونه ای با رسانه در ارتباط هستند باید ازین تجربه تلخ سالهای آتش وترور به خود بیایند وبرای ملت وتوده محروم که هنوز به اهداف شوم استکبار جهانی یعنی امریکا پی نبرده اندرسالت ملی فرهنگی شان را در راستا ی شفاف سازی قضایا ی پشت پرده به مردم باز گونمایند ومردم زجر کشیده را ازعواقب شوم این سناریوی خطر ناک مطلع سازند تا کرزیی دیگر با سرنوشت ملیون ها انسان در پنج سال آینده بازی نکند ومجری سیاست های استعماری آمریکا در منطقه نباشد .این قلم بر آن است که نکات چندی را بعنوان بیدار باش به سمع خوانندگان برساند تا هم دین خود را درقبال مردم وکشور زخم خورده ادا کرده باشد وهم بتوان راهی برای برون رفت از افتادن در گودال سیاست دوگانه آمریکا بدست آورد.

انقلاب اسلا می افغانستان علیرغم همه نا بسامانی های که برای کشور وملت ما به ارمغان آورده است تنها نقطه مثبت که تا حدودی میتوان به آن امید وار بود، همین پدیده دموکراسی ولو در حد شعار است که از دست آوردهای مهم آن به شمار میآید واین دموکراسی شعاری پدیده های دیگری را بدنبال داشته که انتخابات یکی ازآن پدیده ها میباشد اما آیا نتیجه ای که از این انتخابات پیش روبدست خواهیم آورد مانند خود آن پدیده ،مطلوب و خوش آیند خواهد بود یا امید ها را به یاس وناامیدی بدل خواهد کرد ؟ تجربه انتخابات قبلی بما میفهماند که در پشت این خیمه شب بازی که بنام انتخابات در جریان است مهره های از قبل تعیین شده ممکن است بر اریکه قدرت بنشیند که این ناامید کننده است و مهره های دیگر که به شکل سمبولیک خود را نامزد ریاست جمهوری اعلام میکنند جز درعالم رویا نمیتوانند قدم به ارگ ریاست جمهوری بگذارند!! اما آیه یاس خواندن هم نمیتواند راهگشا باشد بلکه همه ما اعم از قلم بدستان وکسانی که به گونه ای با رسانه ،در ارتباط هستند ،باید ازین تجربه تلخ سالهای آتش وترور به خود بیایند وبرای ملت وتوده محروم که هنوز به اهداف شوم استکبار جهانی یعنی امریکا پی نبرده اندرسالت ملی فرهنگی شان را در راستا ی شفاف سازی قضایا ی پشت پرده به مردم باز گونمایند ومردم زجر کشیده را ازعواقب شوم این سناریوی خطر ناک مطلع سازند ، تا کرزی های دیگر با سرنوشت ملیون ها انسان در پنج سال آینده بازی نکند ومجری سیاست های استعماری آمریکا در منطقه نباشد .این قلم بر آن است که نکات چندی را بعنوان بیدار باش به سمع خوانندگان برساند تا هم دین خود را درقبال مردم وکشور زخم خورده ادا کرده باشد وهم بتوان راهی برای برون رفت از افتادن در گودال سیاست دوگانه آمریکا بدست آورد.

همه میدانند که آمریکا وعربستان سعودی وپاکستان نقش اصلی در پیدایش طالبان داشته ودر استمرارآن نیز این آمریکا است که برای دوام وبقائ طالبان میکوشد گرچه در ظاهر پرچم دروغین مبارزه با طالبان والقاعده را یدک میکشد . در انتخابات آینده نیز به دنبال فردی میگردد که مانند کرزی مجری بر نامه های بلند مدتش در منطقه باشد. البته باید اذعان کرد که تبدیل حکومت از بوش به اوباما هم نمیتواند این سیاست راتغییردهد زیرا اهداف بلند مدت آمریکا نفوذ کامل در منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی میباشد که افغانستان سنگر مقدم این جنگ استراتیژیک است ودر قدم بعدی پاکستان به عنوان سنگر دوم مورد تهاجم قرار میگیرد که سرایت دادن طالبان از افغانستان به پاکستان نمونه خوبی بر این مدعا میتواند باشد. البته کرزی به عنوان پل عبوری سیاست استعماری امریکا در افغانستان انتخاب شده بود که خوب نتوانست این سیاست را آنگونه که امریکا میخواست در زمان ریاستش به انجام برساند ودر انتخابات پیش رو مهره های دیگری باید این سیاست را به گونه مطلوب دنبال کنند که بتواند امریکارا راضی نماید اما این به اراده وآگاهی ملت مابستگی دارد که مهره های خطر ناک استعمار را بشناسند وافرادی مانند زلمی خلیل زاد ،علی احمد جلالی ،اشرف غنی احمد زی، انور الحق احدی،وهدایت امین ارسلااز چهره های هستند که هر کدام از آنها که بر کرسی ریاست بنشینند مجری برنامه های بلند مدت وکوتاه مدت آمریکا در افغانستان خواهد بود. درین مجال لازم است نکات چندی در رابطه با اهداف امریکا در افغانستان ومنطقه به عرض خواننده گان برسانیم وقضاوت را بگذاریم به عهده خود آنان .باید متذکر شدکه اگر آگاهانه از همین حالا دست بدست هم ندهیم ودر راستا ی افشا ی اهداف شوم استعمار بین المللی اقدام اساسی انجام ندهیم خسارت جبران نا پذیر را در صحنه سیاسی کشور در سالهای آینده شاهد خواهیم بود.

مهم ترین اهداف امریکا از زمان تاسیس طالبان تاکنون در منطقه این اهداف میتواند باشد:

1- اهداف دراز مدت.بدیهی است که امریکا تسلط بر مراکز انرژئ آسیائ میانه( در ترکمنستان - آذر بایجان ارمنستان وحتی منبع اورانیم قزا قستان و... ) و جلوکیری از احیا وتوسعه مجدد روسیه ,کنترول ومهار اقتصادئ چین، تسلط کامل ودر صورت امکان، نا بودی سلاح هسته ای پاکستان ،محاصره وکنترل ایران و باج گرفتن بیشتر از ممالک عربی در برابر ایران بعد از اشغال عراق ودیگر اهداف کوتاه مدت ودراز مدت را درسر میپروراند که عناصر مورد اعتمادوکارکشته ودیکتاتوروبی رحم مانند خلیل زاد وجلالی ومهره های دیگررامی خواهد در خدمت بگیرد تا در تطبیق اهدافش موفق باشدومیتوان گفت که بوش با اعمال سیاست خشن این اهداف را دنبال میکرد اما اوباما ممکن است تا حدودی صبورانه وآهسته گام بردارد اما هدف همان است که لابی صهیونیسم در کاخ سفید آنرا طرح مینمایند منتها مجری این سیاست زمانی بوش است وزمانی اوباما ودر آینده هم افرادی مشابه آنان.

2- هد ف کوتا ه مدت: امریکا با عبور از کرزی که انسان بی کفایت بی اداره وفاقد صلاحیت فکری وعملی بوده میخواهد فردی را به عنوان رییس جمهور در افغانستان بگمارد که کاملا در اختیار اربابش سیاست های اورا به کرسی بنشاند تا هم منابع زیر زمینی وغنی کشور مارا به تاراج ببرد وصرف هزینه این جنگ نابرابر برای رسیدن به اهداف بلند مدت بنماید وهم از نظر فرهنگی جامعه مارا از عنعنات ملی ومذهبی شان بسوی تفکر غربی ومسیحیت پوشالی بکشاندو نسل آینده را با اسلام وتفکر آزادی خواهانه آن بد بین وحتی بیگانه بسازد ، همان گونه که تا حدودی به این هدف اخیر دست یازیده است( که این نیز بحث جداگانه ای را میطلبد) اما باید گفت که مهره هایی که در شطرنج انتخابات بکار برده میشوند متشکل از تیپ هایی هستند که بطور خلاصه آنها را در گروه های ذیل میتوان جاداد :

الف: مهره های سوخته : مانند افرادی چون1 حامد کرزی2 عبد الله عبدالله 3گل آقا شیر زی 4اشرف غنی احمد زی5 عبدالجبار ثابت البته این مهره ها به این دلیل سوخته به حساب می آیند که درین چند سال به گونه ای در حکومت دخیل بوده اند وکرسی های گوناگون را تجربه کرده اند امااز امتحان خدمت به کشور وجامعه ناکام بیرون آمده اند البته برای خود شان ممکن است کامیابی فراوان بدست آورده باشند اما دردی ازملت را نتوانسته مداوا نمایند . ب:مهره های که در خدمت آمریکاوعما ل خارجی خواهند بود :چنانچه در لابلای این مقال ذکر ی ازآنان به میان آمدکه نیاز به تکرار مکررات نیست.

پ- مهره های اصیل وخدمت گذار که صداقت در گفتار وکردار آنان مشهود است کسانی مانند رمضان بشر دوست، بشیر بیژن، لطیف پدرام، حبیب منگل وسایر کسانی که درد ملی مذهبی دارند واز ریاست وحکمرانی برای اشباع خصلت ریاست طلبی شان استفاده نمیکنند البته نامبردگان صد در صد نمیتوانند ایده آل برای این کرسی مهم باشند اما امید میرود مانند طالبان واسلافش نباشند که تشنه بخون ملت باشند یا مانند آن غرب زده هایی که وطن فروشانی بیش نیستند .با این وصف همه مادر انتظار یک منجی خواهیم ماند . به میدآنروز . ا