افغان موج   

بهار

آمد  بهار لب به می ای تر  نکرده  ایم

لختی  برای  عشرت  ما سر نکرده ایم

ما را  به سبزه  و گل و بلبل چه نسبتی

پروانه ای خزان زده ایم پر نکرده ایم

گفتند هزار  شعر ز باران  و ابرو باد

حرفی ازین مشاعره  از بر نکرده ایم

هر چند فصل سرد به پایان رسید ولی

فکری به انجماد ده  و شهر نکرده ایم

بگشوده  ایم  دفتر مدح   و  ثنای  غیر

فکری  برای  خویشتن آخر نکرده ایم

ای  خاک  پاک  و ملت افغان خجالتیم

معـذور  دار خدمت  تو  گر نکرده ایم

نعمت الله ترکانی