افغان موج   

رهنورد راه عیاران دنیا بوده ام

با هزاران عاشق و دلداده همرا بوده ام

هر چه از این قریه و شهر عزیران بود من

قصه ای شیرنتر از مجنون و لیلا بوده ام

از شکست عاشق بیچاره چون مجنون همیش

گریه میکردم و روح گرم لیلا بوده ام

با دلی آگنده از هستی برای زنذگی

آدمی بودم حوا را عمری همراه بوده ام

داستان زندگی ام جزء غم دنیا نبود

با قلم راز دل ام را من هویدا بوده ام

عمر اگر کوتاه بُود هرگز ندارم حسرتی

چون به این شهر شما هر جای تنها بوده ام

نعمت الله ترکانی