افغان موج   

   نوشته‌ی محمد عثمان نجیب

جنایات جدید پاکستانی ها علیه افغانستانی ها در خاک پاکستان مایه‌ی نگرانی است.در پی اشغال افغانستان توسط دولت پاکستان توقع می‌رفت که ملت پاکستان و احزاب مردمی آن کشور علیه چنان اقدام شنیع دولت‌مردان و آی اس آی و فوج پاکستان واکنش هایی را نشان بدهند و در کنار ملت افغانستان بایستند.

اما نه تنها چنان نه کردند که مهر سکوت دایمی بر  لبان زده اند. درست است که وطن ما در اثر خیانت های آشکار غنی و کرزی و عبدالله به رهبری خلیل زاد آن حرام زاده های بی وجدان و ذلیل به پاکستان واگذار شد، اما ملت پاکستان چگونه به سردمداران کشور شان اجازه‌ی تجاوز مستقیم و اشغال کشور همسایه‌ی شان را دادند؟ گذشته از آن که آمریکا و انگلیس و چین و روس و اروپا غیر از تاجیکستان در این جنایت آشکار تاریخی دست دارند سکوت ملت پاکستان نوعی حمایت از این جنایات است. به خصوص که حالا آی اس آی و‌ فوج پاکستان حتا ملت مهاجر افغانستان و کارمندان و نظامیان دیروز کشور ما را در داخل خاک شان مورد تعقیب و شکنجه و آزار و قرار داده موقعیت های آن ها را تثبیت کرده پس از گرفتاری به مکان های نا معلومی انتقال می‌دهند. آنان حالا پناهنده هاستند نه اسیران جنگی میان کشوری. سازمان های حقوق بشری پاکستان و جهان، سازمان های حمایت از پناهنده‌گان مطابق کنوانسیون های پذیرفته‌ شده‌ی جهانی پناهنده‌گی و سازمان ملل متحد چرا از این جنایت نظامیان و استخبارات پاکستان انتقاد نه می کنند؟ چرا اقدامات بازدارنده علیه پاکستان نه می کنند؟ چرا در حمایت از پناهنده های نظامی ‌و ملکی کشور ما که مسلح نیستند و خطری برای کشور پاکستان نیستند و برای حفظ حیات شان آنجا پناهنده شده اند گامی برداشته نه می‌شود؟ 

ملت پاکستان!

هیچ ظلمی تا ابد پایدار نیست و هیچ حالتی در سیاست پایدار نیست. راه انسانیت و اسلامیت هم آن نیست که شما در برابر تجاوز و‌ تعدی دولت تان علیه پناهنده‌گان جدید افغانستانی سکوت کنید. سکوت تان معنای رضایت تان به انجام جنایاتی است که علیه ملت ما توسط کشور های جهان به وسیله‌ی کشور شما تحمیل می‌شود و فردا نزد خدا جواب دادنی هستید. روز های دشوار از کشور ما خواهد گذشت اما سکوت شما در برابر جنایت های دولت تان فراموش نه‌خواهد شد. مهاجران تازه و مجبور افغانستان به نام کشور مسلمان و مردم مسلمان پاکستان به شما پناه آوردند. اما شما آنان را شکنجه و عذاب می‌کنید و ایشان از خانه های شان کشیده یا به کشتارگاه ها یا بازداشت گاه ها می‌برید. مکر  شما به خدا و روز بازپرس باور نه دارید که این همه سکوت مرگبار کرده اید؟ 

لینک خبر در پایان است.

بازداشت نظامیان و کارمندان دولت سابق افغانستان در پاکستان- اخبار پاکستان و هند - اخبار بین الملل تسنیم |

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/07/30/2594191/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/amp