افغان موج   

شیخ

رسواتر ازین  شیخ  ندیدم  به جهان

که از روزی دیگران خورد چون مهمان

هر لقمه  به  نام  حق  بکامش بکند

یکبار سپاسی از تو نه آرد به زبان

 


بول خوردن

ملا که  به بول خوردن... از رهبر دین

تعریفی  بسازد و حدیثی  ز یقین

ای دوست بگو کجای این قصه رواست

تا دست  بلند  کنم  بگویم... آمین

 

فتوی

اینست به نام دین ترا حرف درشت

در مسجد و در کوچه ترا خواهم کشت

فتوی  تو ای همره  شیطان  لعین

گفتار ابوجهل  یا  دبلیو بوشت

 

ن.ت