افغان موج   


وطندارگلم جنبش روشنایی سنگرنشین است

نه وطن فروش ونه ظالم ونه تاجردین است

مدبرومحقق وخلیلی بعد ازین یک غین است

باخبرباش که روش خاینین دایم چنین است

(سیدموسی عثمان هستی)

مدت های زیاداست که نوشته نکرده ام بازهم طنزگونه می نویسم درکفن حقیقت می پیچانم مرابه تابوت سازوقبرکن وملا جنازه خوان و مرده شویان وقبرستان های دسته جمعی کاری نیست کارخاد ،ثارنوالی انقلابی ومحکمه انقلابی ،قومندانان خون چوش جهادی ،قاطران طالبی وداعیشی وحکومت دست نشانداده کیری می باشد .

من ازخون می ترسم جرات آنها را ندارم بادیدن خون چشمانم سیاهی میکند ودراین روزها توان دیدن چهارراهی دهمزنگ درتیلویزونها را ندارم وچند باری اگراین نوشته را نخوانی سرچهارمغزی توبازنمی شود الله وبلارا درگردن این ملا می اندازید مقصد مغزچهارمغزی یک کنایه طنزی است که خوانده را متوجه خواندن نوشته می سازد که هدف کورگو چه بوده که حرفهای خودرا درطومار ملای شاه شمشیره پوش می کند برپیشانی مبارک وعرق پُر ع وغ می بندد که تب مزدوری شان ازنگاه روانی کمکی پائین بیاید

کمپیوترم به بخاطرکم شدن روشنایی چشم من کمپیوترمن باسوسایت بم پای خودم روبرو کردید وکمپیوترم کمرشکن شده وازاینکه من دراین اوخر کمپیوتر بازی نمی کنم گردن پیش اولاد هاهم پت نکردم که به من یک کمپیوتربخرید.

ازوقتیکه بسترخواب من بهشت داعشی برمن شده وبهترین قدم زدن من تا تشناب پهلوی اتاق خواب من است ولی دوستان سابقه من گاه گاه سری به من می زنند غذای که خوش دارند درآشپزخانه پخته می کنند ومن هم ازآن دست پخت ها می خورم مقدمه بالا بخاطرغیبت من بود.

یکشبه گذشت دوستان بدیدن من آمده بودندهنوزخون تمام مبارزان حق طلب ملیت های هزاره افغانستان درچهار راهی دهمزنگ خشک نشده بود دوستان خیلی ناراحت بودند کسی داعش را محکوم می کرد کسی پاکستان ، انگلیس ،امریکا ،کسی دولت دست نشانده افغانستان وکسی سران حق خواهی جنبش مقدس روشنایی رامحکوم می کرد. من به حرفهای دوستان گوش می دادم چیزی نمی گفتم تادوستان نگویند حالا کورخانه نشین هم ازبغداد خبردارد.

تنها زیرزبان این را باخود می گفتم: ما باید جان داد تا نسل های بعدی نفس راحت بکشند روح شهدای دهمزنگ شادکه بخاطرنسل های بعدی درراه حق گرفتن جان دادند تاسرمشق به نسل های آینده شوند.

دوستی روی بطرف من کرد گفت: چیزی بگو! گفتم زیاد وقت شده که درمحافل افغانها نمی روم دوستان سابق خود کم می بینم میدیا هم درافغانستان دردست چند تیکدارپولدار و تیکداران دین وسیاست است که ازفرهنگ وسیاست بیخبراند با استخدام چندجوان دست تهی که ناچارهم بخاطرمعاش ناچیزی واقعیت ها را دردل خود زندانی کنند ویا به دستورصاحبان زور و ثروت دهن کجی کنند استخدام می شوند.

چیزی که انسان می نویسد باید واقعیت باشد ودرآینده ازاو دفاع کند وتا کی مثل فرشته حضرتی یک پدرام درپهلوی خود داشته باشد که سیاه را سفید کند وسفید را سیاه...

دوست دیگری گفت نمی شود حکومت های گذشته وامروزی را ریشه یابی کرد واین ریشه یابی سرنخ را خواهد داد. گفتم او برادر به اولاد ها گفتم  که مرده مرا به افغانستان ببرید درپهلوی احمدشاه مسعود دفن کنید اگر شود به بهانه قبرمن قبراو را هم بپرانند... خنده کردند گفتند تا جسد به دریا انداخته نشود مانند قبرعلی مزاری دوباره ساخته نمی شود.

گفتند مرده ببرک کارمل بهترین درس به رهبران جهادی شده وصیت کرده اند اند که ما را نزدیگ دریا دفن نکنید که قبرمابه سرنوشت قبرببرک کارمل دچارنشود روح ببرک هم شاد که ازدریایی آروزهای خود شکم سیرنشد ازآب دریایی آمو حتی استخوان هایش سیرآب گردید و قبر داوود ،نادر و هاشم خان سالهاست که درآتش انتظارمی سوزند که چه ذوقت بولدوزرها خاک قبر و استخونهای آنها را بوسه می زنند.

پراندقبردرافغانستان سود ندارد تاکه پیروان وکاسه لیسان دنباله رووخاینین رهبران است قبر آنها را دوباره می سازند من گفتم تاریخ شوهرخواهرکسی نیست همان طوریکه تاریخ بعد سالهای طولانی درقسمت ولی محمدخان دروازی فرزند واقعی افغانستان قضاوت سالم کرد وکسانی که امروزتوسط باداران شان قهرمان خوانده شدند مطمئن باشید فردا چلوصاف شان توسط تاریخ ازآب شیده می شود و به روح پاک شهدای افشاردرودمی فرستد وتصویرواقعیت رادرج تاریخ می کندروان شهدای افشارشادمرگ برقهرمانان قلابی...  یکی ازاهل مجلس گفت احمدشاه مسعود قهرمان است یا جبارهلمندی؟  کسی خنده کرد گفت: هردودرجنگ های تنظیمی کابل درویرانی کابل به خاطر نبودن یک شهرمعیاری یکی ازدیگردست بالاداشت.

تاریخ نژاد زرد یا هزاره ها به هزاران سال می رسد وفرزندان همین کوپایه های افغانستان می باشند لیکن قشرمحروم وستم دیده درطول تاریخ افغانستان با خصومت های زمامداران افغانستان روبروبودند که تلفات جنبش روشنایی هم ادامه همان خصومت ها بوده.

اگرتنبان سخن بکشیم وبی پرده حرف بزنیم ویابنویسیم این سوال مطرح می شود آیادولت های افغانستان باملیت های افغانستان خصومت تاریخی دارند یا به دستورانگلیس هاتخم نفاق دربین ملیت های افغانستان کشت می شود.

روس هم زمانیکه داخل خاک افغانستان شدازپالیسی های غلط انگلیس درافغانستان کارگرفت حتی ببرک کارمل رامجبورکرد که بگوید من ازفلان قبیله پشتون افغانستان هستم. درحالیکه نیاکان ببرک کارمل بگفته روانشاد محمدحسین خان پدراش ازکشمیر به کابل آمده بودند.زمانی افغانستان ازطرف شمال تا دریای آمو ازطرف غرب تا مشهد ونیشاپور و ازطرف شرق تا دهلی وکشمیر واز طرف جنوب تا بحرهند امتداد داشت.

احمدشاه کبیرفرزندنیک نام افغانستان دراین حدودجغرافیه حکومت چندملیتی راساخته بودروح اش شاددرزمان احمدشاه کبیرسرزمین مابه نام خراسان کبیریادمی شدوکلمه افغانستان بعدازسقوط دولت سدوزیی هادرتاریخ آمده واینکه می گویندنبایدافغان بگویداین پهنان کردن آفتاب بادوانگشت است که جیره خوارن انگلیس هنوزهم دربین مردم تبلیغ می کنندواینکه می گویندبنام تاجک چیزی هم وجودنداشت این حرفهای شاگردان محمد حسن خان کاگرمورخ شناخته شده وطن مااست که درجوانی یک وطن پرست بود ودرپیری دچارتعصبات قومی نژادی منطقوی دینی ومذهبی گردیده

واینکه می گویندهزاره ها ازبک ها ترکمن هاباچنگیزدرافغانستان آمده اندوپنجشیری هاازسمرقندآمده انداین حرفهابه خاطرتفرقه اندازی بوده ورنه خون تمام ملیت های افغانستان اگرdanشودتمام اینها آریایی بوده

چنانچه هشت افغان ازتمام ملیت های افغانستان خون خودرادرتورنتوآزمایش کردندنشان داد که همه ازیک نژاداست  نظربه اب ،هوامحیط زیست ونظربه ازدواج های تکرارقیافه ورنگ وپوست تغیرمی کند سیاه که پنصدسال قبل درنارت امریکاآمده دیگرآن سیاه پوست پنجصد سال پیش نیست نه تنهالبان کشال وبینی پهن دیروزراندارندجلدبدن آن تیره گی سیاه خودراازدست داده

واگرفرض کنیم که نیاکان بعضی ملیت های افغانستان هزارسال قبل ازجایی درافغانستان امده باشدمن سی ویک سال می شودکه درکانادا بااولاد های نازنین خودزندگی می کنم هرکدام شان داکتر،فلم میکر، ژورنالیست، ولایر یا وکیل دادگاه است ازحقوق مساوی باملت کانادابرخورداراند

من بایک کانادیی که متولدکانادااست ازنگاه حقوقی شهروندی کدام فرقی ندارم ومن هیچ وقت خودرابیگانه فکرنکرده ام ازامتیازکانادایی برخوردارهستم ومی باشم ولی درافغانستان هزاره که بیشترازهزان سال نیکان شان درافغانستان زندگی کردهنوزهم شهروندافغانستان خوانده نمی شودوبرادراشرف غنی با طمطراق می گویدکه بخاطرچندکرسی که به هزاره ها داده شده ازپشتونهای افغانستان خصوصاً ازکوچی های لوگرتشکرکندفاشیستی درسرتا سردنیاجرم است ولی اشرف غنی عوض اینکه برادراش رابخاطرفاشیست بودن اش به چنگال قانون بسپاردخوداش گرگ درلباس میش سیاست عمل می کندوبرادراش درلباس گرگ فاشیست

این را انکارکرده نمی توانیم که درمملک عقب مانده توومن نیست ولی درجامعه پیشرفته دیگرتوومن وجود نداردهمه خودرایک شهروندودارایی حقوق مساویی می دانند

درجنگ اول افغان وانگلیس همه ملیت های افغانستان درسرکوب کردن دشمن بدون تبعض زبانی منطقوی دینی ومذهبی انگلیس سرکوب کردندودرسقوط دولت دست نشانده روس دست به دست هم دادندروس سرکوب کردند

مامجاهدافغانستان وطن فروش وخودفروش گفته نمی توانیم خاک پای شان سرمه چشم می کنیم ولی رهبران شان خودفروخته ،جاسوس ووطن فروش بودندهستندبه آمدن واشغال امریکا وغرب همه رهبران هفت گانه وهشت گانه نشان دادندکه هم دیروزبیگانه پرست ، مزدور،خودفروخته ووطن فرش بودندامروزهم مزدورهستند

ولی درگرد همایی روشنایی جوانان غیوروتحصیل کرده ثابت کردندکه دیگرتیکداران نمی توانندکه این ملیت هارابه باداران خود بفروشندویادربدل کرسی ومقام آنهاراتبادله کنند

آری

آن قدح بشکست

دیگرباقی نماند

مینا

بشکست

شراب عراقی نماند

گوشت گوسفندکمشد

 گوشت گاوزیاد

لاغری زیاد و

دیگرچاقی  نماند

این مردم آرام سرانجام سنگ محکم ساحل شدند موج های دریا را راندند

منم سنگ ساحل نشینم

که موجها را از خود برانم

اگرآید این موج با نهنگی

برانم تا بداند زورسنگی

نگیرد جاه درآغوش تنگی

همان آغوش گر باشد سنگی

نکن آغوش فراخ برکم ذاتی

که کارونش بوُد

بی آهنگ وزنگی

بدترین سرکوب هزاره ها درزمان امیرعبدالرحمن خان وبعد ترازآن درجنگ هایی تنظیمی کابل صورت گرفته ومورخینی که وجدان دارند وداشتند حقایق جنگ های کابل را نوشتند. راکت پرانی ها وحمله برافشاررا جنایت قرن خواندند هنوزهم سپاهیان برچه دار که مریضی نسل کشی را از زمان جنگ های تنظیمی کابل دارند با یک عقده غیرانسانی تبدیل شده.

 

 این مارها خود را بدورغنی وعبدالله پیچانیده اند دل شان یخ نکرده ازملیت های پشتون ،هزاره ، تاجک ، ازبک وغیره توسط مزدوران خودفروختگان ازملیت های افغانستان قربانی می گیرند تاحرف انگلیس ها  را به کرسی بنشانند.

 

غیرپشتونها (افغانها) دیگرملیت های افغانستان شایستگی رهبری وزمامداری را ندارند؟ این جمله غیرانسانی ازانگلیس سالها برملیت های افغانستان باقی ماند.

وملیت های افغانستان درگرویک مشت جاسوس وطن فروش ، خودفروش رزالت پیشه واوباش قراردارد واز معقوله شیطانی انگلیسی کارگرفتند تفرقه انداز وحکومت کن...

حرفهای دولت کابل به این می ماند درخانه گرسنه بنشینید وحقوق مدنی وسیاسی خود نخواهید صدمه نمی بینید. دولت گفته ما قبلاً هوشیارباش داده بودیم طورمثال اگردکاندار دکان خودرادرچوک دهمزن بازنمی کرد چرا کشته می شند؟

مگرامنیت وحفظ جان  ملیت های افغانستان مطابق قانون اساسی  مربوط به دولت دست نشانده افغانستان نمی باشد؟ وتاچه وقت ملیت های افغانستان ندای آزاد خواهی سر ندهند، درخانه بنشیند، دکان خودرابازنکنند، اولاد وزن اوراکی نان می دهد... دولت شما که یک دولت گدا وفقیراست سیستم ولفیرهم ندارد وپول هایکه ازخارج سرازیرشد ویا می شود دوباره ازمملکت توسط شمابه بانگ های خارج می رود ودولت شما فاسد ترین دولت درجهان است.

تاچه وقت این ملیت ها حق خودرا ازیک دارودسته وطن فروش واوباش نگیرد ودرخانه های خود بنشینند؟ مگرشما کرسی نشینان اوباش کابل نمی دانید که حق به زورگرفته شده وحق بدون زورداده نمی شود. بدون اعتراضات مدنی وخیابانی امکان ندارد که صدا به گوش خران بازمانده جنگ های تنظیمی کابل مزدوران اجنبی درقصرکابل وقصرصدارت برسد.

                                                                                       
سران پیشینِ جنبش روشنایی یا تیکداران بدنام تاریخ زده چرا زینه را گذاشتند ومردم به بام بلند کردند وبعد صحنه حق خواهی راترک کردند؟

شما سران پشتون ،هزاره ،تاجک ،ازبک وغیره که گاه باهم شیر وروغن هستید وگاه سگ وفقیرودرطول 35 سال جنگ ،ملیت های افغانستان باهم انداختید وحکومت کردید از بادارن خود که دشمنان ملیت های افغانستان اند پول گرفتید خاک فروشی کردید وامروزدردور یک فاشیست(غنی) ویک قاتل وآدم کش  که درجنگ های تنظیمی کابل بااحمدشاه مسعود بود(عبدالله عبدالله)وافشاررا به خون کشیدند طفل وپیرافشارازتیغ کشیدند وزنان ودختران شان به نام اسیرکنیزساختند وبه پنجشیربردندسرشان تجاوزکردند و امروز در پهلوی همین خاینین رهبران هزاره تاجک پشتون ازبک قراردارند. اینها بخاطرحقوق ملیت افغانستان درچوک دهمزنگ جان دادند نه بخاطرحقوق هزاره ها. من دربامیان ماموریت داشتم دربامیان نه تنها هزاره ها تمام ملیت های افغانستان باهرزبان که دارند و باهرمذهبی که هستندنه تنها شیعه مذهب هاسنی مذهب ها هم دربامیان برادرانه زندگی می کنند این حرف احمقانه است که چرا دیگرملیت ها درجنبش نقش داشتند نقش مردم بامیان کمتراست مگرمردم وردک ومیدان حق ندارند که درجنبش روشنایی حرف اول بزنند من که ازپروان هستم وسنی مذهب هستم من حق ندارم دراین جنبش باشم ویابخاطرولایت ومذهب خودازحق خواستن جنبش روشنایی چشم پوشی کنم حکومت دست نشانده کابل سردرگریبان کنیدحق ملیت ها افغانستان را بدهدغیرازپشتون هادیگرملیت های افغانستان حق ندارند رییس جمهوری باشند دموکراسی دریک مملکت مساوت برابرعدالت می آورد درافغانستان بی رحمی کشتارحق تلفی بی بندباری را با خودبه ارمغان آورده وملیت ها افغانستان حق ندارند ازدولت کابل وجامعه جهانی بپرسد: چرا خائینین اجنبی درافغانستان سرما ملیت های مظلوم  دست نشانده های خود گل سرسبد دیگرملیت ها ساختند؟

 ده سال بیش یابیشترازده سال من به افغانستان  رفتم لست ناقضین حقوق بشرتکمیل کردم به سیما سمردادم وعده کردکه نشرمی کندچرانشر نکرد؟لیست قاچاقبران به وزارت داخله دادم جلالی وعده کردکه نشرمی کنیم چرا نشرنکرد؟

ازناقضین حقوق بشروقاچاق بران سیما سمر وجلالی پول گرفتند وازنشرلیستی که من دادم خودداری کردند کجا شد پولیس بین الملی (انترپول)؟

کجاشدپولیس جنایی هالند؟ کجا شدمحکمه جنایی جهانی (هاک) درهالند؟ من نام ده ها جنایتکاروناقضین حقوق بشری که درافغانستان جنایت درسی وپنج سال کردند درنوشته های خود دادم نه درافغانستان کسی پرسید نه حقوق بشرواگرآنهارامحکمه نمی کردند مرا با این نوشته هایم محکمه می کردند. جنبش روشنایی درجاده ها برآمدندمن درکوه فریاد برآمدم فریاد زدم چرا پرسان نشد؟ چراتاحال جنایتکارجنگی دورغنی وعبدالله غنبروحرف اول می زنند؟چراعوض محکمه گلب الدین حکمتیارکه درجنگهای کابل که مردم را به خون وخاک کشید محکمه نکردند؟ چرا حقوق بشرومحکمه هاک این جنایتکارن جنگی راازپاکستان نخواستند وامروزدوباره به نام صلح آنهارا برسرملیت های افغانستان حاکم می سازند. چرادارودسته حزب اسلامی درارگ ریاست جمهوری وشوراهای وزیران خون مردم را هنوزمی نوشند؟حرف اول می زنند وازانها حمایه می شودکجاست پولیس بین المللی  جنایی هالند محکمه هاک مگرهمین غربی ها نبودند که تمام این جنایت کاران را درممالک غربی امریکا وکانادا واسترلیا جا دادندوپناهینده دایمی ساختند؟

واگراز غربیها بپرسید که چراعوض محکمه  حمایت کردید واگردلت درد کند زبا دارزکنی می گویند اسناد بیاور،مگرکشته شدن دومیلون افغان وچهارمیلون آواره سند نیست اگراینها نیست کی است مگرکسانیکه درپست های شکنجه وکشتارکارکردند آنها سند نیست؟ که ازاعضایی بیروی سیاسی ، کمیته مرکزی ، کمیته ولایتی ، کمیته شهری ، شورایی انقلابی ، ثارنوالی انقلابی ، محکمه انقلابی ، سران تنظیم های هفت گانه وهشت گانه وقومندانان جهادی که کشتاروقتل عام کردندپرسیدطورمثال من دریک مقاله خودراجع به بن لادن ومسجدگلف طنزگونه نوشتم چرادولت کانادازمن پرسان نکردویامرامحکمه نکردند؟ من به اساسی که عشق به انسان وانسانیت وافغانستان وکانادا داشتم نوشتم که کاناداروزی به افغانستان ثانی تبدیل نشود جلوبی و جدانها گرفته شود.

مثال دوستم ، عطامحمد نورحزب اسلامی ، طالب ، داعش وقومندانان هزاره این پول هاراازکجا بدست آوردندومی آورند مردم را  می کشندکی حق پرسان ومسوولیت دارد؟ که ازاین بی وجدانان بپرسند اگرازجنایتکاران پرسان نمی کردند از من پرسان می کردند ومرا محکمه می کردند تا ملیت های افغانستان می دانست که بچه پرسان مرده امروزعوضیکه ازخلیلی ، محقق ، مدبر، وچند وکیل خائین که مردم را دربام کشیدند ویا ازدولت پرسان شود که تو مسوولت حفظ جان مردم را داشتی چرا وظیفه خودرا انجام ندادی؟ وبخاطرپنهان کردن حقایق  بیزاد وبیزادها رابه محکمه می کشند بگیرکه تا ترانگیرند.

ودراین جای شک نیست که فاجعۀ دهمزنگ کابل که حالا به نام چوک شهدای جنبش روشنایی یادمی شودواین نام گذاری هم هدف تفرقه اندازی داشت که ملیت هارا باهم به اندازند ازیکطرف چوک دهزنگ به نام جنبش روشنایی گذاشتندازطرف دیگرمردم ننگرهار، نورستان ، کنر، ولغمان تحریک کردند که به جاده ها سرازیرشوند تا ملیت های افغانستان روبروی هم قرار بگیرند وبجان هم بیفتند .

تا زمانیکه دولت افغانستان خصوصاً ع وغ این خطبه غلط وغیرانسانی را دربین مردم افغانستان بخوانند تضادها بیشتر می کردد بدترازجنایت چوک دهمزنگ رخ می دهد.

 جنبش روشـــنایی یک واقعیت اجتماعی وانکاس حق خواهی وعدالت خواهی  تمام ملیت های افغانستان است من ایمان ویقین دارم که جنبش روشنایی  سرداده وسرمی دهد ولی سنګربه دشمن نمی دهد تفرقه اندازی ُمحقق ُ، خلیلی ُ، مدبر ودیګر خاینین دربین ملیت های افغانستان سود ندارد باید این سه نفر و دیگر دار و دسته شان که از دولت واجنبی پول بدست آورده اند ومی خواستند به دنباله روان خود کرسی بگیرند محکمه شوند تا ازسرکل مردم دست بردارند.