افغان موج   

271-Attamohamad Noor Khayne meli عطامحمد نور خاین ملی Shafie Ayar

ارسالی: سلیمان کبیر نوری

تبصره ای افغان موج

البته در این ویدیو اعطامحمد نور خود اعتراف میکند که دارایی نقدی اش از پنج ملیون دالر کمتر و از چهار ملیون دالر زیادتر است... پرسشی که از او باید میشد این بود که تو همین مبلغ پنچ ملیون دالر را از پدر و پدر کلان ات به ارث برده ای و یا از حقوق ماهانه و مصرف شبانه ات آنرا پس انداز کرده ای...