افغان موج   

سترګې پټې کړم د ځان سره غږیږم

زه د خپل څېري ګریوان سره غږیږم

روح مې لاھم د وطن په کوردیره دی

زه د خپل روح او روان سره غږيږم

د زخمي زړګي درمان راته معلوم دی

زه د خپل زړه د درمان سره غږیږم

د ګیلې اوشکایت مې بل څوک نشته

پاس ورګورم د آسمان سره غږیږم

پردیسي ده ځان پخپله خوشال ساتم

پخپل خیال کی د جانان سره غږیږم

لاخوخپل وجدان پړکړی شکرنه یم

زه قیام د خپل وجدان سره غږیږم

 

الحاج الھام الدین قیام

29/09/2015