افغان موج   

طلوع سـرخ شـفـق شـد نشان کوبانی

ز خون کودک و پیر و جوان کوبانی

لوای فتح و ظفـر افتخار عالـم گشـت

بـه یـمــن هـمـت رزمـنـدگان کوبانی

حماسـۀ دیگری در جهان هـویـدا شد

ز شـیـردلانِ جوان، دختران کوبانی

سـرود وحـدت آزادگان رســاتـر باد

که این بود به بشـر ارمغان کوبانی

فرشتگان همه با افتخار می رزمند

به ضد اهـریمنان در مکان کوبانی

بهار آمده یارب در ایـن دیار خون

که موج لاله دمد در خزان کوبانی

بهر کجا نگری لانـۀ عقـابان است

کجـا خـراب شـود آشــیـان کوبانی

ز عمق سینۀ تاریخ می کشد فریاد

شکستنیست مگر استخوان کوبانی

بـه اجنبی نشـود خم گـردن کردان

چو مهر سرکشد از آسمان کوبانی

اگرز ابر تجاوزگران ببارد سـنگ

لـوای خـلـق بـود سـایـبـان کـوبانی

تو گـویی پنجۀ آرش ز چنتۀ تاریخ

نهـاده تیـر قـوی در کـمـان کوبانی

نفیر زشـت کلاغان نمی کندهرگز

خمـوش بلبل گـوهـرفـشان کوبانی

زمانه با خط زرّین دوباره بنویسد

به لوح  خاطره ها داستان کوبانی

رسول پویان

7/11/2014